องค์กรชุมชน

 • เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตายทางสมาคม จะออกใบเสร็จรับเงิน เรียกเก็บในการสงเคราะห์จากสมาชิกที่มีอยู่ทั้งหมด และรวบรวมจ่ายให้แก่ผู้เสียชีวิต
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  องค์กรชุมชน
 • เพื่อทำสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมด้วยเงินสงเคราะห์โดยไม่ประสงค์จะหากำไรมาแบ่งปันกัน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • เพื่อทำสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์โดยไม่ประสงค์จะหากำไรมาแบ่งปันกัน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์โดยไม่ประสงค์จะหากำไรมาแบ่งปันกัน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่มสมาชิกถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
  สิ่งแวดล้อม
  องค์กรชุมชน
 • เพื่อจัดทำหนังสือประจำจังหวัดอันเป็นประโยชน์แก่ศาสนา
  ศาสนา จริยธรรม
  องค์กรชุมชน
 • ส่งเสริมความสามัคคี ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีศีลธรรมจรรยามารยาท
  ศิลปวัฒนธรรม
  องค์กรชุมชน
 • ให้ทุนการศึกษานักเรียนยากจน ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  องค์กรชุมชน
 • สงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • สงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • การจัดสวัสดิการสังคม การสงเคราะห์ สงเคราะห์ครอบครัวเมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • การจัดสวัสดิการสังคม การสงเคราะห์ คุ้มครอง ช่วยเหลือสังคม การสงเคราะห์ศพจัดประชุมเป็นครั้ง ๆ ตามลักษณะงานและการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ/ครอบครัว
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • สงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • สงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • เพื่อรวบรวมสมาชิกและช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลประสานงาน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  องค์กรชุมชน
 • ส่งเสริมอาชีพส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรชุมชน
 • อาสาให้ความรู้แก่เด็กทั้งทางด้านนันทนาการเพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่เด็กๆ ในชุมชน
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • อุปการะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกสนับสนุนการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมการฝึกสอนกีฬาลอนเทนนิส
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • 1. อบรมเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ ในเชิงปฏิบัติการสงเคราะห์บรรเทาทุกข์จากอุบัติภัยต่างๆ 2. จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกหรือการให้คำปรึกษากับสมาชิกที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • กิจกรรมหลักช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ
  เด็ก เยาวชน
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  องค์กรชุมชน