องค์กรชุมชน

 • เยี่ยมและร่วมทำกิจกรรมกับคนชรา เช่น ดนตรี กีฬา พูดคุย บริจาคของใช้ประจำวันสำหรับคนชรา สายส่งอาหารไซลิงค์สำหรับให้อาหาร ยาทาภายนอกแก้อาการปวดกล้ามเนื้อ เป็นต้น ติดต่อล่วงหน้า เพื่อขอทราบของที่ต้องการ และนัดหมายการเยี่ยม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  องค์กรชุมชน
 • ช่วยเหลือผู้สูงอายุและให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพของร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุ อาสาให้บริการแก่ผู้สูงอายุ โดยจัดยานพาหนะรับส่งเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุประจำปี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • 1.สนับสนุนการเคลื่อนงานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บูรพา 2.ศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติ 3.ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน 4.ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 5.ศูนย์สาธิตการปลูกป่า 7 ระดับ 6.ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดสระแก้ว
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  องค์กรชุมชน
 • 1.ส่งเสริมให้รู้จักการสะสมทรัพย์ 2. ส่งเสริมและเผยแพร่อาชีพในด้านการเกษตร หัตถศึกษา 3.ให้ความรู้ทางวิชาการกับสมาชิกหรือกลุ่มที่สนใจ 4.เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนสินค้า ระหว่างสมาชิกกับกลุ่มผลิตสินค้าต่างๆ 5.รับฝากเงินจากสมาชิก หรือกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  องค์กรชุมชน
 • การให้องค์ความรู้ เรียนรู้การพึ่งตนเอง การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงหมูหลุม ผักปลอดสารพิษ อาสาให้องค์ความรู้ด้านการเกษตรพึ่งตนเอง การบริจาค เช่น หมูหลุม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  องค์กรชุมชน
 • เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรชุมชน
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรชุมชน
 • การป้องกันและบรรเทาภัย เรียบร้อย รักษาความสงบเรียบร้อย สงเคราะห์ผู้ประสบภัย
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  องค์กรชุมชน
 • สร้างกระบวนการเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น เฝ้าระวังปัญหาทางสังคม แก้ไขปัญหาหอพัก ปัญหายาเสพติดอนุรักษ์สืบสานทุนทางสังคมส่งเสริมชุมชนปลอดภัยจัดสวัสดิการชุมชน
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • กิจกรรมกลุ่ม ผลิตพวงกุญแจ ที่ห้อยมือถือ
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรชุมชน
 • ทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจำหน่ายในชุมชน และใช้ใส่ในพืชผัก, ไร่, นา ทำให้ปลอดสารเคมี
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรชุมชน
 • การบริการสังคมทั่วไปด้านอาชีพ/รายได้ สวัสดิการแก่ผู้สุงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส การให้คำปรึกษา/การสังคมสงเคราะห์การจัดฝึก
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรชุมชน
 • มอบทุนการศึกษา ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม บริจาคเงิน บริจาคอุปกรณ์การเรียน
  เด็ก เยาวชน
  องค์กรชุมชน
 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรชุมชน
 • ศูนย์ประสานงาน เพื่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมของทุกหน่วยงาน/องค์กร ทั้งภาครัฐ /เอกชน และภาคประชาชนเป็นศูนย์ประสานงานและขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคมของทุกเครือข่าย ในจังหวัด
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • ส่งเสริมเผยแพร่ พทุธศาสนาพัฒนาเยาวชนความรู้ด้านการศาสนา
  เด็ก เยาวชน
  ศาสนา จริยธรรม
  องค์กรชุมชน
 • เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสวัสดิการและสาธารณสุขเด็กและคนชราในชนบทบำรุงส่งเสริมพุทธศาสนา ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  องค์กรชุมชน
 • ช่วยเหลือเงินทุนการศึกษาให้กับบุตรผู้ติดเชื้อเอดส์
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  องค์กรชุมชน
 • สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรชุมชน
 • 1.เพื่อเป็นกลไกในการประสานส่งเสริมสนับสนุนประชาคมชุมชนท้องถิ่น 2.เพื่อให้สมาชิกในชุมชนทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง 3.ให้สมาชิกของชุมชนได้คิดแลกเปลี่ยนตัดสินใจได้ข้อตกลงนำไปปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อวิถีชีวิต อาสาให้ความรุ้ เพิ่มศักย์ภาพในชุมชน
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  องค์กรชุมชน