ผู้ประสบภัยพิบัติ

 • 1. เข้าร่วมสนับสนุนด้านการพัฒนาด้านจิตใจ 2. อบรมเยาวชน 3. สนับสนุนคริสตจักรท้องถิ่นระดับตำบล อำเภอร่วมกับพัฒนาชุมชนที่คริสตจักรตั้งอยู่ 4. อบรมและพัฒนากลุ่มสตรี 5. อบรมและพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุ 6. อบรมและพัฒนากลุ่มบุรุษ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเดือดร้อนทุกประเภททั้งทางบกและทางน้ำ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภท บริจาคโลงศพ ผ้าห่อศพ
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
 • ช่วยเหลือจัดการเก็บศพไม่มีญาติและผู้ยากไร้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามธรรมชาติดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือร่วมกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
 • - เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดฯ และใกล้เคียง - ประสานความสามัคคีในมวลหมู่สมาชิกร่วมกับสถาบันทางธุรกิจและสถาบันการเงินและส่วนราชการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดฯ - จัดสวัสดิการสังคมให้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการกับผู้ด้อยโอกาส - บริจาคสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ - เงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของจังหวัดฯ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
 • สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
 • ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ จัดสรรเงินบริจาค และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
 • 1. การกุศลสาธารณะ 2. การสังคมสงเคราะห์ 3. การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ 4. สงเคราะห์ช่วยเหลือเก็บศพ 5. ร่วมมือกับทางราชการ หน่วยงานของรัฐทั่วไป
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
 • ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่นผู้ได้รับบาดเจ็บ สร้างโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาร นำของไปให้กับผู้ขาดแคลนที่บนเขา
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
 • มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ ประสบภัย
  เด็ก เยาวชน
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
 • 1. จัดสถานที่สักการะบูชาให้กับประชาชนที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสต่อองค์พระ 2.ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย อุทกกภัย และวาตะภัย โดยมีเหตุเกิดขึ้นที่ใด มูลนิธิจะออกให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทันที ถ้ามีผู้บาดเจ็บจะนำส่งโรงพยาบาล ถ้ากรณีผู้เสียชีวิตไม่มีญาติก็จะนำไปยังที่สุสานมูลนิธิ ฯโดยมูลนิธิฯ จะมีเจ้าหน้าที่และอาสากู้ภัยช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง บริจาคเงินเครื่องอุปโภค-บริโภค
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
 • บริจาคข้าวสารให้กับผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยพิบัติ บริจาคข้าวสารตามงานวัฒนธรรม ประเพณี ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอพระพุทธบาท
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
 • กู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
 • บริจาคเงิน บริจาคสิ่งของ บริการรถ,แรงงาน
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
 • ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ เอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุต่างๆ รวมทั้งการเก็บรักษาศพไร้ญาติกรณีเกิดอุบัติเหตุ การบริจาคในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยไม่คิดค่าบริการ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
 • ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ