ศิลปวัฒนธรรม

 • ศิลปวัฒนธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
 • ส่งเสริมการศึกษาปริญัติธรรมทุกแผนกแก่ภิกษุสามเณรและเยาวชนผู้สนใจ ส่งเสริมทุนการศึกษา ค้นคว้าปริวรรต อนุรักษ์วัตถุโบราณและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป บำรุงปัจจัยสี่แด่ พระภิกษุสามเณร
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
 • ให้การสงเคราะห์แก่พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ให้การช่วยเหลือเมืองมหาสารคามเป็นเมืองการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
 • ส่งเสริมพุทธศาสนา ช่วยเหลือสาธารณกุศล บริจาคเงิน ให้ความรู้
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
 • ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
 • ทำนุบำรุงศาลหลักเมืองและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
 • ศิลปวัฒนธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
 • ร่วมเป็นอาสาสมัครทำงานด้านต่างๆและบริจาคสนับสนุนกิจกรรม ร่วมเข้าอบรมเทคนิคต่างๆเพื่อพัฒนาการละครร่วมกับทางมูลนิธิ และเป็นอาสาสมัครด้านต่างๆ ทั้งนักแสดง เบื้องหลัง เอกสาร เว็บไซต์ สิ่งพิมพ์ ข้อมูล วิทยากร นำสันทนาการ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
 • ศิลปวัฒนธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศิลปวัฒนธรรม
 • บำรุง บูรณะ และปฏิสังขรณ์ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ส่งเสริมงานวัฒนธรรมฯลฯ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
 • เป็นทุนการศึกษากับนักเรียนโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง เป็นการสนับสนุนกิจกรรมให้กับนักเรียนของโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศิลปวัฒนธรรม
 • เปิดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม โรงเรียนอิกอมาตุ้นอิสลาม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศิลปวัฒนธรรม
 • 1.ส่งเสริมเผยแพร่วิชาการเกษตรหรือการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแก่สมาชิก 2.จัดหาวัสดุการเกษตรเครื่องอุปโภคบริโภคที่สมาชิกต้องการ 3.จัดหาเงินกู้หรือสินเชื่อในรูปของปุ๋ยยาเพื่อประกอบอาชีพของสมาชิก 4.ส่งเสริมการประหยัดและช่วยเหลือตนเองและการร่วมมือช่วยเหลือกันในหมู่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 5.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เกษตรอำเภอ หริอหน่วยราชการอื่น ๆ เต็มความสามารถ 6.ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ต้องภัยพิบัติ
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  สิ่งแวดล้อม
  ศิลปวัฒนธรรม
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ศิลปวัฒนธรรม
 • ทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทย ประเพณีตักบาตรขนมครก
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศิลปวัฒนธรรม
 • ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ประเพณีและวัฒนธรรม
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
 • ช่วยเหลือคนชราให้มีวัตถุปัจจัยเครื่องอุปโภคและที่อยู่อาศัย
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ศิลปวัฒนธรรม
 • ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ อบรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้าน ให้การช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟู เกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติด และผู้ติดเชื้อ H.I.V. พัฒนาส่งเสริมชุมชนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิต สังคมวัฒนธรรม การศึกษา จริยธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ศิลปวัฒนธรรม
 • ศิลปวัฒนธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม