ศิลปวัฒนธรรม

 • ศิลปวัฒนธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัย บริจาคเงิน บริจาคสิ่งของ บริการรถ แรงงาน
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
 • 1.อบรมนักจัดรายการเยาวชนในเขตพื้นที่ 2.อบรมเครือข่ายบริการข่าวสารในชุมชน 3.จุดประกายความฝันวรรณกรรม/บทเพลง 4.เปิดไมค์ไต่ดาว 5.อนุรักษ์และสืบทอดนิทานพื้นบ้าน 6.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศิลปวัฒนธรรม
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศิลปวัฒนธรรม
 • เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไปต่างประเทศ บริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศิลปวัฒนธรรม
 • กิจกรรมการจัดสวัสดิการทุนอุปถัมภ์ให้กับพระภิกษุ สามเณร
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
 • ส่งเสริมการศึกษาทั้งด้านศาสนา และสามัญ รวมทั้งวิชาชีพ และช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ยากจนและบริการทาง อาสาให้ความรู้ และบริการทางสังคม
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
 • 1) การอาสาเป็นผู้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 2) บริจาคเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค 3) อาสาช่วยเหลือสาธารณกุศล เช่น ช่วยเหลือเงินค่าทำศพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
 • บริจาคเงินมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนอยากจนนักเรียนดี - บริจาคเป็นสิ่งของ โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนยากจนมอบอุปกรณ์การเรียน เครื่อนุ่งหุมเสื้อผ้าแก่นักเรียนยากจน
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
 • ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา/โครงการอาหารกลางวันตามพระราชดำริ/ส่งเสริมดนตรีไทยในโรงเรียนชั้นประถม
  เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  ศิลปวัฒนธรรม
 • มอบทุนการศึกษาส่งเสริมการทำความดีของวีรชน ส่งเสริมด้านกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม บริจาคเงิน
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
 • อบรมปลูกฝังฟื้นฟูคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้ด้านศาสนาวัฒนธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
 • จัดหาทุนการศึกษา จัดหาอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนในชนบท จัดหาเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ประสบภัย
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศิลปวัฒนธรรม
 • จัดทำโครงการพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนระดับประถม มัธยมของจังหวัดสุพรรณบุรี
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
 • 1.ส่งเสริมเผยแพร่วิชาการเกษตรหรือการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแก่สมาชิก 2.จัดหาวัสดุการเกษตรเครื่องอุปโภคบริโภคที่สมาชิกต้องการ 3.จัดหาเงินกู้หรือสินเชื่อในรูปของปุ๋ยยาเพื่อประกอบอาชีพของสมาชิก 4.ส่งเสริมการประหยัดและช่วยเหลือตนเองและการร่วมมือช่วยเหลือกันในหมู่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 5.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เกษตรอำเภอ หริอหน่วยราชการอื่น ๆ เต็มความสามารถ 6.ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ต้องภัยพิบัติ
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  สิ่งแวดล้อม
  ศิลปวัฒนธรรม
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ศิลปวัฒนธรรม
 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
 • อาสาสมัครนำชมมรดกของชาติ ผู้สนใจต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบก่อนเป็นอาสาสมัครนำชมในวันเปิดทำการที่ท่านสะดวก
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
 • การประชุมร่วมกันของแกนนำอย่างต่อเนื่อง การประชุมติดตามสถานการณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม ผลักดันสร้างการเรียนรู้ชุมชนในประเด็นต่างๆ พัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่น เช่น น้ำและลม ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศิลปวัฒนธรรม
 • วันธรรมดา เปิดบริการสอนให้นักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม วันหยุด เปิดบริการสอนให้แก่บุคคลทั่วไป และจัดแสดงดนตรีในงานต่างๆ ตามโอกาส
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ศิลปวัฒนธรรม
 • โครงการออกแบบไร่นา ประเทศไทยซึ่งมีมากกว่า 40 โครงการ ซึ่งเน้นโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว บรรพบุรุษข้าวไทย และโครงการผักปลอดสารพิษ การทำ MOU ระหว่าง อ.หนองแซง อ.เสาไห้ และบ้านไร่กาแฟ การให้ข้อมูลรวมถึงเปิดให้คณะทั้งบุคลภายในและบุคคลภายนอก ภาครัฐ เอกชน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานฟรี
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ศิลปวัฒนธรรม