ชีวิตและสุขภาพ

 • ช่วยเหลือสมาชิกและสังคมรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามสนับสนุนการศึกษาของชุมชน
  ชีวิตและสุขภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
 • เพื่อส่งเสริมมิตรภาพความสำคพันธ์อันดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันในบรรดานักธุรกิจและวิชาชีพเพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนกันในบรรดาสตรี นักธุรกิจเพื่อเชิดชูเกียรและสถานภาพของสตรีนักธุรกิจและสตรีผู้ใช้วิชาชีพให้อยู่ในระดับอันเหมาะสม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
 • 1. ให้ความรู้ในเรื่องพระธรรมคำสอนของพระเจ้า 2. ทำพิธีปลดทุกข์ผู้ไม่มีที่พึ่ง 3. บริจาคสิ่งของผู้ด้อยโอกาส 4. ดูแลเลี้ยงดู ผู้ด้อยโอกาสยากไร้ ไม่มีทีพึ่ง
  เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
 • เป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้ 1. ด้านอนามัยเจริญพันธ์ 2. แนะแนว ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ชีวิตและสุขภาพ
 • ชีวิตและสุขภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
 • ส่งเสริมการศึกษาศีลธรรมและวัฒนธรรมและสวัสดิภาพของนักเรียน
  เด็ก เยาวชน
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
 • 1.โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาและป้องกันสารเสพติดในเยาวชน จ.พิษณุโลก 2.โครงการเงินกู้สายสัมพันธ์สร้างอาชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อ HIV ปาท่องโก่ 3.โครงการทุนการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาส ปี 2550 ระดับอุดมศึกษา 1 ทุน ระดับมัธยมศึกษา 8 ทุน ระดับประถมศึกษา 13 ทุน 4.การอาสาจัดกิจกรรมอบรม 5.ช่วยติดภาพเด็กและเยาวชน 6.เป็นวิทยากร
  ชีวิตและสุขภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
 • สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการสังคม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ชีวิตและสุขภาพ
 • เพื่อประสานความสามัคคีเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
 • เพื่อรวมสมาชิกช่วยเหลือการกุศล การกุศลการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
 • ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ เอกชน เพื่อพัฒนาชุมชน ร่วมสร้างปัญญา และโอกาสนำไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนเงินทุนให้กับกองทุนในชุมชน การรณรงค์สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยสร้างงาน สร้างรายได้
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ชีวิตและสุขภาพ
 • เป็นศูนย์กลางพบปะสังสรรค์ผู้สูงอายุ - เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารผู้สูงอายุ - ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพอนามัยและเป็นศูนย์กายภาพบำบัด การอาสาให้บริการและช่วยเหลือผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
 • โครงการอาสาสมัคร เพื่อนช่วยเพื่อน โดยได้รับงบสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ชมรม ละ 36,000 บาท
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ชีวิตและสุขภาพ
 • วิทยาทานให้ความรู้ แนวคิด ความคิดเห็น ประสบการณ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างสตรีด้วยกัน
  สตรี สิทธิสตรี
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
 • ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.) และอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) หน้าที่หลัก 1.การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.การแก้ไขปัญหายาเสพติด 3.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 4.การรณรงค์แก้ไขและป้องกันปัญหาโรคเอดส์
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ชีวิตและสุขภาพ
 • บริจาคทุนการศึกษาแก่นักศึกษา สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
 • ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ เอกชน เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวผู้ซึ่งถึงแก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์หากำไรเพื่อแบ่งปันกัน
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
 • เพื่อทำสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแก่ความตายโดยมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันซึ่งการตายนี้ไม่รวมถึงการสาบสูญตามคำสั่งศาล
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
 • เพื่อทำสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมด้วยเงินสงเคราะห์โดยไม่ประสงค์จะหากำไรมาแบ่งปันกัน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ