องค์กรชุมชน

 • 1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรมนุษย์ 2.เพื่อส่งเสริมเกษตรกร 3.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี 4.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและนักเรียน 5.เพื่อส่งเสริมและประสานความคิดฯ 6.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนฯ 7.เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  องค์กรชุมชน
 • ส่งเสริมสนับสนุนและแพัฒนาเครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ พัฒนาคุณธรรม จิต เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี่ที่เหมาะสม สุขภาพของชุมชน
  สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • ศิลปวัฒนธรรม
  องค์กรชุมชน
 • ส่งเสริมให้สตรีได้รับความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม ส่งเสริมความสามารถของสตรีเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
  สตรี สิทธิสตรี
  องค์กรชุมชน
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  องค์กรชุมชน
 • ร่วมมือร่วมใจกันแนะแนวในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างสมาชิกตลอดตจนความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมหรือองค์กรอื่นใด
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรชุมชน
 • ส่งเสริมสาธารณกุศล การศาสนา สาธารณประโยชน์ วัฒนธรรมฯ
  ศิลปวัฒนธรรม
  องค์กรชุมชน
 • กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันพายาเสพติดฯ เอดส์ส่งเสริมภูมิญญาเยาวชนส่งเสริมการผลิดแบบ การบริจาคเงินอาสาสมัครด้านการ ให้ความรู้ค่ายการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติแบบยั่งยืน
  สิ่งแวดล้อม
  องค์กรชุมชน
 • ส่งเสริมการศึกษาศีลธรรมและวัฒนธรรมและสวัสดิภาพของนักเรียน
  เด็ก เยาวชน
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • 1.โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาและป้องกันสารเสพติดในเยาวชน จ.พิษณุโลก 2.โครงการเงินกู้สายสัมพันธ์สร้างอาชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อ HIV ปาท่องโก่ 3.โครงการทุนการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาส ปี 2550 ระดับอุดมศึกษา 1 ทุน ระดับมัธยมศึกษา 8 ทุน ระดับประถมศึกษา 13 ทุน 4.การอาสาจัดกิจกรรมอบรม 5.ช่วยติดภาพเด็กและเยาวชน 6.เป็นวิทยากร
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • 1. อบรมด้าน ตระหนักให้สตรีในเรื่อง ค้าแรงงานเถื่อน,โสเภณี,ยาเสพติด 2. พัฒนาศักยภาพเรื่องทักษะอาชีพให้แก่สตรีผู้ว่างงานเสริมรายได้ให้กลุ่มต่างๆในท้องถิ่น
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  องค์กรชุมชน
 • สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการสังคม
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • ส่งเสริมการศึกษาศีลธรรมและวัฒนธรรมและสวัสดิภาพของนักเรียน
  ศิลปวัฒนธรรม
  องค์กรชุมชน
 • เป็นศูนย์กลางพบปะสังสรรค์ผู้สูงอายุ - เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารผู้สูงอายุ - ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพอนามัยและเป็นศูนย์กายภาพบำบัด การอาสาให้บริการและช่วยเหลือผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • 1.วันสตรีไทย 2. สัมนาเพื่อนำสตรีเข้าสู่การเมืองทุกสมัย 3. เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น
  สตรี สิทธิสตรี
  องค์กรชุมชน
 • วิทยาทานให้ความรู้ แนวคิด ความคิดเห็น ประสบการณ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างสตรีด้วยกัน
  สตรี สิทธิสตรี
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • 1.จัดกิจกรรมวันสตรีสากลวันสตรีไทยวันแม่แห่งชาติ 2.รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี บริจาคมอบทุนโครงการลูกกตัญญู ให้ทุนช่วยบรรเทากับผู้ติดเชื้อเอดส์
  สตรี สิทธิสตรี
  องค์กรชุมชน
 • ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.) และอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) หน้าที่หลัก 1.การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.การแก้ไขปัญหายาเสพติด 3.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 4.การรณรงค์แก้ไขและป้องกันปัญหาโรคเอดส์
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  องค์กรชุมชน
 • ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร ส่งเสริมสัมพันธ์ภาพกับสถาบันเกี่ยวกับวิชาชีพครู
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  องค์กรชุมชน
 • เพื่อทำสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแก่ความตายโดยมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันซึ่งการตายนี้ไม่รวมถึงการสาบสูญตามคำสั่งศาล
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน