พัฒนาชุมชนและชนบท

 • เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • ร่วมกิจกรรมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับทางจังหวัดสุพรรณบุรี เดือนละ 1 ครั้ง
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ จัดสรรเงินบริจาค และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • บำรุง บูรณะ และปฏิสังขรณ์ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ส่งเสริมงานวัฒนธรรมฯลฯ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • งานพัฒนาเด็กครอบครัวชุมชนในพื้นที่ อำเภอจังหวัดเชียงราย 1.อ.เมือง 2. อ.เวียงแก่น 3. อ.เชียงของ 4. อ.ขุนตาล 5.อ.เทิง 6.แม่สาย 7. แม่สรวย 8.แม่ฟ้าหลวง9 โครงการในจังหวัดเชียงรายตามพื้นที่
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • เปิดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม โรงเรียนอิกอมาตุ้นอิสลาม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • ทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทย ประเพณีตักบาตรขนมครก
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่นผู้ได้รับบาดเจ็บ สร้างโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาร นำของไปให้กับผู้ขาดแคลนที่บนเขา
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • เผยแพร่พุทธศาสนา อบรมจริยธรรมแก่เด็ก อบรมจริยธรรม ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติ ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจน และขาดแคลน
  เด็ก เยาวชน
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศาสนา จริยธรรม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • โครงการฟื้นฟูและส่งเสริมศักยภาพชุมชนประสบภัยสึนามิภาคใต้ของประเทศไทย
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศาสนา จริยธรรม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • ด้านพัฒนาชนบท สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงรณรงค์การมีส่วนร่วมของชุมชน
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • การช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยสึนามิด้านการซ่อมแซมอุปกรณ์ประมงเรือ/กระชัง -พัฒนาเด็ก/เยาวชน/สตรีในพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามันด้านยาเสพติดเอดส์/ การส่งเสริมอาชีพสตรี
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • 1.อบรมนักจัดรายการเยาวชนในเขตพื้นที่ 2.อบรมเครือข่ายบริการข่าวสารในชุมชน 3.จุดประกายความฝันวรรณกรรม/บทเพลง 4.เปิดไมค์ไต่ดาว 5.อนุรักษ์และสืบทอดนิทานพื้นบ้าน 6.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • 1. ศึกษาของเยาวชนสตรีที่ยากจนและด้อยโอกาสโดย สนับสนุนทุนการศึกษา 2. ฝึกทักษะอาชีพให้แก่เยาวสตรีเพื่อเป็น พัฒนาศักยภาพทางด้านอาชีพและคุณภาพของเยาวสตรีในท้องถิ่น
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  พัฒนาชุมชนและชนบท