พัฒนาชุมชนและชนบท

 • ส่งเสริมและสนับสนุน การบริการสังคม การฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพ นันทนาการ และกระบวนการยุติธรรม สนับสนุนกิจกรรม บำบัดฟื้นฟูบุคคลครอบครัว พัฒนาชุมชน การบริการสังคม
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • โครงการฟื้นฟูผู้ประสบภัยสึนามิด้านสังคมและเศรษฐกิจ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน -สนับสนุนด้านอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน -จัดทำแปลงเกษตรผสมผสานให้กับโรงเรียนโดยชุมชนให้ชุมชนร่วมกับโรงเรียนและผู้นำท้องถิ่น -สนับสนุนกองทุนด้านการศึกษาชุมชน บทบาทของสตรีด้านเศรษฐกิจเช่น ส่งเสริมอาชีพ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • เปิดรับเด็กเข้าในศูนย์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของทุกปี จัดบริการเสริมการเรียนรู้ สันทนาการ และดูแลเด็กเล็ก
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • บรรยาย สาธิตความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติ พลังงานยั่งยืน พัฒนาอาชีพ การรักษาทรัพยกรธรรมชาติในท้องถิ่น
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • 1.สำราจ/ศึกษาปัญหา 2.เฝ้าระวังแก้ขปัญหา/ให้คำแนะนำ 3.พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • จัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่เด็ก ให้ความรู้แก่เด็ก จัดค่ายเยาวชน อบรมด้านคอมพิวเตอร์
  เด็ก เยาวชน
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • ประสานและระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยออกเยี่ยมและสอบข้อเท็จจริง ออกเยี่ยมเยียนไปตามอำเภอต่าง ๆ โดยการประชาสัมพันธ์ เรื่องสิทธิต่าง ๆ ที่จะได้รับความช่วยเหลือ
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ เอกชน เพื่อพัฒนาชุมชน ผู้นำองค์กร ร่วมสร้างปัญญา และโอกาสนำไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรเอกชนในจังหวัดพะเยา ให้มีบทบาทชี้นำใน การแก้ไขปัญหาสังคมและการพัฒนาสังคม ส่งเสริมและประสานการปฏิบัติงาน องค์กรเอกชน รวมไปถึงเป็นแหล่งข้อมูลการจัดสวัสดิการสังคม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • 1.เป็นศูนย์ประสานงานที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวในรูปแบบเครือข่ายการประสานงานระหว่างภาคราชการกับภาคเอกชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ2.เป็นศูนย์ข้อมูลองค์กรเอกชนประจำจังหวัด โดยทำการรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูล ขององค์กรเอกชน ข้อมูล สภาพปัญหาสังคม3.เป็นศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร เพื่อขับเคลื่อนขบวนการพัฒนา และสร้างความมั่นคงวิถีชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม4.ประสานงานดำเนินงานระหว่างองค์กรสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง5.สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสมาชิกให้มีมาตรฐาน 6.รณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกทางสังคมโดยร่วมกับองค์กรสมาชิก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการต่าง ๆ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • 1. พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองภาคประชาชนแบบยั่งยืน เพื่อให้เป็นสังคมที่ดีที่ประชาชนพึ่งตนเองได้2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และชุมชน เพื่อดำเนินกิจกรรมส่วนรวม3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคเอกชนด้วยกัน และภาครัฐ4. เสริมศักยภาพของคน ทั้งด้านความรู้ ความชำนาญ และคุณธรรม เพื่อขจัดความด้วยโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม5. ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ และวิถีไทยที่ดีงาม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเหตุร้ายต่างๆ
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • กระบวนการเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง สร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้คนจน(บ้านมั่นคงในชนบท) สวัสดิการชุมชน สร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้คนจน ศูนย์การเรียนรู้ด้านชุมชนเข้มแข็ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  พัฒนาชุมชนและชนบท