องค์กรชุมชน

 • แนะนำทความเข้าใจให้ชุมชนเรียนรู้หรือเรียนรู้วิถีชีวิตให้รู้เข้าใจปรัชญาต่างๆ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  องค์กรชุมชน
 • ให้การอุปการะ ดูแล สตรีที่ประสบปัญหา ถูกทอดทิ้ง กระทำทารุณ อาสาดูแล พูดคุย ให้คำแนะนำ บริจาคเงิน สิ่งของ สำหรับเด็กแรกเกิด นอกสมรส ไปจนถึงสตรีถูกกระทำทารุณกรรม
  เด็ก เยาวชน
  องค์กรชุมชน
 • ช่วยเหลือสัตว์ โดยการให้ที่อยู่อาศัย ให้อาหาร และรักษาพยาบาล แก่สุนัขจรจัดในจังหวัดพะเยา
  ช่วยเหลือสัตว์
  องค์กรชุมชน
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรชุมชน
 • วันธรรมดา เปิดบริการสอนให้นักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม วันหยุด เปิดบริการสอนให้แก่บุคคลทั่วไป และจัดแสดงดนตรีในงานต่างๆ ตามโอกาส
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  องค์กรชุมชน
 • 1. รณรงค์ให้สมาชิกออมเงินบนหลักการของการลดค่าใช้จ่ายวันละ 1 บาท 2. จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตายและหลังความตายสมาชิกที่มีทะเบียนราษฎร์อยู่ตำบลทุ่งโพธิ์รวมทั้งผู้อาศัยที่เจ้าหน้าที่รับรองทุกกลุ่มตั้งแต่เกิด 3. มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 830 คน มีจำนวนเงินออม 140,000 บาท ผู้ป่วย 2 ราย/6 คืน/600 บาท จำนวนผู้ตาย 1 ราย/3,000 บาท คลอดบุตร 2 ราย 2,000 บาท
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรชุมชน
 • ฝึกอบรมให้การศึกษาเกี่ยวกับศิลปะ ดนตรีพื้นบ้านประเภท "กลองยาว" จัดแสดงกลองยาวในงานประเพณีต่างๆ ในชุมชน
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรชุมชน
 • สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และรณรงค์การสร้างสวัสดิการ ให้กับภาคประชาชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  องค์กรชุมชน
 • 1. รณรงค์ให้สมาชิกออมเงินบนหลักการของการลดค่าใช้จ่ายวันละ 1 บาท 2. จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตายและหลังความตายสมาชิกที่มีทะเบียนราษฎร์อยู่ตำบลบุพราหมณ์รวมทั้งผู้อาศัยที่เจ้าหน้าที่รับรองทุกกลุ่มตั้งแต่เกิด 3. มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 270 คน มีจำนวนเงินออม 50,000 บาท ผู้ป่วย 2 ราย/6 คืน/600 บาท จำนวนผู้ตาย 1 ราย/3,000 บาท
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรชุมชน
 • 1. รณรงค์ให้สมาชิกออมเงินบนหลักการของการลดค่าใช้จ่ายวันละ 1 บาท 2. จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตายและหลังความตายสมาชิกที่มีทะเบียนราษฎร์อยู่ตำบลบ้านทามรวมทั้งผู้อาศัยที่เจ้าหน้าที่รับรองทุกกลุ่มตั้งแต่เกิด 3. มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 665 คน มีจำนวนเงินออม 174,000 บาท ผู้ป่วย 17 ราย/7,400 บาท จำนวนผู้ตาย 9 ราย/78,420 บาท
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรชุมชน
 • 1. รณรงค์ให้สมาชิกออมเงินบนหลักการของการลดค่าใช้จ่ายวันละ 1 บาท 2. จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตายและหลังความตายสมาชิกที่มีทะเบียนราษฎร์อยู่ตำบลหนองกี่รวมทั้งผู้อาศัยที่เจ้าหน้าที่รับรองทุกกลุ่มตั้งแต่เกิด 3. มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 303 คน มีจำนวนเงินออม 50,000 บาท ผู้ป่วย 1 ราย/6 คืน/600 บาท คลอดบุตร 1 ราย 1,300 บาท
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรชุมชน
 • 1. รณรงค์ให้สมาชิกออมเงินบนหลักการของการลดค่าใช้จ่ายวันละ 1 บาท 2. จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตายและหลังความตายสมาชิกที่มีทะเบียนราษฎร์อยู่ตำบลเมืองเก่ารวมทั้งผู้อาศัยที่เจ้าหน้าที่รับรองทุกกลุ่มตั้งแต่เกิด 3. มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 170 คน มีจำนวนเงินออม 22,000 บาท
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรชุมชน
 • 1. รณรงค์ให้สมาชิกออมเงินบนหลักการของการลดค่าใช้จ่ายวันละ 1 บาท 2. จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตายและหลังความตายสมาชิกที่มีทะเบียนราษฎร์อยู่ตำบลโพธิ์งามรวมทั้งผู้อาศัยที่เจ้าหน้าที่รับรองทุกกลุ่มตั้งแต่เกิด 3. มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 650 คน มีจำนวนเงินออม 65,000 บาท
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรชุมชน
 • 1.การออกกำลังกายในแนวทางชีวิต รำกระบอง 2.มีการร่วมกันถือศีลในวันเข้าพรรษา 3.ร่วมประชุมกับผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 4.รวมตัวกันทำกิจกรรม จิตอาสาของ รพ.อุตรดิตถ์
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  องค์กรชุมชน
 • ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรชุมชน
 • สร้างเสริมศักยภาพแกนนำชุมชนด้านความคิด ส่งเสริมเรื่อง การปฎิบัติการในกิจกรรมของชุมชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  องค์กรชุมชน
 • 1. รณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 2. เปิดศูนย์บริการให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ 3. มุมเปิดใจกับครูและเพื่อนสนิท 4. นำสมาชิกทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
  เด็ก เยาวชน
  องค์กรชุมชน
 • 1. นำเพื่อนในโรงเรียนฟังเทศน์ที่วัดทุกสิ้นเดือน 2. จัดทำหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง และให้ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง และออกให้ความรู้กับชาวบ้าน 3. จัดอบรมคุณธรรมร่วมกับชุมชน 4. พัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ในหมู่บ้าน
  เด็ก เยาวชน
  องค์กรชุมชน
 • สิ่งแวดล้อม
  องค์กรชุมชน
 • 1. รณรงค์ให้สมาชิกออมเงินบนหลักการของการลดค่าใช้จ่ายวันละ 1 บาท 2. จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตายและหลังความตายสมาชิกที่มีทะเบียนราษฎร์อยู่ตำบลเนินหอมรวมทั้งผู้อาศัยที่เจ้าหน้าที่รับรองทุกกลุ่มตั้งแต่เกิด 3. มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 2,591 คน มีจำนวนเงินออม 653,200 บาท ผู้ป่วย 16 ราย/ -คืน/12,000 บาท ผู้ตาย 3 ราย/9,000 บาท
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรชุมชน