บ้าน ที่อยู่อาศัย

 • ช่วยงานและสนับสนุนการรณรงค์สร้างความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์
  เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ศาสนา จริยธรรม
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
 • รับเลี้ยงเด็กกำพร้าอนาถา
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเดือดร้อนทุกประเภททั้งทางบกและทางน้ำ
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
 • กิจกรรมการเรียนรู้ที่นำไปใช้กับเยาวชน
  เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
 • เด็ก เยาวชน
  ชีวิตและสุขภาพ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
 • ให้คำปรึกษา แก่ผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงทางเพศ บ้านพักฉุกเฉิน เป็นที่พักพิงชั่วคราวทั้งทางกายและใจให้แก่ผู้หญิง และเด็กที่เดือดร้อนซึ่งประสบปัญหาครอบครัว ท้องเมื่อไม่พร้อม ถูกข่มขืน ติดเชื้อ HIV/AIDS สามีทิ้งหรือทำร้ายร่างกายและจิตใจโดยให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย อาหาร ดูแล สุขภาพอนามัย รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ทักษะชีวิตและกำลังใจ
  สตรี สิทธิสตรี
  ชีวิตและสุขภาพ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
 • โครงการบ้านอุ่นรัก ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า เด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อความอยู่รอดในพื้นที่ชายแดน จัดบริการที่พักอาศัย ปัจจัยสี่ การศึกษา และการดูแลจิตใจ-ช่วยเหลือสตรีที่ถูกทอดทิ้ง สตรีที่ตกเป็นเหยื่อสังคม ให้ได้รับการส่งเสริมอาชีพเช่น การเย็บปักถักร้อย
  เด็ก เยาวชน
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
 • ดูแลและให้ที่อยู่อาศัยแก่คนชราที่ไร้ญาติขาดมิตร พร้อมทั้งจัดหมอมาดูแลสุขภาพของคนชรา ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการตามความเหมาะสม บริจาคเงิน ให้ที่อาศัย ตลอดจนการดูแลอาหารการกิน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
 • ได้งบจัดสรรในการจัดกิจกรรมตามงบประมาณของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยได้จัดขึ้นตามไตรมาส อาทิ โครงการให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง โครงการเด็กไทยรู้รักษ์ ห่วงใยตนเอง โครงการร่วมใจรักพิทักษ์ปกป้องเด็ก
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
 • ประสานมูลนิธิ ฉือจี้ (ไต้หวัน) ผ่าต้อกระจกในเชียงราย สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ มอบของช่วยเหลือเด็กพิการ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
 • ทนายอาสา ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือ ด้านกฎหมายเพื่อคนไร้สัญชาติ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  บ้าน ที่อยู่อาศัย