พัฒนาชุมชนและชนบท

 • 1.สำราจ/ศึกษาปัญหา 2.เฝ้าระวังแก้ขปัญหา/ให้คำแนะนำ 3.พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • จัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่เด็ก ให้ความรู้แก่เด็ก จัดค่ายเยาวชน อบรมด้านคอมพิวเตอร์
  เด็ก เยาวชน
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • ประสานและระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยออกเยี่ยมและสอบข้อเท็จจริง ออกเยี่ยมเยียนไปตามอำเภอต่าง ๆ โดยการประชาสัมพันธ์ เรื่องสิทธิต่าง ๆ ที่จะได้รับความช่วยเหลือ
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ เอกชน เพื่อพัฒนาชุมชน ผู้นำองค์กร ร่วมสร้างปัญญา และโอกาสนำไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรเอกชนในจังหวัดพะเยา ให้มีบทบาทชี้นำใน การแก้ไขปัญหาสังคมและการพัฒนาสังคม ส่งเสริมและประสานการปฏิบัติงาน องค์กรเอกชน รวมไปถึงเป็นแหล่งข้อมูลการจัดสวัสดิการสังคม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • 1.เป็นศูนย์ประสานงานที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวในรูปแบบเครือข่ายการประสานงานระหว่างภาคราชการกับภาคเอกชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ2.เป็นศูนย์ข้อมูลองค์กรเอกชนประจำจังหวัด โดยทำการรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูล ขององค์กรเอกชน ข้อมูล สภาพปัญหาสังคม3.เป็นศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร เพื่อขับเคลื่อนขบวนการพัฒนา และสร้างความมั่นคงวิถีชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม4.ประสานงานดำเนินงานระหว่างองค์กรสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง5.สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสมาชิกให้มีมาตรฐาน 6.รณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกทางสังคมโดยร่วมกับองค์กรสมาชิก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการต่าง ๆ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • 1. พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองภาคประชาชนแบบยั่งยืน เพื่อให้เป็นสังคมที่ดีที่ประชาชนพึ่งตนเองได้2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และชุมชน เพื่อดำเนินกิจกรรมส่วนรวม3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคเอกชนด้วยกัน และภาครัฐ4. เสริมศักยภาพของคน ทั้งด้านความรู้ ความชำนาญ และคุณธรรม เพื่อขจัดความด้วยโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม5. ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ และวิถีไทยที่ดีงาม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเหตุร้ายต่างๆ
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • กระบวนการเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง สร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้คนจน(บ้านมั่นคงในชนบท) สวัสดิการชุมชน สร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้คนจน ศูนย์การเรียนรู้ด้านชุมชนเข้มแข็ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • 1.สนับสนุนการเคลื่อนงานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บูรพา 2.ศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติ 3.ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน 4.ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 5.ศูนย์สาธิตการปลูกป่า 7 ระดับ 6.ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดสระแก้ว
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • 1.ส่งเสริมให้รู้จักการสะสมทรัพย์ 2. ส่งเสริมและเผยแพร่อาชีพในด้านการเกษตร หัตถศึกษา 3.ให้ความรู้ทางวิชาการกับสมาชิกหรือกลุ่มที่สนใจ 4.เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนสินค้า ระหว่างสมาชิกกับกลุ่มผลิตสินค้าต่างๆ 5.รับฝากเงินจากสมาชิก หรือกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • การให้องค์ความรู้ เรียนรู้การพึ่งตนเอง การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงหมูหลุม ผักปลอดสารพิษ อาสาให้องค์ความรู้ด้านการเกษตรพึ่งตนเอง การบริจาค เช่น หมูหลุม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • การป้องกันและบรรเทาภัย เรียบร้อย รักษาความสงบเรียบร้อย สงเคราะห์ผู้ประสบภัย
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ เอกชน เพื่อพัฒนาชุมชน ร่วมสร้างปัญญา และโอกาสนำไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต บริการห้องอ่านหนังสือและอินเตอร์เน็ต การรณรงค์สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
 • อาสาเผยแพร่ความรู้เรื่องธนาคารสมอง ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ เอกชน เพื่อเผยแพร่เรื่องธนาคารสมอง สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องธนาคารสมอง มุ่งเน้นนำปัญญาความรู้มาร่วมพัฒนา
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  พัฒนาชุมชนและชนบท