หน่วยงานภาครัฐ

 • หน่วยเคลื่อนที่ออกเยี่ยมและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการตามบ้าน โครงการเดินสอนเด็กป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนเครือข่าย รับบริจาคของให้ผู้ด้อยโอกาส
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  หน่วยงานภาครัฐ
 • เปิดรับเด็กเข้าในศูนย์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของทุกปี จัดบริการเสริมการเรียนรู้ สันทนาการ และดูแลเด็กเล็ก
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ประสานการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ให้ความรู้ด้านฝึกอาชีพ นันทนาการ โภชนาการ สุขภาพ โรคผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • - สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน- ส่งเสริมการฝึกอาชีพ สนับสนุนทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ- อบรมให้ความรู้ด้านทักษะวิชาชีพแก่กลุ่มสตรี อบรมสิทธิเด็ก- ให้ที่พักพิงชั่วคราว
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  หน่วยงานภาครัฐ
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานส่งเสริมเด็กและเยาวชนและกลุ่มกิจกรมในชุมชนให้ได้มีบทบาทในการทำงานพัฒนาสังคมและมีส่วนร่วม
  เด็ก เยาวชน
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในหมู่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และเป็นศูนย์ความร่วมมือระหว่างสมาคมกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการสนับสนุนและเผยแพร่กิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
  ชีวิตและสุขภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  หน่วยงานภาครัฐ
 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ประสานและระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยออกเยี่ยมและสอบข้อเท็จจริง ออกเยี่ยมเยียนไปตามอำเภอต่าง ๆ โดยการประชาสัมพันธ์ เรื่องสิทธิต่าง ๆ ที่จะได้รับความช่วยเหลือ
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  หน่วยงานภาครัฐ
 • จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย- ตรวจสุขภาพ ออกกำลังกาย- เพื่อเป็นขวัญและกลังใจ สงเคราะห์ยามเจ็บไข้และเสียชีวิตของสมาชิก
  คนชรา ผู้ยากไร้
  หน่วยงานภาครัฐ
 • เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย จากกระบวนการค้ามนุษย์ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  หน่วยงานภาครัฐ
 • บริจาคกระจกตาโดยสามารถบริจาคได้ทั้งคนสายตาปกติ ตาเหล่ ตาบอดสี สายตาสั้น ให้ผู้ที่เคยผ่าตัดต้อกระจก เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตาบอด ฯลฯ
  รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
  หน่วยงานภาครัฐ
 • คลินิกให้คำปรึกษา ศูนย์ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง โครงการอรุณเบิกฟ้า เส้นทางชีวิต ในกลุ่มผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV Sun flower Saraburi เครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV จังหวัดสระบุรี เพื่อให้มีการเชื่อมโยงในลักษณะเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับข่าวสารความรู้ ความช่วยเหลือ และการพัฒนาตนเอง สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข - โครงการ Quality of Teenage Life ในกลุ่มเยาวชน เพื่อสร้างอาสาสมัครในกลุ่มเยาวชน เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และการป้องกันที่ถูกต้อง โครงการพุทธะธรรมนำสุข เสริมสร้างพลังชีวิต (การใช้หลักศาสนาในการดำเนินชีวิต)
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  หน่วยงานภาครัฐ
 • เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ