องค์กรชุมชน

 • เป็นศูนย์ประสานงานการจัดสวัสดิการสังคมภาคประชาชน จัดสวัสดิการสังคมตามเงื่อนไข ที่กลุ่มกำหนด
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • สร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความเสมอภาคของสังคม 1.การอาสา 2.หาทุนสนับสนุนอาสาเป็นผู้จัดอบรมจัดกิจกรรมและบริจาคสิ่งของ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  องค์กรชุมชน
 • การบริการสังคมทั่วไปพัฒนาอาชีพ /รายได้ให้แก่สตรี
  สตรี สิทธิสตรี
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรชุมชน
 • พัฒนาให้องค์ความรู้การพัฒนาชุมชน สุขภาวะ การจัดทำสื่อสาธารณประโยชน์ อาสาให้ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน การจัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทชุมชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  องค์กรชุมชน
 • ฝึกอบรมเยาวชนให้เรียนรู้ศิลปการแสดง ภูมิปัญญาพื้นบ้านชาวไทยวน เช่นการฟ้อน การตัดกระดาษ การทำอาหาร งานใบตอง -ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Think earth จากบริษัทสยามกลการ
  เด็ก เยาวชน
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  องค์กรชุมชน
 • พัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนเข้มแข็งสู่ชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง ทีชุมชนและสังคมยอมรับ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  องค์กรชุมชน
 • 1.เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคนในชุมชน 2.เพื่อส่งเสริมในการพัฒนาพึ่งตนเอง 3.เพื่อส่งเสริมกีฬาและนันทนาการร่วมกัน 4.เพื่อส่งเคราะห์ในด้านสวัสดิการให้กับเด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ขาดโอกาสในสังคม 5.เพื่อประสานงานกับองค์กร สมาคม มูลนิธิ และชมรมการกุศลต
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  องค์กรชุมชน
 • 1. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อบรมเด็กนักเรียน สอนศีลธรรมในสถานศึกษา 2. ป้องกันยาเสพติดให้โทษด้วยการอบรมธรรมมะและเข้าค่ายพุทธบูชา 3. รับปรึกษาเรื่องจัดการศพ 4. มอบที่นอน เสื้อผ้า ข้าวสาร อาหารแห้ง แก่คนจน 5. มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและเด็ก 6. จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  องค์กรชุมชน
 • เพื่อให้หญิงไทยมีโอกาสพบปะสมาคม สนทนา แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
  สตรี สิทธิสตรี
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • พัฒนาศักยภาพองค์กร และขับเคลื่อนขบวนยุทธศาสตร์ สวัสดิการชุมชน คนไม่ทิ้งกัน สร้างพื้นที่ต้นแบบ จัดการความรู้ ขยายผล เตรียมความพร้อม และจุดประกายความคิดให้ครบ 124 ตำบล ทั้งจังหวัด ภายในปี 2550 แบบพึ่งตนเองและเชื่อมโยงภาครัฐร่วม พันธมิตรและหุ้นส่วน จัดทำแผนงานแม่บท การแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยการพึ่งตนเอง อยู่ดีมีสุขไม่ทอดทิ้งกัน และร่วมรัฐพัฒนาชุมชนแบบคู่ขนานด้านสวัสดิการสังคม และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  องค์กรชุมชน
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  องค์กรชุมชน
 • บริจาคเงิน บริจาคสิ่งของ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  องค์กรชุมชน
 • 1.ส่งเสริมประเพณี 2. ช่วยเหลือกิจกรรมวันเด็ก 3. รวมคนตระกูลแต้จิ้ว 4. ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกด้วยกัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  องค์กรชุมชน
 • ส่งเสริมการศึกษาศีลธรรมและวัฒนธรรมและสวัสดิภาพของนักเรียน
  เด็ก เยาวชน
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • ช่วยเหลือคนด้อยโอกาสทางสังคมทุกประเภททั้งเด็กเยาวชน สตรี,คนพิการ ,ผู้สูงอายุ,คนไร้ที่พึ่ง 1.อาสาช่วยเหลือผู้อื่น 2. บริจาคเงินสนับสนุน 3. บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • ๑.ฝึกอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส ๒.มอบทุนการศึกษา ๓.ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  องค์กรชุมชน
 • เผยแพร่และกระตุ้นให้เยาวชนรู้จักคุณค่าของการเล่นดนตรีไทยร่วมมือองค์การกุศล
  ศิลปวัฒนธรรม
  องค์กรชุมชน
 • การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  องค์กรชุมชน
 • แลกเปลี่ยนความรู้เกื้อกูลสนับสนุนธุรกิจร่วมกันอบรมวิชาชีพต่างๆ ส่งเสริมสิทธิสตรีทำประโยชน์เพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์ประสานสามัคคีส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีมีบทบาทหน้าที่ทางสังคมให้สตรีมีความรู้เป็นแบบอย่างของสตรีในจังหวัด และพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อการสร้างสรรค์
  สตรี สิทธิสตรี
  องค์กรชุมชน
 • 1.จัดกิจกรรมวันสตรีสากล 2.ครอบครัวอบอุ่น อยู่ด้วยกันวันอาทิตย์ บริจาคเงินทำบุญพุทธศาสนาและสาธารณกุศลต่างๆ
  สตรี สิทธิสตรี
  องค์กรชุมชน