ภาคกลาง

 • ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • กอจกรรมอะไรก็ได้ ถ้าพร้อมว่างไปช่วยได้ตลอด
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคกลาง
 • ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • 1. ช่วยประสานงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ บอกทาง เรียกชื่อผู้ป่วย 2. ให้คำปรึกษา ให้สุขศึกษาแก่ผู้มารับบริการ 3. ช่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาล เช่น พับก๊อช เปิด-ปิด ประตูหน้าท้องตรวจ 4. อาสาตัดผมให้ผู้ป่วย ร้องเพลง เล่านิทาน อ่านหนังสือธรรมะ 5. งานอาสาพัฒนาโรงพยาบาล เช่น ทาสีรั้วโรงพยาบาล
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • อาสาสำรวจสถานที่หรือส่งข้อมูลความพร้อมและการอำนวยความสะดวกของสถานที่ต่างๆ ในการรองรับคนพิการ อาสาสำรวจสถานที่หรือส่งข้อมูลความพร้อมและอำนวยความสะดวกของสถานที่ต่างๆ ในการรองรับคนพิการผ่านอาสาสมัครเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างคนปกติและคนพิการ โดยการร่วมกิจกรรมสำรวจสถานที่ หรือส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ภาคกลาง
 • จัดกิจกรรมด้านคุณธรรม และจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น ๆ พัฒนาให้เด็กและเยาวชน มีนิสัยกล้าแสดงออกในการเป็นผู้นำ
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการการท่องเที่ยงจังหวัดสมุทรสงคราม ประสานงานร่วมมือของกลุ่มนักท่องเที่ยว หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้าน ค่านิยม ศิลปะวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมและอบรมความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยงของจังหวัด
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ภาคกลาง
 • ออกกำลังกาย (แอโรบิค)
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคกลาง
 • ออกเยี่ยมเยือนคนพิการในจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันคนพิการ จัดอบรมคนพิการที่มีความตั้งใจที่จะทำงานเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว วิทยากร บริจาคเงิน บริจาคกายอุปกรณ์ ช่วยเหลือดูแลคนพิการในจังหวัดสุพรรณบุรี
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคกลาง
 • 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนพิการ จากภาระให้เป็นพลัง 2.ประสานงานระหว่างภาครัฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ภาคกลาง
 • ส่งเสริมอาชีพคนพิการในชุมชน จัดสวัสดิการกลุ่ม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รณรงค์ออกมาใช้สิทธิประโยชน์
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • 1.เพื่อให้คนพิการมีศักยภาพในการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาจิตใจ สังคม และจิตวิญญาสามารถพึ่งพาตนเองได้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีปกติสุข มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 2.ได้รับโอกาสในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ 3.เพื่อส่งเสริมให้คนพิการครอบครัวได้รวมตัวกันเป็นเครือข่าย องค์กรช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีกิจกรรมร่วมกัน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ภาคกลาง
 • ให้ความรู้เรื่องสิทธิของคนพิการตามกฎหมาย ประสานความร่วมมือให้คนพิการได้รับความช่วยเหลือ ขยายและพิทักษ์สิทธิคนพิการทุกภาคส่วนในสังคม ช่วยเหลือ จัดสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยตรง
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ภาคกลาง
 • ออกกำลังกาย (แอโรบิค)
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคกลาง
 • เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินการจัดการจัด โครงการ/กิจกรรม ด้านการส่งเสริมความรู้ ทักษธ จัดกิจกรรมให้กับครู อาจารย์ และพัฒนาคุณธรรม ให้กับนักเรียน-นักศึกษา เพื่อสร้างครูที่มีอุดมการณ์ให้พัฒนากิจกรรมให้กับเพื่อนครู-อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคกลาง
 • เพื่อคุ้มครองดูแลผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับความเป็นธรรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคกลาง
 • ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด รณรงค์เกษตรกรให้ใช้ระบบชีวภาพแทนสารเคมี
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ภาคกลาง
 • รับ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคกลาง
 • การอาสาเป็นผู้จัดกิจกรรมและเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างชมรม หรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสร้างสรรผลงาน และคณงามความดี ให้เกิดแก่สังคมอย่างจริงจัง
  ศิลปวัฒนธรรม
  ภาคกลาง