ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด

 • - บริการรักษาโรคพื้นฐาน - รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ - ค้นหา คัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง - อื่นๆ เกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐาน
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
 • อาสาให้ความรู้เกี่ยวกับเอดส์ ดูแลผู้ป่วย
  เด็ก เยาวชน
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
 • รณรงค์สร้างความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
 • เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
 • 1.สงเคราะห์สนับสนุนการบำบัดรักษา 2.ค้นคว้าและป้องกันการติดยาเสพติดและโรคเอดส์ 3.สังคมสงเคราะห์ทั่วไปแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์คนพิการและโรคอื่น ๆ รวมทั้งครอบครัวผู้ยากไร้ 4.สนับสนุนการจำหน่ายแพทย์และทันตแพทย์ให้บริการแก่ผู้ยากไร้ในที่ห่างไกลโดยไม่คิดมูลค่า 5.ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในการขาดแคลนอาหารที่อยู่ชนบทห่างไกล 6.ส่งเสริมด้านสุขาภิบาลและสาธารณสุขในหมู่บ้านชาวเขา 7.สนับสนุนเด็กชาวเขาให้ได้รับการศึกษา
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
 • 1.การดูแลช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบ 2.การเยี่ยมบ้านสมาชิกทีได้รับผลกระทบ 3.ส่งเสริมอาชีพ 4.การให้ความรู้กับเด็กเร่ร่อน เยาวชน 5.การค้นหาผู้ติดเชื้อที่เปิดเผยตัว/ไม่เปิดเผย เพื่อเข้าถึงยาต้านไวรัส 6.การรณรงค์ให้คนในชุมชนเฝ้าระวัง
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
 • ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ อบรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้าน ให้การช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟู เกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติด และผู้ติดเชื้อ H.I.V. พัฒนาส่งเสริมชุมชนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิต สังคมวัฒนธรรม การศึกษา จริยธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
 • ให้คำปรึกษา แก่ผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงทางเพศ บ้านพักฉุกเฉิน เป็นที่พักพิงชั่วคราวทั้งทางกายและใจให้แก่ผู้หญิง และเด็กที่เดือดร้อนซึ่งประสบปัญหาครอบครัว ท้องเมื่อไม่พร้อม ถูกข่มขืน ติดเชื้อ HIV/AIDS สามีทิ้งหรือทำร้ายร่างกายและจิตใจโดยให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย อาหาร ดูแล สุขภาพอนามัย รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ทักษะชีวิตและกำลังใจ
  สตรี สิทธิสตรี
  ชีวิตและสุขภาพ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
 • การให้บริการช่วยเหลือแก่ผู้ที่ติดเชื้อ HIV ในเครือข่ายของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ให้เป็นเบี้ยรายเดือน- บริจาคอาหารสิ่งของ- บริจาคเงินทุนการศึกษาครอบครัวผู้ติดเชื้อ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
 • บำบัดรักษาผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อในจังหวัดปราจีนบุรี
  สตรี สิทธิสตรี
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
 • ทำงานในด้านการช่วยเหลือสังคมพัฒนาส่งเสริมทักษะการพัฒนาชีวิตให้แก่ผู้ที่มีปัญหาครอบครัว และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้คำปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
 • 1.ให้ความรู้เรื่อโรคเอดส์ 2.ให้การช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ 3.ให้คำปรึกษาเรื่อโรคเอดส์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
 • ป้องกันและฟื้นฟูผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
 • 1.สิ่งแวดล้อมโรงงานเข้าร่วมโครงการลุ่มน้ำท่าจีน 2.อบรมให้ความรู้พนักงานเรื่องเอดส์ 3. อบรมให้ความรู้พนักงานเรื่องการคัดแยกขยะเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 4.เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการมีการเล่นกีฬาและสันทนาการ ทุกบ่ายวันเสาร์
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
 • - โครงการพี่ช่วยน้อง - โครงการจิตอาสา - โครงการสองวัย ยิ้มแย้ม แจ่มใส - โครงการปลูกป่า เพื่อแม่ของแผ่นดิน - โครงการ ปลูกป่าเพื่อพ่อของแผ่นดิน
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
 • เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ได้รับความช่วยเหลือด้านร่งากาย จิตใจ สังคมเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและข้อมูลข่าวสารสู่สมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหางบประมาณและจัดสรรงบประมาณให้การช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
 • ร่วมอุดมการณ์คนรักษ์ศิลปะมวยไทย และเห็นความสำคัญของกีฬาเพื่อเยาวชน กิจกรรมด้านกีฬา ออกกำลังกาย รู้จักป้องกันตัวเอง สร้างอาชีพ รายได้ และความเป็นเลิศด้านอื่นๆ
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
 • 1. กิจกรรมต้อนรับสมาชิกใหม่ทูบีนัมเบอร์วัน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนักเรียนเข้าใหม่ให้มีความรักในสถาบัน มี ความสามัคคีในหมู่คณะ 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันสิ่งเสพติด ปัญหาทางเพศ ต่อผู้ปกครองและชุมชน 3. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันด้านต่างๆกับหน่วยงานและชุมชน
  เด็ก เยาวชน
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
 • ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมขนบธรรมเนียนประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด