ภาคกลาง

 • ตอบแทนลูกค้า โดยการจัดอบรมสัมมนากฎหมาย อุตสาหกรรมชุมชน ให้ทุนเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็ก ให้สภาเด็กและเยาวชนมาทำงานในบริษัท ในวันเสา-อาทิตย์ เพื่อเป็นรายได้พิเศษกับเด็ก
  เด็ก เยาวชน
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ภาคกลาง
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคกลาง
 • บริจาคเงิน สิ่งของอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างให้วัด โรงเรียน หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในจังหวัดสระบุรี สุพรรณบุรี
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคกลาง
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคกลาง
 • ด้านการศึกษา มอบทุนการศึกษานักเรียนในอำเภอพระพุทธบาท -ด้านสิ่งแวดล้อม ออกบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกตรวจสุขภาพ ถอนฟัน การฉีดพ่นลูกน้ำยุงลาย -ด้านสังคม โครงการสัปดาห์ซ่อมสร้าง เพื่อนำปูนไปซ่อมและสร้างบ้านเรือน มีกลุ่มมวลชนสัมพันธ์ ของอาจารย์วันชัย ให้ความรู้และเพิ่มความสามัคคีในชุมชน -ด้านความปลอดภัย สนับสนุนการณรงค์7วันอันตราย อาสาสมัครป้องกันภัยในหมู่บ้าน
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคกลาง
 • โครงการออกแบบไร่นา ประเทศไทยซึ่งมีมากกว่า 40 โครงการ ซึ่งเน้นโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว บรรพบุรุษข้าวไทย และโครงการผักปลอดสารพิษ การทำ MOU ระหว่าง อ.หนองแซง อ.เสาไห้ และบ้านไร่กาแฟ การให้ข้อมูลรวมถึงเปิดให้คณะทั้งบุคลภายในและบุคคลภายนอก ภาครัฐ เอกชน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานฟรี
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคกลาง
 • 1.สิ่งแวดล้อมโรงงานเข้าร่วมโครงการลุ่มน้ำท่าจีน 2.อบรมให้ความรู้พนักงานเรื่องเอดส์ 3. อบรมให้ความรู้พนักงานเรื่องการคัดแยกขยะเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 4.เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการมีการเล่นกีฬาและสันทนาการ ทุกบ่ายวันเสาร์
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ภาคกลาง
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  ภาคกลาง
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ภาคกลาง
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ภาคกลาง
 • วันธรรมดา เปิดบริการสอนให้นักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม วันหยุด เปิดบริการสอนให้แก่บุคคลทั่วไป และจัดแสดงดนตรีในงานต่างๆ ตามโอกาส
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ภาคกลาง
 • อาสาสมัครสร้างบ้านดิน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยสี่ เรื่อง อาหาร ยา เสื้อผ้า และที่อยู่อาศัย โดยมีความเชื่อมั่นว่าปัจจัยสี่เหล่านี้สามารถนำพืชพันธ์ พื้นบ้าน มาแปรรูปได้ มีความสนใจเป็นพิเศษด้านการอนุรักษ์พันธ์พืชพื้นบ้าน และการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยด้วยวัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งสามารถจัดหาวัตถุดิบต่างๆ ได้ง่ายรอบๆ ตัว
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ภาคกลาง
 • อาสาบริจาคสิ่งของเพื่อ เครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่บ้านพักฉุกเฉิน รวมไปถึงการหาทำเลที่ตั้งกล่องรับบริจาคสิ่งของจากหน่วยงานต่าง รับบริจาคเงินและปัจจัยสี่ สำหรับเด็กหญิงแรกเกิด เด็กหญิงนอกสมรส ไปจนถึงสตรีที่ถูกทารุณกรรม
  สตรี สิทธิสตรี
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • เป็นหน่วยงานคุ้มครองช่วยเหลือและป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กและสตรีที่โดนทารุณกรรมล่วงละเมิดทางเพศ และใช้แรงงาน 1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปคุ้มครองและช่วยเหลือ 2. สร้างความรู้ความเข้าใจในเชิงป้องกันเรื่องการพัฒนาเด็กและสังคมให้แก่ครอบครัวทั่วไป โรงเรียน และสังคม เจ้าหน้าที่เป็นผู้อบรมให้ความรู้ เป็นสถานแรกรับความคุ้มครอง
  เด็ก เยาวชน
  ภาคกลาง
 • ได้งบจัดสรรในการจัดกิจกรรมตามงบประมาณของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยได้จัดขึ้นตามไตรมาส อาทิ โครงการให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง โครงการเด็กไทยรู้รักษ์ ห่วงใยตนเอง โครงการร่วมใจรักพิทักษ์ปกป้องเด็ก
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ภาคกลาง
 • การประชุมร่วมกันของแกนนำอย่างต่อเนื่อง การประชุมติดตามสถานการณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม ผลักดันสร้างการเรียนรู้ชุมชนในประเด็นต่างๆ พัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่น เช่น น้ำและลม ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • สิ่งแวดล้อม
  ภาคกลาง
 • ช่วยเหลือสัตว์
  ภาคกลาง
 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  ภาคกลาง