ส่งเสริมวิชาชีพ

 • ช่วยเหลือเด็กยากจนให้ความสำคัญกับ ศึกษาส่งเสริมศักยภาพของเด็กโดย 1.ให้อบรมความรู้ด้านต่าง ๆ สิทธิเด็ก 2.ส่งเสริมความสามารถเด็กและเยาวชนในการประกอบอาชีพ
  เด็ก เยาวชน
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
 • โครงการออกแบบไร่นา ประเทศไทยซึ่งมีมากกว่า 40 โครงการ ซึ่งเน้นโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว บรรพบุรุษข้าวไทย และโครงการผักปลอดสารพิษ การทำ MOU ระหว่าง อ.หนองแซง อ.เสาไห้ และบ้านไร่กาแฟ การให้ข้อมูลรวมถึงเปิดให้คณะทั้งบุคลภายในและบุคคลภายนอก ภาครัฐ เอกชน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานฟรี
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
 • ช่วยสอนกระบี่กระบองให้กับเด็ก คนในชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้ผู้สูงอายุมีรายได้จากการผลิตสมุนไพร เพื่อนำมาจำหน่าย โดยผลัดเปลี่ยนกันมาทำเป็นรายวัน
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
 • ตอบแทนลูกค้า โดยการจัดอบรมสัมมนากฎหมาย อุตสาหกรรมชุมชน ให้ทุนเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็ก ให้สภาเด็กและเยาวชนมาทำงานในบริษัท ในวันเสา-อาทิตย์ เพื่อเป็นรายได้พิเศษกับเด็ก
  เด็ก เยาวชน
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ส่งเสริมวิชาชีพ
 • ส่งเสริมอาชีพทำข่าวของสื่อมวลชนด้วยความสามัคคี ส่งเสริมการกุศลส่งเสริมจรรยาบรรณอันดีงาม
  ศิลปวัฒนธรรม
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
 • พัฒนาอาชีพเด็กและเยาวชน อาทิเช่น ป้ายโฆษณา สกรีนเสื้อ เย็บปักถักร้อย สนับสนุนส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้และประกอบอาชีพ
  เด็ก เยาวชน
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
 • ตลาดน้ำยามเย็น และมหกรรมอาหารอัมพวา
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ส่งเสริมวิชาชีพ
 • ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
 • จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำให้เกิดขึ้นในชุมชน 2.พัฒนาให้กลุ่มรวมตั้ง จัดตั้ง จดทะเบียน เป็นกลุ่มสหกรณ์ในอนาคต
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
 • ร่วมอุดมการณ์คนรักษ์ศิลปะมวยไทย และเห็นความสำคัญของกีฬาเพื่อเยาวชน กิจกรรมด้านกีฬา ออกกำลังกาย รู้จักป้องกันตัวเอง สร้างอาชีพ รายได้ และความเป็นเลิศด้านอื่นๆ
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ส่งเสริมวิชาชีพ
 • จัดมหกรรมอาหาร ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐกับชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
 • กิจกรรมสาธารณะประประโยชน์ นันทนาการ อาหาร ทุนการศึกษา
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
 • โครงการอบรมการใช้พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ช่วยเหลือสัตว์
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
 • โครงการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพจากโรคที่เป็นภัย เช่น เบาหวาน ความดันสูงเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
 • สุขภาพอนามัย ส่งเสริมอาชีพ การทำงานมีรายได้ การท่องเที่ยว นันทนาการ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ส่งเสริมวิชาชีพ
 • ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ตรวจสุขภาพ ออกกำลังกายทัศนศึกษานันทนาการ สงเคราะห์ศพผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ส่งเสริมวิชาชีพ