ช่วยเหลือสัตว์

 • เฝ้าระวังและควบคุมการเผาไฟทำลายป่า
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ช่วยเหลือสัตว์
 • 1.จัดให้มีที่พักอาศัย จัดเครื่องปัจจัยสี่ให้มีพี่เลี้ยงเอาใจใส่ใกล้ชิดให้ความรักความอบอุ่นแบบครอบครัว 2.ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา 3.จัดอบรมจริยธรรมแบบคริสเตียน 4.จัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลในเชิงปฏิบัติ 5.จัดกิจกรรมอบรมค่ายๆกิจกรรมกีฬา นันทนาการ 6.จัดให้เด็กได้มีส่วนร่วมกับสังคมชุมชน เช่นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ช่วยเหลือสัตว์
 • ทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจำหน่ายในชุมชน และใช้ใส่ในพืชผัก, ไร่, นา ทำให้ปลอดสารเคมี
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ช่วยเหลือสัตว์
 • 1.กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 2.กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียน 3.กิจกรรมศูนย์ภาษาต่างประเทศ 4.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 5.กิจกรรมศูนย์การศึกษาและนันทนาการครอบครัว
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ช่วยเหลือสัตว์
 • กิจกรรมแจกของ สิ่งของอุปโภคและบริโภค กิจกรรมร่วมงานบุญการกุศล และผู้ด้อยโอกาส กิจกรรบำเพ็ญกุศลศพไม่มีญาติ และยากจน กิจกรรมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ และอัคคีภัย กิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส กิจกรรมการรับบริจาคในโอกาสต่างๆ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ช่วยเหลือสัตว์
 • ช่วยเหลือสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งและถูกทำร้าย ในประเทศไทย โดยเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง โดยเราจะทำการรักษา ฉีดวัคซีน และทำหมันให้กับเหล่าสุนัขและแมวจรจัด
  ช่วยเหลือสัตว์
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ช่วยเหลือสัตว์
 • บริจาคเพื่อช่วยชีวิตสัตว์ วางแนวทาง แก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด โดยจัดโครงการต่างๆ เช่น โครงการกู้ภัย กู้ชีพสุนัขจรจัด โครงการศูนย์พักฟื้นสุนัขจรจัด โครงการรณรงค์ทำหมันแก่สุนัขจรจัด เป็นต้น
  ช่วยเหลือสัตว์
  ช่วยเหลือสัตว์
 • แจ้งเบาะแสการทารุณกรรมสัตว์/ ช้าง ช่วยเหลือช้างให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและในที่สุดสามารถดำรงพันธุ์และปรับตัวอยู่ในสภาพธรรมชาติได้ รวมทั้งช่วยเหลือผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับช้าง (ผู้เลี้ยงช้าง, นักวิจัยช้าง, สัตวแพทย์ช้าง ฯลฯ) และเผยแพร่ข้อมูลและรายงานสถานการณ์ช้างสู่สาธารณชน โดยมีกิจกรรมหลักๆ เช่น โครงการโรงพยาบาลช้าง, โครงการสัตวแพทย์สัญจร ช่วยกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือช้างและสัตว์ป่า เป็นต้น
  ช่วยเหลือสัตว์
  ช่วยเหลือสัตว์
 • ช่วยเหลือสัตว์
  ช่วยเหลือสัตว์
 • ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ช่วยเหลือสัตว์
 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเดือดร้อนทุกประเภททั้งทางบกและทางน้ำ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภท บริจาคโลงศพ ผ้าห่อศพ
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ช่วยเหลือสัตว์
 • สร้างป่าชุมชน เฝ้าระวังผู้บุกรุกทำลายป่าและล่าสัตว์ป่า ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกับทางราชการในการอนุรักษ์ป่า จัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยใช้วิถีพุทธ
  เด็ก เยาวชน
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  ช่วยเหลือสัตว์
 • ช่วยเหลือสัตว์
  ช่วยเหลือสัตว์
 • บริจาคเงินเพื่อร่วมกันผลักดันการช่วยเหลือสัตว์ป่า
  ช่วยเหลือสัตว์
  ช่วยเหลือสัตว์
 • อาสาสมัครอนุรักษ์ป่าไม้ ธรรมชาติและสัตว์ป่าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครปลูกป่ากับมูลนิธิฯดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์คุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืช
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  ช่วยเหลือสัตว์
 • ช่วยเหลือสัตว์ โดยการให้ที่อยู่อาศัย ให้อาหาร และรักษาพยาบาล แก่สุนัขจรจัดในจังหวัดพะเยา
  ช่วยเหลือสัตว์
  ช่วยเหลือสัตว์
 • 1.สิ่งแวดล้อมโรงงานเข้าร่วมโครงการลุ่มน้ำท่าจีน 2.อบรมให้ความรู้พนักงานเรื่องเอดส์ 3. อบรมให้ความรู้พนักงานเรื่องการคัดแยกขยะเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 4.เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการมีการเล่นกีฬาและสันทนาการ ทุกบ่ายวันเสาร์
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ช่วยเหลือสัตว์
 • ตั้งด่านตรวจสัตว์ เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ระหว่างจังหวัด เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อโรค
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  ช่วยเหลือสัตว์
 • โครงการอบรมการใช้พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ช่วยเหลือสัตว์
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ช่วยเหลือสัตว์
 • ช่วยเหลือสัตว์
  ช่วยเหลือสัตว์