หน่วยงานภาครัฐ

 • รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  หน่วยงานภาครัฐ
 • จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา- จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ- เผยแพร่ความรู้ เช่น การทำบายศรี- จัดให้มีบริการด้านต่าง ๆ แก่สมาชิก
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา- จัดให้มีบริการด้านต่าง ๆ แก่สมาชิก- เผยแพร่ความรู้ เช่น การบายศรี- จัดกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • 1. ช่วยประสานงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ บอกทาง เรียกชื่อผู้ป่วย 2. ให้คำปรึกษา ให้สุขศึกษาแก่ผู้มารับบริการ 3. ช่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาล เช่น พับก๊อช เปิด-ปิด ประตูหน้าท้องตรวจ 4. อาสาตัดผมให้ผู้ป่วย ร้องเพลง เล่านิทาน อ่านหนังสือธรรมะ 5. งานอาสาพัฒนาโรงพยาบาล เช่น ทาสีรั้วโรงพยาบาล
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ทนายอาสา ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือ ด้านกฎหมายเพื่อคนไร้สัญชาติ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  หน่วยงานภาครัฐ
 • - ช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหวงเพดานโหว่ -มอบทุนการศึกษา -เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กยากจน - ช่วยเหลือคนยากจนให้มีสุขภาพชีวิตที่ดี - ดูแลผู้สูงอายุในด้านความรู้สึกนึกคิดและจิตใจ - ช่วยเหลือให้กำลังใจสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข
  ชีวิตและสุขภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • 1.ดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 2. ให้ความรู้/ทักษะแก่คนพิการ กายภาพบำบัด ส่งเสริมให้คนพิการมาจดทะเบียน ให้คำแนะนำถึงสิทธิประโยชน์ในขั้ขพื้นฐานแก่คนพิการ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  หน่วยงานภาครัฐ