หน่วยงานภาครัฐ

 • สนับสนุนเงินสงเคราะห์คนชรา สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้พิการ สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนเงินผู้มีรายได้น้อย
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  หน่วยงานภาครัฐ
 • เป็นองค์กรที่ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการสุขภาพ และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ เป็นศูนย์กลางประสานงานและขับเคลื่อน ในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในจังหวัด -เป็นแม่ข่าย และขยายเครือข่ายไปยังทุกอำเภอทุกตำบล /ทุกหมู่บ้าน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  หน่วยงานภาครัฐ
 • สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์คุ้มครองการส่งเสริมการสนับสนุนสถานภาพ บทบาทกิจกรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติผู้สูงอายุฯ พ.ศ. 2546และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • แจ้งเหตุละเมิดสิทธิสตรีและการค้ามนุษย์ รายงานเมื่อพบเห็นการละเมิดสิทธิสตรีในรูปแบบต่างๆ เช่น การคุกคามทางเพศ สามีทำร้ายทุบตี ถูกล่อลวง บังคับค้าประเวณี ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
  สตรี สิทธิสตรี
  ชีวิตและสุขภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • แก้ไข ฟื้นฟู ผู้กระทำความดีในคดีอาญา อาสาสมัครช่วยเหลืองานในสังกัด อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  หน่วยงานภาครัฐ
 • - ส่งเสริมการมีงานทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร - ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำตามความรู้ความสามารถ - ประชาสัมพันธ์งานเกี่ยวกับคนพิการ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • 1. ให้คำแนะนำแก่ชมรมผู้สูงอายุ สมาชิกในการจัดตั้งและพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคงและอำนวยประโยชน์แก่สมาชิกได้แก่ การเยี่ยมเยียนสมาชิกชมรม 16 อำเภอ 2. ให้การฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถแก่สมาชิกในการดูแลสุขภาพกาย-จิต 3. ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ และการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุออกกำลังกาย เล่นกีฬา เช่นการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุประจำปี
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร อบรมเผยแพร่ความรู้วิทยาการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารตลอดจนนวัตกรรมทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • - สนับสนุนทุนการศึกษา เครื่องกีฬา,หนังสือ,เครื่องเขียน,อาหารกลางวัน- สนับสนุนวันสตรีสากลและวันสตรีไทย พิจารณาความรู้การสร้างครอบครัวอบอุ่น- สนับสนุนกิจกรรมวันคนพิการ อาสาเป็นพี่เลี้ยง- สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค- การช่วยเหลือและการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย บริจาคเงินและเข้าร่วมกิจกรรม - บริจาคเงินช่วยเหลื่อการจัดงานมอบรถวินแชร์ - มอบทันยังชีพเป็นครั้งคราว,เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม
  ชีวิตและสุขภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • เด็ก เยาวชน
  หน่วยงานภาครัฐ
 • เด็ก เยาวชน
  หน่วยงานภาครัฐ
 • สนับสนุนทางด้านการศึกษา การกีฬา ให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา เป็นสื่อกลางในการประสานงานกับหน่วยงานอื่น และให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • เป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้ 1. ด้านอนามัยเจริญพันธ์ 2. แนะแนว ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  หน่วยงานภาครัฐ
 • 1.ส่งเสริมประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุชนบท ให้มีความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจ และสังคม ให้ดีขึ้น 2.ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้านด้วยวิธีทำงานโดยยึดประชาชนเป็นแกนนำ 3.สนับสนุนให้ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชน บุคคลทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท 4.เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ แลกเปลี่ยนทัศนคติของชุมชนชนบท 5.เผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ ในกิจกรรมต่างๆ แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรชาวบ้าน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • เด็ก เยาวชน
  หน่วยงานภาครัฐ
 • มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนยากจนและอุปกรณ์การเรียน
  เด็ก เยาวชน
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ช่วยเหลือเกื้อกูลพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมทำกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนไม่เกี่ยวข้องการเมือง การพนัน ส่งเสริมระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสนองดำเนินตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2549
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • 1. มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน 2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเมื่อนักเรียนไปต่างประเทศ 3. จ้างครูสอนวิชาฟิสิกส์คณิตศาสตร์ บรรณารักษ์วงโยธวาธิต
  เด็ก เยาวชน
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • การให้สงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  หน่วยงานภาครัฐ