หน่วยงานภาครัฐ

 • เด็ก เยาวชน
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสภาทนายความ ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  หน่วยงานภาครัฐ
 • เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น การสืบสานและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทุนทางสังคม
  ศิลปวัฒนธรรม
  หน่วยงานภาครัฐ
 • เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน ในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม การเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพและการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน เป็นศูนย์ประสานงานด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัด เป็นแม่ข่าย และขยายเครือข่ายเด็กและเยาวชนไปทุกอำเภอ
  เด็ก เยาวชน
  หน่วยงานภาครัฐ
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • เลี้ยงอาหาร หรือบริจาคเงินเป็นค่าอาหาร สำหรับเด็กชายอายุประมาณ 7-18 ปี
  เด็ก เยาวชน
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  หน่วยงานภาครัฐ
 • 1. กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมในครัวเรือนให้น่าอยู่ มีการทำครัวเรือนปลูกฝังอย่างน้อย 5 ชนิด 2. กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล เช่น ยาเสพติด 3. ปี 49 ได้รับสถานีอนามัยดีเด่น
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • -โครงการจิตอาสาดูแลผู้ป่วยในอนามัย -โครงการจิตอาสาโดยผู้สูงอายุเล่านิทานในศูนย์เด็กเล็กเป็นโครงการร่วมระหว่าง สถานีอนามัย อบต.หนองคณฑี ศูนย์เด็กเล็ก
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • -จิตอาสาเพื่อสอนหนังสือเด็กนักเรียน -รับสมัครผู้มีจิตอาสาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อสอนหนังสือ -ปัจจุบันสอนทุกวันพฤหัสบดี
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • 1.- โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนจากล่างขึ้นบนเริ่มใช้กระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่ปี 2540 2.- โครงการจัดการหมู่บ้านสุขภาพพึ่งตนเอง 8 D
  เด็ก เยาวชน
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  หน่วยงานภาครัฐ
 • 1. ให้บริการสุขภาพในสถานบริการ 2. ให้บริการสุขภาพในชุมชน 3. พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน/ประชาชน 4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพในแต่ละชุมชน
  เด็ก เยาวชน
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • 1.- โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือ 2.- โครงการโรงเรียนพ่อแม่ 3.- โครงการและป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4.- โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน 5.- โครงการชุมชนต้นแบบ เบาหวาน และความดัน 6.- โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่าทางทันตกรรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  หน่วยงานภาครัฐ
 • เป็นอาสาสมัครทำกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา หรือนักกิจกรรมบำบัด เพื่อคืนผู้ไร้ที่พึ่งพิงสู่สังคม โดยการฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกาย รวมถึงทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆ สอนภาษาอังกฤษ ไทย เขมร กิจกรรมการเกษตรและปลูกผัก
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ให้การศึกษา ที่อยู่แก่เด็กในสงเคราะห์ในลักษณะบ้านของตนเอง -ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวยากจน,ครอบครัวที่มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งในเขตอ.พระพุทธบาท,บ้านหมอ,ดอนพุด,หนองโดน -รับอาสาสมัครสอนหนังสือเด็กในสถานสงเคราะห์
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ให้ทุนการศึกษา และอุปการะเด็กแบบชั่วคราว-ถาวร ช่วยเหลือ เลี้ยงดู เด็กเล็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กที่ครอบครัวไม่สามารถเลี้ยงดูได้ (แรกเกิด ถึง 5ขวบ)
  เด็ก เยาวชน
  หน่วยงานภาครัฐ
 • บริจาค เงิน อุปกรณ์สำหรับเด็กพิการ เช่นรถเข็น ไม้ค้ำยัน เครื่องช่วยเดิน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  หน่วยงานภาครัฐ
 • รับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับเด็กอ่อน อาทิ นมผง ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ผ้าขนหนู สบู่เด็ก เสื้อผ้าเด็ก รองเท้า ถุงเท้า ถุงมือ น้ำเกลือล้างแผล ยาทาเชื้อรา กระดาษชำระฯลฯ รวมทั้งอุปการะเด็ก รับเด็กไปเป็นลูกบุญธรรม และบริจาคเงิน
  เด็ก เยาวชน
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • เลี้ยงอาหาร หรือบริจาคเงินเป็นค่าอาหาร สำหรับเด็กอายุระหว่าง 7-18 ปี บริจาคสิ่งของขาดแคลน อาหาร ของใช้ประจำวัน หนังสือ เครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา อุปการะเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนที่กำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง ยากจน มีปัญหาครอบครัว อายุระหว่าง 7-18 ปี
  เด็ก เยาวชน
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • เฝ้าระวังและควบคุมการเผาไฟทำลายป่า
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  หน่วยงานภาครัฐ