องค์กรชุมชน

 • 1. รณรงค์ให้สมาชิกออมเงินบนหลักการของการลดค่าใช้จ่ายวันละ 1 บาท 2. จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตายและหลังความตายสมาชิกที่มีทะเบียนราษฎร์อยู่ตำบลนนทรีรวมทั้งผู้อาศัยที่เจ้าหน้าที่รับรองทุกกลุ่มตั้งแต่เกิด 3. มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 159 คน มีจำนวนเงินออม 73,637.95 บาท ผู้ป่วย 4 ราย/ -คืน/3,300 บาท คลอดบุตร 11 ราย 3,300 บาท ผู้ตาย 4 ราย/12,000 บาท
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรชุมชน
 • 1. รณรงค์ให้สมาชิกออมเงินบนหลักการของการลดค่าใช้จ่ายวันละ 1 บาท 2. จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตายและหลังความตายสมาชิกที่มีทะเบียนราษฎร์อยู่ตำบลเนินหอมรวมทั้งผู้อาศัยที่เจ้าหน้าที่รับรองทุกกลุ่มตั้งแต่เกิด 3. มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 290 คน มีจำนวนเงินออม 35,000 บาท ผู้ตาย 1 ราย/1,000 บาท
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรชุมชน
 • มีการประชุมประจำเดือนออกกำลังกาย กำจัดยุงลาย-เฝาระวังไข้หวัดนกและดูแลผู้สูงอายุรวมทั้งประชาชนในตำบล บริจาคเงินช่วยเหลือองค์กรต่างๆรับปรึกษาความเดือนร้อนในหมู่ตำบลรับผิดชอบ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  องค์กรชุมชน
 • 1. ประสานความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริม การดำเนินงานตามบทบาทภารกิจด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2. ดำเนินการกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน และภาคประชาชน 3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม ในชุมชน สังคม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  องค์กรชุมชน
 • เพื่อการทำงานด้านสาธารณสุขด้านสาธารณประโยชน์ต่างๆในทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  องค์กรชุมชน
 • ให้สมาชิกกู้ยืมไปใช้ มีดอกเบี้ยร้อยละ 6 สลึง มีสวัสดิการเป็นผลให้สมาชิก ช่วยเหลือเรื่องคนเจ็บ คนตาย ให้ทุนการศึกษาเด็กทุกปี ทุนละ 500 บาท ในระดับประถม
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  องค์กรชุมชน
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรชุมชน
 • ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรชุมชน
 • เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ได้รับความช่วยเหลือด้านร่งากาย จิตใจ สังคมเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและข้อมูลข่าวสารสู่สมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหางบประมาณและจัดสรรงบประมาณให้การช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  องค์กรชุมชน
 • จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำให้เกิดขึ้นในชุมชน 2.พัฒนาให้กลุ่มรวมตั้ง จัดตั้ง จดทะเบียน เป็นกลุ่มสหกรณ์ในอนาคต
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรชุมชน
 • โครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงการจัดการกำจัดขยะ
  เด็ก เยาวชน
  องค์กรชุมชน
 • ดูแลและส่งเสริมคุณธรรมชีวิต ด้านกาย จิต สังคม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • กิจกรรมดูแลและส่งเสริมสุขภาพ ตรวจสุขภาพปีละ1ครั้ง และมีการออกกำลังกาย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ จัดโครงการให้ความรู้ จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ ร่วมกิจกรรมฌาปนกิจศพแก่เพื่อนสมาชิก
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  องค์กรชุมชน
 • ให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมของผู้สูงอายุ อาทิ1.ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือซึ่งกันและกัน2.ส่งเสริมอาชีพ งานอดิเรก เพื่อมีรายได้แบ่งเบาภาระบุตร หลาน3.ส่งเสริมดูแลสุขภาพตนเอง4.ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 1.อาสาอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมการฝึกอาชีพ การดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกาย 2.มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้สูง อายุที่ถึงแก่กรรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  องค์กรชุมชน
 • ร่วมอุดมการณ์คนรักษ์ศิลปะมวยไทย และเห็นความสำคัญของกีฬาเพื่อเยาวชน กิจกรรมด้านกีฬา ออกกำลังกาย รู้จักป้องกันตัวเอง สร้างอาชีพ รายได้ และความเป็นเลิศด้านอื่นๆ
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  องค์กรชุมชน
 • เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการโดยสารไปโรงเรียน ค่าอาหารกลางวันในโรงเรียนและเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  องค์กรชุมชน
 • ส่งเสริมดำเนินการด้านสวัสดิการสังคม - การพัฒนาองค์ความรู้ในการอบรมสัมมนาและกิจกรรมนันทนาการการทัศนศึกษาดูงาน ช่วยเหลือเงินครอบครัวข้าราชการครูบำนาญที่เสียชีวิต- มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค
  คนชรา ผู้ยากไร้
  องค์กรชุมชน
 • การอาสาเป็นผู้จัดกิจกรรมและเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างชมรม หรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสร้างสรรผลงาน และคณงามความดี ให้เกิดแก่สังคมอย่างจริงจัง
  ศิลปวัฒนธรรม
  องค์กรชุมชน
 • ด้านการพัฒนาเพื่อสร้างศักยภาพตนเองเข้าใจผู้อื่นเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยการอบรมแบบเข้าค่าย ฝึกทักษะชีวิตการวิเคราะห์และวางแผนชีวิตชุมชนการปลูกจิตสำนึกเป็นคนดีและทำความดีเพื่อส่วนรวม
  สตรี สิทธิสตรี
  องค์กรชุมชน
 • 1. เป็นที่ปรึกษาเด็กด้อยโอกาส และสตรีที่ถูกละเมิดทางเพศ 2. ช่วยเหลือสงเคราะห์ ทุนการศึกษาและสิ่งของ 3. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย 4. รณรงค์สิทธิเด็กและสตรี
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  องค์กรชุมชน