สิ่งแวดล้อม

 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  สิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  สิ่งแวดล้อม
  สิ่งแวดล้อม
 • การประชุมร่วมกันของแกนนำอย่างต่อเนื่อง การประชุมติดตามสถานการณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม ผลักดันสร้างการเรียนรู้ชุมชนในประเด็นต่างๆ พัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่น เช่น น้ำและลม ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สิ่งแวดล้อม
 • อาสาสมัครสร้างบ้านดิน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยสี่ เรื่อง อาหาร ยา เสื้อผ้า และที่อยู่อาศัย โดยมีความเชื่อมั่นว่าปัจจัยสี่เหล่านี้สามารถนำพืชพันธ์ พื้นบ้าน มาแปรรูปได้ มีความสนใจเป็นพิเศษด้านการอนุรักษ์พันธ์พืชพื้นบ้าน และการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยด้วยวัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งสามารถจัดหาวัตถุดิบต่างๆ ได้ง่ายรอบๆ ตัว
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  สิ่งแวดล้อม
 • ด้านการศึกษา มอบทุนการศึกษานักเรียนในอำเภอพระพุทธบาท -ด้านสิ่งแวดล้อม ออกบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกตรวจสุขภาพ ถอนฟัน การฉีดพ่นลูกน้ำยุงลาย -ด้านสังคม โครงการสัปดาห์ซ่อมสร้าง เพื่อนำปูนไปซ่อมและสร้างบ้านเรือน มีกลุ่มมวลชนสัมพันธ์ ของอาจารย์วันชัย ให้ความรู้และเพิ่มความสามัคคีในชุมชน -ด้านความปลอดภัย สนับสนุนการณรงค์7วันอันตราย อาสาสมัครป้องกันภัยในหมู่บ้าน
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  สิ่งแวดล้อม
 • 1.สิ่งแวดล้อมโรงงานเข้าร่วมโครงการลุ่มน้ำท่าจีน 2.อบรมให้ความรู้พนักงานเรื่องเอดส์ 3. อบรมให้ความรู้พนักงานเรื่องการคัดแยกขยะเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 4.เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการมีการเล่นกีฬาและสันทนาการ ทุกบ่ายวันเสาร์
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  สิ่งแวดล้อม
 • สิ่งแวดล้อม
  สิ่งแวดล้อม
 • 1.โครงการหนังสือมือสองเพื่อเด็กผู้ด้อยโอกาส 2.โครงการวัสดุอลูมิเนียมเพื่อมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราฯ 3.โครงการขับขี่ปลอดภัยร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงราย 4.กิจกรรมร่วมกับสภากาชาดไทย และสำนักงานประกันสังคมร่วมบริจาคโลหิต 5.กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่สวนป่าดอยช้าง วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าร่วมกับโครงการหลวงดอยตุงทุกปี
  เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สิ่งแวดล้อม
 • เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  สิ่งแวดล้อม
 • 1.มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต่อเนื่อง 3 ปี จำนวน 50 ทุนๆละ 3,000 บาท 2.จัดสร้างและมอบอาคารเรียนขนาด 6 ห้องเรียนให้โรงเรียนที่ขาดแคลน 3.จัดสร้างและมอบสนามบาสเกตบอลขนาดมาตรฐาน 4.ให้ทุนการศึกษากับนักเรียน/นักศึกษา ระดับ ปวส. ในโครงการทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 5.มอบสิ่งของ/เงิน สนับสนุน กิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียน ต่างๆ
  เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  สิ่งแวดล้อม
 • ตั้งด่านตรวจสัตว์ เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ระหว่างจังหวัด เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อโรค
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  สิ่งแวดล้อม
 • สิ่งแวดล้อม
  สิ่งแวดล้อม
 • - โครงการพี่ช่วยน้อง - โครงการจิตอาสา - โครงการสองวัย ยิ้มแย้ม แจ่มใส - โครงการปลูกป่า เพื่อแม่ของแผ่นดิน - โครงการ ปลูกป่าเพื่อพ่อของแผ่นดิน
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  สิ่งแวดล้อม
 • เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สิ่งแวดล้อม
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  ชีวิตและสุขภาพ
  สิ่งแวดล้อม
 • กิจกรรมดูแลและส่งเสริมสุขภาพ ตรวจสุขภาพปีละ1ครั้ง และมีการออกกำลังกาย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ จัดโครงการให้ความรู้ จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ ร่วมกิจกรรมฌาปนกิจศพแก่เพื่อนสมาชิก
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  สิ่งแวดล้อม
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  ชีวิตและสุขภาพ
  สิ่งแวดล้อม
 • จัดมหกรรมอาหาร ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐกับชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สิ่งแวดล้อม
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  ชีวิตและสุขภาพ
  สิ่งแวดล้อม
 • ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชน ช่วยเหลือสังคมเมื่อเกิดภัยพิบัติ ซ่อมแซมสาธารณสมบัติ
  เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สิ่งแวดล้อม