ภาคกลาง

 • ส่งเสริมดำเนินการด้านสวัสดิการสังคม - การพัฒนาองค์ความรู้ในการอบรมสัมมนาและกิจกรรมนันทนาการการทัศนศึกษาดูงาน ช่วยเหลือเงินครอบครัวข้าราชการครูบำนาญที่เสียชีวิต- มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคกลาง
 • การอาสาเป็นผู้จัดกิจกรรมและเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างชมรม หรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสร้างสรรผลงาน และคณงามความดี ให้เกิดแก่สังคมอย่างจริงจัง
  ศิลปวัฒนธรรม
  ภาคกลาง
 • อบรมเครื่อข่ายศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนจังหวัดอ่างทอง โครงการต่อยอดไม่ให้ยาเสพติดกลับคืนมา หน่วยงานคตส.ปชช อบรมครอบครัวอบอุ่น องค์กรสตรีอาสาพัฒนาอำเภอไชโย
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ภาคกลาง
 • ด้านการพัฒนาเพื่อสร้างศักยภาพตนเองเข้าใจผู้อื่นเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยการอบรมแบบเข้าค่าย ฝึกทักษะชีวิตการวิเคราะห์และวางแผนชีวิตชุมชนการปลูกจิตสำนึกเป็นคนดีและทำความดีเพื่อส่วนรวม
  สตรี สิทธิสตรี
  ภาคกลาง
 • โครงการทอดผ้าป่า รณรงค์งดสูบบุหรี่ โครงการธรรมสู่ประตูบ้าน
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคกลาง
 • ดูแลและส่งเสริมคุณธรรมชีวิต ด้านกาย จิต สังคม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคกลาง
 • กิจกรรมดูแลและส่งเสริมสุขภาพ ตรวจสุขภาพปีละ1ครั้ง และมีการออกกำลังกาย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ จัดโครงการให้ความรู้ จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ ร่วมกิจกรรมฌาปนกิจศพแก่เพื่อนสมาชิก
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ภาคกลาง
 • มีการประชุมประจำเดือนออกกำลังกาย กำจัดยุงลาย-เฝาระวังไข้หวัดนกและดูแลผู้สูงอายุรวมทั้งประชาชนในตำบล บริจาคเงินช่วยเหลือองค์กรต่างๆรับปรึกษาความเดือนร้อนในหมู่ตำบลรับผิดชอบ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคกลาง
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • 1. ประสานความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริม การดำเนินงานตามบทบาทภารกิจด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2. ดำเนินการกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน และภาคประชาชน 3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม ในชุมชน สังคม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ภาคกลาง
 • ประสานงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในบริบททางสังคม และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • ประสานงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในบริบททางสังคม และช่วงเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • สำรวจและรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและผู้รับบริการ การเฝ้าระวัง การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสังคมเบื้องต้น และการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของชุมชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • - โครงการพี่ช่วยน้อง - โครงการจิตอาสา - โครงการสองวัย ยิ้มแย้ม แจ่มใส - โครงการปลูกป่า เพื่อแม่ของแผ่นดิน - โครงการ ปลูกป่าเพื่อพ่อของแผ่นดิน
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ภาคกลาง
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • เป็นศูนย์กลางประสานระหว่าง อสม. กับหน่วยงานของรัฐ ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การพัฒนาสังคม สาธารณสุข
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • เพื่อการทำงานด้านสาธารณสุขด้านสาธารณประโยชน์ต่างๆในทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ภาคกลาง
 • ให้สมาชิกกู้ยืมไปใช้ มีดอกเบี้ยร้อยละ 6 สลึง มีสวัสดิการเป็นผลให้สมาชิก ช่วยเหลือเรื่องคนเจ็บ คนตาย ให้ทุนการศึกษาเด็กทุกปี ทุนละ 500 บาท ในระดับประถม
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคกลาง
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • สงเคราะห์ศพ ศพละ 20 บาท ปัจจุบันรับค่าปลงศพ ศพละ 55,000 บาท จัดพัฒนาศักยภาพ อสม. ระดับตำบล หมู่บ้าน อำเภอ
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคกลาง