สิ่งแวดล้อม

 • สนับสนุนงานอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก และด้านตะวันตก และสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ
  สิ่งแวดล้อม
  สิ่งแวดล้อม
 • สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สิ่งแวดล้อม
 • สิ่งแวดล้อม
  สิ่งแวดล้อม
 • 1.ส่งเสริมเผยแพร่วิชาการเกษตรหรือการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแก่สมาชิก 2.จัดหาวัสดุการเกษตรเครื่องอุปโภคบริโภคที่สมาชิกต้องการ 3.จัดหาเงินกู้หรือสินเชื่อในรูปของปุ๋ยยาเพื่อประกอบอาชีพของสมาชิก 4.ส่งเสริมการประหยัดและช่วยเหลือตนเองและการร่วมมือช่วยเหลือกันในหมู่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 5.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เกษตรอำเภอ หริอหน่วยราชการอื่น ๆ เต็มความสามารถ 6.ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ต้องภัยพิบัติ
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  สิ่งแวดล้อม
  ศิลปวัฒนธรรม
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สิ่งแวดล้อม
 • สร้างป่าชุมชน เฝ้าระวังผู้บุกรุกทำลายป่าและล่าสัตว์ป่า ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกับทางราชการในการอนุรักษ์ป่า จัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยใช้วิถีพุทธ
  เด็ก เยาวชน
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  สิ่งแวดล้อม
 • สิ่งแวดล้อม
  สิ่งแวดล้อม
 • สิ่งแวดล้อม
  สิ่งแวดล้อม
 • สังคมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ความรู้เรื่องสุขภาพสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  สิ่งแวดล้อม
 • รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับมหาชน ได้เข้าใจถึงคุณค่าของเขาใหญ่ และวิถีทางที่จะใช้ประโยชน์จากเขาใหญ่โดยยั่งยืน รวมทั้งการสร้างทัศนคติที่ดีของประชาชนในการมองผืนป่าทั่วไป รวมทั้งเฝ้าระวังอันตรายที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ป่า สัตว์ป่า แหล่งต้นน้ำลำธาร ภูมิทัศน์ธรรมชาติ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์เขาใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  สิ่งแวดล้อม
 • ด้านพัฒนาชนบท สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงรณรงค์การมีส่วนร่วมของชุมชน
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  สิ่งแวดล้อม
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สิ่งแวดล้อม
 • สิ่งแวดล้อม
  สิ่งแวดล้อม
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สิ่งแวดล้อม
 • ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา/โครงการอาหารกลางวันตามพระราชดำริ/ส่งเสริมดนตรีไทยในโรงเรียนชั้นประถม
  เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  สิ่งแวดล้อม
 • อาสาสมัครอนุรักษ์ป่าไม้ ธรรมชาติและสัตว์ป่าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครปลูกป่ากับมูลนิธิฯดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์คุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืช
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  สิ่งแวดล้อม
 • ซื้อส.ค.ส. ของจุกจิก ก็ช่วยโลกได้ อาสาสมัคร จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ ค่ายกระต่ายตื่นตัว ครั้งที่ 3-4
  สิ่งแวดล้อม
  สิ่งแวดล้อม
 • ร่วมรณรงค์ ป้องกันการกระจายของสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม และหยุดการปนเปื้อนจีเอ็มโอสู่สิ่งแวดล้อมและอาหาร ปกป้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม เปิดโปงและหยุดยั้งอาชญากรรมต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเร่งรัดการพัฒนาที่สะอาดด้วยวิธีเปิดเผย สร้างสรรค์ บนพื้นฐานของสันติวิธี
  สิ่งแวดล้อม
  สิ่งแวดล้อม
 • สิ่งแวดล้อม
  สิ่งแวดล้อม
 • 1.ส่งเสริมเผยแพร่วิชาการเกษตรหรือการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแก่สมาชิก 2.จัดหาวัสดุการเกษตรเครื่องอุปโภคบริโภคที่สมาชิกต้องการ 3.จัดหาเงินกู้หรือสินเชื่อในรูปของปุ๋ยยาเพื่อประกอบอาชีพของสมาชิก 4.ส่งเสริมการประหยัดและช่วยเหลือตนเองและการร่วมมือช่วยเหลือกันในหมู่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 5.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เกษตรอำเภอ หริอหน่วยราชการอื่น ๆ เต็มความสามารถ 6.ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ต้องภัยพิบัติ
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  สิ่งแวดล้อม
  ศิลปวัฒนธรรม
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สิ่งแวดล้อม
 • สิ่งแวดล้อม
  สิ่งแวดล้อม