สันทนาการ การท่องเที่ยว

 • เป็นหน่วยงานคุ้มครองช่วยเหลือและป้องกันละเมิดสิทธิเด็กที่ถูกทารุณกรรม กิจกรรมหลัก 1.ให้ความรู้มนการพัฒนาเด็ก 2.ทำกิจกรรมสันทนาการ/นันทนาการ ให้การศึกษาระดับอาชีวศึกษา/ประถมศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กที่ติดเชื้อเอดส์และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ที่อาศัยอยู่กับครอบครัว
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
 • การป้องกันและบรรเทาภัย เรียบร้อย รักษาความสงบเรียบร้อย สงเคราะห์ผู้ประสบภัย
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
 • กิจกรรมแจกของ สิ่งของอุปโภคและบริโภค กิจกรรมร่วมงานบุญการกุศล และผู้ด้อยโอกาส กิจกรรบำเพ็ญกุศลศพไม่มีญาติ และยากจน กิจกรรมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ และอัคคีภัย กิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส กิจกรรมการรับบริจาคในโอกาสต่างๆ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
 • ชีวิตและสุขภาพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
 • อาสาสมัครงานด้านเอกสาร งานแปลจากไทยเป็นอังกฤษ พิมพ์ข้อมูล และ สัมภาษณ์เก็บข้อมูลเด็กทุนในชุมชนแออัด เยี่ยมเยียน สัมภาษณ์เด็กทุนในชุมชนแออัด
  เด็ก เยาวชน
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
 • อาสาช่วยเหลือนักเรียนที่ประพฤติดีแต่ยากจน
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
 • ให้ทุนการศึกษา และอุปการะเด็กแบบชั่วคราว-ถาวร บริจาคสิ่งของขาดแคลน อาหาร ของใช้ประจำวัน หนังสือ เครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา ช่วยงานแปล ล่าม ประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครแปลเอกสารให้ผู้อุปการะเด็กชาวต่างชาติ เลี้ยงอาหารเด็ก หรือบริจาคเงินเป็นค่าอาหาร
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
 • 1. จัดกิจกรรมคลายเครียดให้กับผู้สูงอายุ 2. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุประจำปี 3. จัดประชุมประจำเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 4. นันทนาการ/ฟื้นฟู สภาพจิตใจแก่ผู้สูงอายุและครอบครัว
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
 • วันธรรมดา เปิดบริการสอนให้นักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม วันหยุด เปิดบริการสอนให้แก่บุคคลทั่วไป และจัดแสดงดนตรีในงานต่างๆ ตามโอกาส
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
 • 1.การออกกำลังกายในแนวทางชีวิต รำกระบอง 2.มีการร่วมกันถือศีลในวันเข้าพรรษา 3.ร่วมประชุมกับผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 4.รวมตัวกันทำกิจกรรม จิตอาสาของ รพ.อุตรดิตถ์
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
 • ตลาดน้ำยามเย็น และมหกรรมอาหารอัมพวา
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
 • กิจกรรมดูแลและส่งเสริมสุขภาพ ตรวจสุขภาพปีละ1ครั้ง และมีการออกกำลังกาย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ จัดโครงการให้ความรู้ จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ ร่วมกิจกรรมฌาปนกิจศพแก่เพื่อนสมาชิก
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
 • ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ทำกิจกรรมทางด้านศาสนา การออกกำลังกาย บรรยายความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ สันทนาการและทัศนศึกษา
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
 • ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
 • สุขภาพอนามัย ส่งเสริมอาชีพ การทำงานมีรายได้ การท่องเที่ยว นันทนาการ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
 • ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ตรวจสุขภาพ ออกกำลังกายทัศนศึกษานันทนาการ สงเคราะห์ศพผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
 • ร่วมกิจกรรมกับองค์กรอื่น อาทิ ลูกเสือชาวบ้าน จัดสวัสดิการแก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
 • ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด รณรงค์เกษตรกรให้ใช้ระบบชีวภาพแทนสารเคมี
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
 • รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  สันทนาการ การท่องเที่ยว