หน่วยงานภาครัฐ

 • ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ส่งเสริมให้ประชาชนรักษาสุขภาพ และทำที่อาศัยอย่างถูกสุขลักษณะ รับบริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อรักษาจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วย
  ชีวิตและสุขภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • โครงการบ้านพักผู้ป่วยมะเร็ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  หน่วยงานภาครัฐ
 • -โครงการจิตอาสา มีอาสาสมัคร จำนวน 77 คน โดยมีกิจกรรมเช่น การให้บริการ ต้อนรับทักทายอำนวยความสะดวกในจุดบริการทุกจุด,เล่านิทานให้ผู้ป่วยเด็ก,ดูแลและให้กำลังใจผู้มาบริจาคโลหิต,บรรเลงเพลงไทยเดิม,ตัดผมผู้ป่วย -บริการรถฉุกเฉิน 1669
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  หน่วยงานภาครัฐ
 • 1.- ผลิตและส่งเสริมการใช้การแพทย์พื้นบ้าน (สมุนไพร) 2.- จัดตั้งกลุ่มปลูกพืชสมุนไพร 3.- การนวดแผนไทย 4.- จำหน่ายยาสมุนไพรให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆในจ.เชียงราย
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • 1. ช่วยแนะนำ/กรอกประวัติทำบัตรใหม่ 2.ช่วยแนะนำการวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ 3. เรียกผู้ป่วยเข้าห้องตรวจโรค 4. แนะนำบอกทางไปห้องต่าง เช่น ห้อง LABห้องส่งเสริมฯ ห้องยา เป็นต้นฯ 5.ช่วยแจกอาหารให้ผู้ป่วย 6. ช่วยตัดผมผู้ป่วยและญาติ 7.ช่วยตัดเล็บให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้/ได้น้อย/ไม่มีญาติ 8. ช่วยจัดเก็บฟิล์มเอกเรย์ 9.ช่วยทำแฟ้มประวัติผู้ป่วยใหม่ 10.ช่วยเข็นเปล 11.ช่วยพิมพ์เอกสาร
  ชีวิตและสุขภาพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  หน่วยงานภาครัฐ
 • 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการอำเภอแม่จัน 2. โครงการศูนย์ OSCE 3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอำเภอแม่จัน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • 1. โครงการดูแลผู้พิการอำเภอแม่ลาว 2. โครงการตัดตาต้อกระจกในผู้สูงอายุและผู้ป่วยตาต้อกระจก 3. โครงการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ 4. โครงการดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากผู้ปกครองติดเชื้อเอดส์ 5. โครงการบำบัดผู้ติดสารเสพติด 6. โครงการสมุนไพรร่วมกับกลุ่มหมอเมืองล้านนา 7. โครงการฝังเข็ม
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  หน่วยงานภาครัฐ
 • จัดการเรียนการสอน ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านการศึกษา ครอบครัว และสังคม ช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนการศึกษา อาสาให้ความรู้ทางด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมอาชีพ มอบเงินทุนให้กับเด็กที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อย รับบริจาคเงิน เครื่องใช้ในโรงเรียนและวัสดุ
  เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ให้การบริการรักษาพยาบาล ด้านร่างกายและจิตใจ บำบัดฟื้นฟู ให้คำปรึกษาแนะแนวครอบครัว
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  หน่วยงานภาครัฐ
 • โครงการจิตอาสา -โดยรับสมัครอาสาสมัครผู้มีจิตอาสา /ช่วยดูแลผู้ป่วย เช่น อ่านนิทาน,ตัดผม ,สันทนาการ,อาบน้ำ,ป้อนข้าว
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  หน่วยงานภาครัฐ
 • - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ - ส่งเสริมให้อาสาสมัครใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ -ส่งเสริมความสัมพันธ์ อันดีระหว่างทีมสุขภาพ และประชาชนผู้มารับบริการ
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • 1.ปรับปรุงส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ของชนเผ่าให้ดีขึ้นทั้งด้านการเกษตร สุขภาพ อนามัย รวมทั้งสนับสนุน เงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชน 2.ส่งเสริมให้เยาวชนอาข่าได้รับการศึกษาโดยจัดให้มีที่พักและให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นที่เข้ามาศึกษาในเมือง 3.ส่งเสริมสนับสนุนให้รักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชนเผ่า 4.ส่งเสริมบทบาทหญิงชายในชุมชนเพื่อให้ชาวอาข่าทั้งชายและหญิงมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน 5.ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม 6.ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างชาวเผ่าอาข่ากับองค์กรอื่น
  ศิลปวัฒนธรรม
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ช่วยเหลือและพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในสังคม ครอบครัวเด็กและชุมชนส่งเสริมอาชีพในชุมชนคุ้มครองสิทธิเด็ก บริจาคเงินบริจาคสิ่งของ/อุปกรณ์กีฬา/เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม
  เด็ก เยาวชน
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุ บาดเจ็บ ฉุกเฉิน บริการประชาชนที่ได้รับภัยพิบัติต่างๆ
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • -มอบผ้าห่มให้กับประชาชน -โครงการบ้านเถิดไท้ สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน -ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุปีละครั้ง -โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็นโดยมีอสม.ให้ความร่วมมือช่วยฉีดยาโรคพิษสุนัขบ้า โรคโปลิโอในเด็กและอำนวยความสะดวกในพื้นที่ -อินเตอร์เน็ตฟรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
  ชีวิตและสุขภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • สนับสุนน ส่งเสริมกิจการของสภากาชาดไทยในด้านยุวกาชาด การบริจาคบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สินของสภากาชาด เป็นตัวแทนสภากาชาดในท้องถิ่น
  ชีวิตและสุขภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ