ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง

 • 1.เพื่อให้คนพิการมีศักยภาพในการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาจิตใจ สังคม และจิตวิญญาสามารถพึ่งพาตนเองได้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีปกติสุข มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 2.ได้รับโอกาสในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ 3.เพื่อส่งเสริมให้คนพิการครอบครัวได้รวมตัวกันเป็นเครือข่าย องค์กรช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีกิจกรรมร่วมกัน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนพิการ จากภาระให้เป็นพลัง 2.ประสานงานระหว่างภาครัฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • 1. ประสานงานให้การช่วยในด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ออกเยี่ยมเพื่อน เพื่อเป็นกำลังใจกับผู้พิการและผู้ดูแล 3. จัดอบรมให้ความรู้ต่าง ๆที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้พิการ 4. พบปะสังสรรค์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในเรื่องต่าง ๆ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • อาสาสำรวจสถานที่หรือส่งข้อมูลความพร้อมและการอำนวยความสะดวกของสถานที่ต่างๆ ในการรองรับคนพิการ อาสาสำรวจสถานที่หรือส่งข้อมูลความพร้อมและอำนวยความสะดวกของสถานที่ต่างๆ ในการรองรับคนพิการผ่านอาสาสมัครเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างคนปกติและคนพิการ โดยการร่วมกิจกรรมสำรวจสถานที่ หรือส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • ช่วยเหลือสมาชิกเรื่องเกิดแก่เจ็บตาย พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา พัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • 1. การจัดทำโครงการฟื้นฟูศักยภาพของคนหูหนวกด้านอาชีพ สังคม การศึกษา 2. สุขภาพ ด้านการแพทย์บริการล่ามภาษามือ เพื่อช่วยในการสื่อสาร เช่น การพบแพทย์ การศึกษาในด้านต่าง ๆ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • ฝึกให้เด็กมีความเสียสละและการช่วยเหลือกันในกลุ่ม จัดทุนการศึกษา แจกของเล่นให้กับเด็ก ฝึกให้เด็กเขียนจดหมายถึงผู้อุปการะในการรับเป็นบุตรบุญธรรม
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • 1.ดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 2. ให้ความรู้/ทักษะแก่คนพิการ กายภาพบำบัด ส่งเสริมให้คนพิการมาจดทะเบียน ให้คำแนะนำถึงสิทธิประโยชน์ในขั้ขพื้นฐานแก่คนพิการ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง