กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม

 • ส่งเสริมและสนับสนุน การบริการสังคม การฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพ นันทนาการ และกระบวนการยุติธรรม สนับสนุนกิจกรรม บำบัดฟื้นฟูบุคคลครอบครัว พัฒนาชุมชน การบริการสังคม
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
 • เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
 • ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย จากกระบวนการค้ามนุษย์ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
 • สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
 • กิจกรรมแจกของ สิ่งของอุปโภคและบริโภค กิจกรรมร่วมงานบุญการกุศล และผู้ด้อยโอกาส กิจกรรบำเพ็ญกุศลศพไม่มีญาติ และยากจน กิจกรรมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ และอัคคีภัย กิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส กิจกรรมการรับบริจาคในโอกาสต่างๆ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
 • ดำเนินการช่วยเหลือสิทธิและกฎหมายแก่ผู้ประสบภัยสึนามิ -ดำเนินการฝึกอบรมด้านกฎหมายแก่ประชาชนสิทธิของสตรี -ด้านกฎหมาย และการแบ่งมรดก -ช่วยเหลือเด็กกำพร้า
  สตรี สิทธิสตรี
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
 • รายงานเมื่อพบเห็นการละเมิดสิทธิสตรีในรูปแบบต่างๆ เช่น การคุกคามทางเพศ สามีทำร้ายทุบตี ถูกล่อลวง บังคับค้าประเวณี ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
  สตรี สิทธิสตรี
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
 • อบรมเครื่อข่ายศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนจังหวัดอ่างทอง โครงการต่อยอดไม่ให้ยาเสพติดกลับคืนมา หน่วยงานคตส.ปชช อบรมครอบครัวอบอุ่น องค์กรสตรีอาสาพัฒนาอำเภอไชโย
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
 • เด็ก เยาวชน
  ชีวิตและสุขภาพ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
 • ให้คำปรึกษา แก่ผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงทางเพศ บ้านพักฉุกเฉิน เป็นที่พักพิงชั่วคราวทั้งทางกายและใจให้แก่ผู้หญิง และเด็กที่เดือดร้อนซึ่งประสบปัญหาครอบครัว ท้องเมื่อไม่พร้อม ถูกข่มขืน ติดเชื้อ HIV/AIDS สามีทิ้งหรือทำร้ายร่างกายและจิตใจโดยให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย อาหาร ดูแล สุขภาพอนามัย รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ทักษะชีวิตและกำลังใจ
  สตรี สิทธิสตรี
  ชีวิตและสุขภาพ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
 • ได้งบจัดสรรในการจัดกิจกรรมตามงบประมาณของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยได้จัดขึ้นตามไตรมาส อาทิ โครงการให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง โครงการเด็กไทยรู้รักษ์ ห่วงใยตนเอง โครงการร่วมใจรักพิทักษ์ปกป้องเด็ก
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
 • ตอบแทนลูกค้า โดยการจัดอบรมสัมมนากฎหมาย อุตสาหกรรมชุมชน ให้ทุนเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็ก ให้สภาเด็กและเยาวชนมาทำงานในบริษัท ในวันเสา-อาทิตย์ เพื่อเป็นรายได้พิเศษกับเด็ก
  เด็ก เยาวชน
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
 • ดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและชุมชน
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
 • 1. เป็นที่ปรึกษาเด็กด้อยโอกาส และสตรีที่ถูกละเมิดทางเพศ 2. ช่วยเหลือสงเคราะห์ ทุนการศึกษาและสิ่งของ 3. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย 4. รณรงค์สิทธิเด็กและสตรี
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
 • ทนายอาสา ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือ ด้านกฎหมายเพื่อคนไร้สัญชาติ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
 • กิจกรรมอาสาสมัครและโครงการที่มี
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม