หน่วยงานภาครัฐ

 • ทำหน้าที่สอดส่องดูแลประชาชนให้มีความเป็นอยู่อย่างสงบสุข และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  ชีวิตและสุขภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • อนุรักษ์ดินและน้ำ
  สิ่งแวดล้อม
  หน่วยงานภาครัฐ
 • เป็นหน่วยอาสาเฝ้าระวังไข้หวัดนก โดยการออกไปตามพื้นที่ต่างๆ นก โดยการออกไปตามพื้นที่ ต่างๆ
  เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • บริจาค เงิน อุปกรณ์สำหรับเด็กพิการ เช่นรถเข็น ไม้ค้ำยัน เครื่องช่วยเดิน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  หน่วยงานภาครัฐ
 • อาสาดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวทที่ยังคงอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลและมูลนิธิ โดยการฝึกสอนอาชีพให้แก่ผู้ป่วย ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการทางจิตทุเลา และบริจาคเงิน อาหาร เสื้อผ้า รองเท้า สิ่งของเป็นอาสาสมัครเข้ากลุ่มพื้นฟูรวมกับคนไข้ทุเลา เพื่อ จัดกิจกรรมนันทนาการและบันเทิงให้กับผู้ป่วย
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  หน่วยงานภาครัฐ
 • อาสาดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวทที่ยังคงอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลและมูลนิธิ โดยการฝึกสอนอาชีพให้แก่ผู้ป่วย ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการทางจิตทุเลา และบริจาคเงิน อาหาร เสื้อผ้า รองเท้า สิ่งของอาสาดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวท โดยการฝึกสอนอาชีพให้แก่ผู้ป่วย และแนะนำกิจกรรมการออกกำลังกาย สันทนาการ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ร่วมฟื้นฟูสมรรถภาพ พัฒนาบุคคลไร้ที่พึ่งพิง ด้านจิตใจ ความประพฤติ และฝึกฝนอาชีพตามความถนัด ด้วยกิจกรรมนันทนาการ เช่น เล่นกีฬา ร้องเพลง ร้องคาราโอเกะ
  สตรี สิทธิสตรี
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • เลี้ยงอาหาร หรือบริจาคเงินเป็นค่าอาหาร สำหรับเด็กชายอายุประมาณ 7-18 ปี ช่วยเป็นพี่เลี้ยงเด็ก ช่วยเหลือสนับสนุนเกี่ยวกัยการส่งเคราะห์เด็กในสถานสงเคราะห์ด้านปัจจัยสี่ การศึกษา การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กฯ
  เด็ก เยาวชน
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • อาสาสมัครดูแล พูดคุย เล่น ให้ความอบอุ่นกับเด็ก จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก จัดกิจกรรมสำหรับเด็กชายอายุประมาณ 5-20 ปี เลี้ยงอาหาร หรือบริจาคเงินเป็นค่าอาหาร สำหรับเด็กชายอายุประมาณ 5-20 ปี
  เด็ก เยาวชน
  หน่วยงานภาครัฐ
 • บริจาค เงิน อุปกรณ์สำหรับเด็กพิการ เช่นรถเข็น ไม้ค้ำยัน เครื่องช่วยเดิน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  หน่วยงานภาครัฐ
 • บริจาค เงิน อุปกรณ์สำหรับเด็กพิการ เช่นรถเข็น ไม้ค้ำยัน เครื่องช่วยเดิน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  หน่วยงานภาครัฐ
 • บริจาค เงิน อุปกรณ์สำหรับเด็กพิการ เช่นรถเข็น ไม้ค้ำยัน เครื่องช่วยเดิน เลี้ยงดู ให้การศึกษา อบรมจริยธรรมและฝึกอาชีพแก่เด็กพิการทางร่างกายทั้งชายและหญิง อายุ 7-18 ปี หรือมากกว่า
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ให้การดูแล อุปการะเด็กด้อยโอกาส ให้การศึกษา อบรม อาสาสมัครดูแล จัดกิจกรรม พูดคุย ให้ความอบอุ่น มอบความบันเทิง สอนหนังสือ บริจาดเงิน หรือสิ่งของ จัดเลี้ยงอาหารเด็ก
  เด็ก เยาวชน
  หน่วยงานภาครัฐ
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  สิ่งแวดล้อม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • เยี่ยมและร่วมทำกิจกรรมกับคนชรา อาสามาร่วมทำกิจกรรมต่างๆได้ทุกวัน กิจกรรมนันทนาการ เช่น รำไทเก็ก ลีลาศ ออกกำลังกาย หรือจะช่วยทำกายภาพบำบัดโดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ช่วยป้อนข้าว เปลี่ยนผ้าอ้อมให้คุณยาย หรืออ่านข่าวให้ฟังทุกเช้า
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ศิลปวัฒนธรรม
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ช่วยเหลือเด็กกำพร้าชาวเขาในรูปแบบการจัดที่พักอาศัยอาหาร และการดูแลสุขภาพ บริจาคเงินบริจาคสิ่งของที่จำเป็น เช่น เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม/เครื่องอุปโภค บริโภคต่าง ๆ
  เด็ก เยาวชน
  หน่วยงานภาครัฐ