การศึกษา พัฒนาศักยภาพ

 • จัดหาทุนการศึกษา จัดหาอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนในชนบท จัดหาเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ประสบภัย
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
 • ทุนการศึกษาเด็กนักเรียน บำรุงพุทธศาสนา
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
 • เสริมศักยภาพผู้นำและ องค์กรชุมชน และพัฒนาศักยภาพชีวิตแก่เยาวชนชนเผ่า
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
 • ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มคนด้อยโอกาส ส่งเสริมให้การศึกษาและฝึกอาชีพ
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
 • สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ บริจาคเงิน บริจาคสิ่งของ
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
 • บริจาคเงิน หรือช่วยซื้อสินค้าเพื่อช่วยพัฒนาการศึกษา หนังสือสำหรับเด็กนักเรียนและชาวบ้านเพื่อช่วยพัฒนาการศึกษา โครงการทุนการศึกษาพร้อมจักรยาน โครงการโรงเรียนเกษตรแลกเปลี่ยนเพื่ออาหารกลางวันระหว่างโรงเรียน โครงการเทคโนโลยีสู่โรงเรียนในชนบทห่างไกล
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
 • ให้ทุนการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศีกษา จัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากไร้
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
 • สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยากจนและด้อยโอกาส สนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
 • 1.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามแก่บรรดาลูกหลานชาวจังหวัดตราด 2.ช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนโรงเรียนตราษตระการคุณและโรงเรียนอื่นๆใจจังหวัดตราดตามความสามารถ 3.ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล มอบเป็นทุนการศึกษา รายปี และทุนต่อเนื่องให้จนกว่าเรียนจบ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
 • 1.ช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน 2.ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี กำพร้าบิดาขาดแคลน ทุนทรัพย์
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
 • พัฒนาคุณภาพเด็กและครอบครัวเพื่อป้องกันเด็กเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายสหวิชาชีพและเฝ้าระวัง สนับสนุนทุนการศึกษา
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
 • จัดทำโครงการพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนระดับประถม มัธยมของจังหวัดสุพรรณบุรี
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
 • สมทบกองทุนมูลนิธิ มอบทุนการศึกษานักเรียนสกลวิสุทธ ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
 • เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมศักยภาพ ของเด็กเพื่อให้ความรู้และส่งเสริมทักษะอาชีพแก่เยาวชน อาสาเป็นผู้จัดกิจกรรมสันทนาการและอาสาเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ บริจาคเงินสนับสนุน
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
 • 1.เพื่อเป็นกลไกในการประสานส่งเสริมสนับสนุนประชาคมชุมชนท้องถิ่น 2.เพื่อให้สมาชิกในชุมชนทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง 3.ให้สมาชิกของชุมชนได้คิดแลกเปลี่ยนตัดสินใจได้ข้อตกลงนำไปปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อวิถีชีวิต อาสาให้ความรุ้ เพิ่มศักย์ภาพในชุมชน
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ