องค์กรชุมชน

 • คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรชุมชน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอีสาน ส่งเสริมให้เด็กไทยรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอีสาน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และเศรษฐกิจพอเพียง
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  องค์กรชุมชน
 • สิ่งแวดล้อม
  องค์กรชุมชน
 • จัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสให้สวัสดิการแก่ผู้เจ็บป่วยสนับสนุนทางด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรชุมชน
 • ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ทำกิจกรรมทางด้านศาสนา การออกกำลังกาย บรรยายความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ สันทนาการและทัศนศึกษา
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  องค์กรชุมชน
 • มีการประชุมประจำเดือนโดยการออกกำลังกายประเภท-ไม้พอง แอร์โรบิก บริจาคเงินทอดกบิน-ทอดผ้าป่าและสิ่งของต่างๆ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  องค์กรชุมชน
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรชุมชน
 • จัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส ให้สวัสดิการแก่ผู้เจ็บป่วย สนับสนุนทางด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ (การอออกกำลังกาย)
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • เพื่อรวมสมาชิกจัดกิจกรรมพัฒนาและสงเคราะห์ผู้สูงอายุและสังคม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  องค์กรชุมชน
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของกลุ่มสมาชิก สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ จัดกองทุนสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • ให้การสนับสนุนสวัสดิการแก่คนชรา สนับสนุนทางด้านสุขภาพแก่คนชรา (การออกกำลังกาย) ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมทางด้านการปฏิบัติธรรมแก่
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • เพื่อรวมสมาชิกจัดกิจกรรมพัฒนาและสงเคราะห์ผู้สูงอายุและสังคม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  องค์กรชุมชน
 • ให้การสนับสนุนสวัสดิการแก่คนชรา สนับสนุนทางด้านสุขภาพแก่คนชรา (การออกกำลังกาย)
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรชุมชน
 • ให้การสนับสนุนสวัสดิการแกคนชรา สนับสนุนทางด้านสุขภาพแก่คนชรา (การออกกำลังกาย) ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมทางด้านการปฏิบัติธรรมแก่ผู้สูงอายุในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ศาสนา จริยธรรม
  องค์กรชุมชน
 • สุขภาพอนามัย ส่งเสริมอาชีพ การทำงานมีรายได้ การท่องเที่ยว นันทนาการ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  องค์กรชุมชน
 • ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ตรวจสุขภาพ ออกกำลังกายทัศนศึกษานันทนาการ สงเคราะห์ศพผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  องค์กรชุมชน
 • ให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมของผู้สูงอายุ อาทิ 1.ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 2.ส่งเสริมอาชีพ งานอดิเรก เพื่อมีรายได้แบ่งเบาภาระบุตร หลาน 3.ส่งเสริมดูแลสุขภาพตนเอง 4.ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  องค์กรชุมชน
 • ให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมของผู้สูงอายุ อาทิ1.ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือซึ่งกันและกัน2.ส่งเสริมอาชีพ งานอดิเรก เพื่อมีรายได้แบ่งเบาภาระบุตร หลาน3.ส่งเสริมดูแลสุขภาพตนเอง4.ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 1.อาสาอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมการฝึกอาชีพ การดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกาย2.มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้สูง อายุที่ถึงแก่กรรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  องค์กรชุมชน
 • รวมกลุ่มออกกำลังกายทุกวัน- ทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม- ทำกิจกรรมด้านขนบธรรมเนียม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  องค์กรชุมชน