ศิลปวัฒนธรรม

 • ช่วยสอนกระบี่กระบองให้กับเด็ก คนในชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้ผู้สูงอายุมีรายได้จากการผลิตสมุนไพร เพื่อนำมาจำหน่าย โดยผลัดเปลี่ยนกันมาทำเป็นรายวัน
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ศิลปวัฒนธรรม
 • ฝึกอบรมให้การศึกษาเกี่ยวกับศิลปะ ดนตรีพื้นบ้านประเภท "กลองยาว" จัดแสดงกลองยาวในงานประเพณีต่างๆ ในชุมชน
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศิลปวัฒนธรรม
 • ส่งเสริมอาชีพทำข่าวของสื่อมวลชนด้วยความสามัคคี ส่งเสริมการกุศลส่งเสริมจรรยาบรรณอันดีงาม
  ศิลปวัฒนธรรม
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ศิลปวัฒนธรรม
 • 1.การออกกำลังกายในแนวทางชีวิต รำกระบอง 2.มีการร่วมกันถือศีลในวันเข้าพรรษา 3.ร่วมประชุมกับผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 4.รวมตัวกันทำกิจกรรม จิตอาสาของ รพ.อุตรดิตถ์
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ศิลปวัฒนธรรม
 • ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศิลปวัฒนธรรม
 • ตลาดน้ำยามเย็น และมหกรรมอาหารอัมพวา
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ศิลปวัฒนธรรม
 • เด็ก เยาวชน
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
 • เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศิลปวัฒนธรรม
 • ร่วมอุดมการณ์คนรักษ์ศิลปะมวยไทย และเห็นความสำคัญของกีฬาเพื่อเยาวชน กิจกรรมด้านกีฬา ออกกำลังกาย รู้จักป้องกันตัวเอง สร้างอาชีพ รายได้ และความเป็นเลิศด้านอื่นๆ
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ศิลปวัฒนธรรม
 • การอาสาเป็นผู้จัดกิจกรรมและเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างชมรม หรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสร้างสรรผลงาน และคณงามความดี ให้เกิดแก่สังคมอย่างจริงจัง
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
 • รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ลด ละเลิก อบายมุขต่าง ๆ ทุกประเภท อบรมค่ายคุณธรรมเยาวชน อบรมธรรมมารยาทและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอีสาน ส่งเสริมให้เด็กไทยรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอีสาน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และเศรษฐกิจพอเพียง
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ศิลปวัฒนธรรม
 • ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ศิลปวัฒนธรรม
 • ให้การสนับสนุนสวัสดิการแก่คนชรา สนับสนุนทางด้านสุขภาพแก่คนชรา (การออกกำลังกาย) ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมทางด้านการปฏิบัติธรรมแก่
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
 • ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ศิลปวัฒนธรรม
 • รวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
 • การอาสาเป็นผู้จัดกิจกรรมและเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างชมรม หรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสร้างสรรผลงาน และคณงามความดี ให้เกิดแก่สังคมอย่างจริงจัง
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
 • เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสพบปะสังสรรค์ นันทนาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึงกันและกันเพื่อบำเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเพื่อสนับสนุนให้สมาชิกได้ร่วมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม