หน่วยงานภาครัฐ

 • บริการสอนด้านอาชีพเช่น สอนตัดผม,เสริมสวย,เย็บผ้า,ศิลปะประดิษฐ์,สอนภาษาอังกฤษ,จีน,ทำอาหารขนม,สอนพิมพ์ดีด ณ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนทุกอำเภอ -ออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บริการห้องสมุดเคลื่อนที่
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • จัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการ วางแผนกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ส่งต่อสร้างเครือข่ายการทำงาน สถานศึกษาคนพิการ เป็นศูนย์ข้อมูลระบบสารสนเทศการศึกษาคนพิการระดับจังหวัด
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • จัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการ วางแผนกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ส่งต่อ/สร้างเครือข่ายการทำงาน สถานศึกษาคนพิการ เป็นศูนย์ข้อมูลระบบสารสนเทศการศึกษาคนพิการระดับจังหวัด
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • อาสาสมัครเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้ทักษะต่าง ๆ แก่เด็กพิการทุกประเภท เป็นหน่วยงานที่มีภาระกิจ หน้าที่เกี่ยวกับฟื้นฟูทักษะด้านต่าง ๆ แก่คนพิการทุกประเภท โดยการทำงานในเชิงรุก ร่วมกับผู้ปกครองคนพิการ
  เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • บำบัดและฟื้นฟูผู้พิการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติและการปฏิบัติต่อเด็กพิการต่อผู้ปกครองเด็ก
  เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  หน่วยงานภาครัฐ
 • การพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิด กฎหมายกำหนดให้ศาลคำนึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนซึ่งการได้รับการอบรมสั่งสอนสงเคราะห์ให้กลับตนเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการลงโทษคดีครอบครัวคำนึงถึงความสงบและการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเป็นสำคัญ
  เด็ก เยาวชน
  หน่วยงานภาครัฐ
 • กิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในสถาน ศึกษาเพื่อให้ประกอบอาชีพ/ หารายได้ในชุมชนของตน บริจาคเงินบริจาคสิ่งของ/อุปกรณ์การเรียน/เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม
  เด็ก เยาวชน
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนในการจัดกิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพด้วยกะลา เป็นผู้เชื่อมโยงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุปฏิบัติสู่ศาสตร์ด้านวิชาการ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • สนับสนุนทุนการศึกษา จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่เด็กด้อยโอกาส
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่ขาดแคลน ส่งเสริมอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนฯ
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • เพื่อกิจการศึกษาของโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นเพื่อสาธารณะประโยชน์
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานแก่คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเกิดความรักความสามัคคีรวมไปถึงการสร้างความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สินด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน/ท้องถิ่น และหน่วยงานราชการต่างๆได้อย่างปลอดภัย มอบทุน วัสดุสิ่งของหรือสิ่งจำเป็นอื่นๆ
  ชีวิตและสุขภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • สนับสนุนการดำเนินงานสังคมสงเคราะห์คนชราจังหวัดมหาสารคามให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ดำเนินการปกป้องแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาผู้สูงอายุ สามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยดีและก่อให้เกิดประโยชน์
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • เป็นทุนการศึกษากับนักเรียนโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง เป็นการสนับสนุนกิจกรรมให้กับนักเรียนของโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่นผู้ได้รับบาดเจ็บ สร้างโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาร นำของไปให้กับผู้ขาดแคลนที่บนเขา
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ชีวิตและสุขภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไปต่างประเทศ บริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • บำบัดรักษาผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อในจังหวัดปราจีนบุรี
  สตรี สิทธิสตรี
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ช่วยเหลือนักเรียน จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  หน่วยงานภาครัฐ
 • ให้ทุนการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศีกษา จัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากไร้
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  หน่วยงานภาครัฐ