ภาคกลาง

 • ร่วมกับ รพ.นครนายกเพื่อออกรับบริจาคโลหิต สนับสนุนสภากาชาดไทยในการจัดหาผู้ประสงค์บริจาคดวงตาและอวัยวะ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  ภาคกลาง
 • สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนและสถาบันพุทธศาสนา รวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ด้านต่างๆ
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • ร่วมกิจกรรมกับองค์กรอื่น อาทิ ลูกเสือชาวบ้าน จัดสวัสดิการแก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ภาคกลาง
 • จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ให้ความรู้และคำปรึกษา บริจาคเงิน บริจาคสิ่งของรับบริจาคเงิน,สิ่งของเครื่องใช้,เครืองอุปโภคบริโภค
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคกลาง
 • ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ตรวจสุขภาพ ออกกำลังกายทัศนศึกษานันทนาการ สงเคราะห์ศพผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ภาคกลาง
 • สุขภาพอนามัย ส่งเสริมอาชีพ การทำงานมีรายได้ การท่องเที่ยว นันทนาการ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ภาคกลาง
 • มีการประชุมประจำเดือนโดยการออกกำลังกายประเภท-ไม้พอง แอร์โรบิก บริจาคเงินทอดกบิน-ทอดผ้าป่าและสิ่งของต่างๆ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคกลาง
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกเมื่อเจ็บป่วยและถึงแก่กรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาพกายและจิต เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตผู้สูงวัย ท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาสุขภาพ กายบริหารเพื่อพัฒนาสุขภาพ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคกลาง
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ทำกิจกรรมทางด้านศาสนา การออกกำลังกาย บรรยายความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ สันทนาการและทัศนศึกษา
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ภาคกลาง
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ลด ละเลิก อบายมุขต่าง ๆ ทุกประเภท อบรมค่ายคุณธรรมเยาวชน อบรมธรรมมารยาทและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคกลาง
 • เด็ก เยาวชน
  ภาคกลาง
 • โครงการพิราบอาสา...(ตามประเด็นกิจกรรมอาสา)...
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคกลาง
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ภาคกลาง
 • ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชน ช่วยเหลือสังคมเมื่อเกิดภัยพิบัติ ซ่อมแซมสาธารณสมบัติ
  เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • สิ่งแวดล้อม
  ภาคกลาง
 • ร่วมอุดมการณ์คนรักษ์ศิลปะมวยไทย และเห็นความสำคัญของกีฬาเพื่อเยาวชน กิจกรรมด้านกีฬา ออกกำลังกาย รู้จักป้องกันตัวเอง สร้างอาชีพ รายได้ และความเป็นเลิศด้านอื่นๆ
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ภาคกลาง
 • จัดมหกรรมอาหาร ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐกับชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคกลาง