รับบริจาคเงิน สิ่งของ

 • ช่วยเหลือสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งและถูกทำร้าย ในประเทศไทย โดยเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง โดยเราจะทำการรักษา ฉีดวัคซีน และทำหมันให้กับเหล่าสุนัขและแมวจรจัด
  ช่วยเหลือสัตว์
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
 • โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ โครงการอาหารกลางวัน โครงการบัตรเติมเงินช่วยน้อง โครงการฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการ โครงการสะพานสายรุ้ง โครงการสื่อสู่สังคม
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
 • รับบริจาคเสื้อผ้ามือสองคุณภาพดีเพื่อช่วยระดมทุนพัฒนาอาชีพแก่เด็กพลัดถิ่น นำรายได้เข้าสู่โครงการเสื้อผ้ามือสองเพื่อน้องพลัดถิ่น เด็กและเยาวชนชนบทที่ด้อยโอกาส บริจาคคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้น้อง รับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับโปรแกรมปัจจุบันได้ เพื่อนำไปใช้ในโครงการ “หนึ่งบริษัทหนึ่งคอมพิวเตอร์เพื่อเยาวชนคนงาน”
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
 • จัดหาทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนเป็นรายปี จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียน
  เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
 • มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่ขาดแคลน ส่งเสริมอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนฯ
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
 • ให้ทุนการศึกษา และอุปการะเด็กแบบชั่วคราว-ถาวร บริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับเด็กเล็กและเด็กโต โครงการศูนย์พัฒนา/อบรมเด็กก่อนวัยเรียน โครงการอาหารกลางวันและเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
  เด็ก เยาวชน
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
 • บริจาคและร่วม สนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิต่าง ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต ศูนย์กลางการรับบริจาคออนไลน์ http://e-charity.thai.com, http://www.thaigiving.org
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
 • 1.บริการช่วยเหลือผุ้มีเชื้อ เอชไอวี และครอบครัวให้คำปรึกษา ดูแลรักษา 2.ให้การศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเอดส์กับประชาชนกลุ่มต่างๆ 3.การจัดอบรมผุ้ปฎิบัติงานด้านเอดส์ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน 4.ผลักดันเชิงนยาบยด้านสังคมที่มีผลต่อการแก้ปัญหาเอดส์ 5.การจัดกิจกรรมระดมทุน/อบรมระดับภูมิภาค
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ศาสนา จริยธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
 • เด็ก เยาวชน
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
 • เพื่อกิจการศึกษาของโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นเพื่อสาธารณะประโยชน์
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
 • 1.พ่อแม่อุปถัมภ์ 2. หมู่บ้านเราเข้าใจเอดส์ 3.โครงการโรงเรียนชุมชน 4.ปลูกจิตสำนึกของเยาวชนในด้านเอดส์และยาเสพติด 5.อาสาสมัครพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม 6.วางแผนครอบครัวชุมชนบนพื้นที่สูง 7.ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรชีวภาพบนพื้นที่สูง
  เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
 • รับบริจาคเงิน สิ่งของ
 • เต้นแอโรบิก วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00 - 19.00 น. จัดกลุ่มวิทยากรนำเต้นแอโรบิกให้กับบุคคลทั่วไปใน จ.อ่างทอง
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
 • ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเดือดร้อนทุกประเภททั้งทางบกและทางน้ำ
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
 • เป็นศูนย์กลางประสานระหว่าง อสม. กับหน่วยงานของรัฐ ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การพัฒนาสังคม สาธารณสุข
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
 • เป็นศูนย์กลางประสานระหว่าง อสม. กับหน่วยงานของรัฐ ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การพัฒนาสังคม สาธารณสุข
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ