ภาคกลาง

 • คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคกลาง
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  สิ่งแวดล้อม
  ภาคกลาง
 • จัดอบรมให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุเด็ก-สตรี บริจาคสิ่งของ-บริจาคเงินเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ภาคกลาง
 • อาสาสมัครนำชมมรดกของชาติ ผู้สนใจต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบก่อนเป็นอาสาสมัครนำชมในวันเปิดทำการที่ท่านสะดวก
  ศิลปวัฒนธรรม
  ภาคกลาง
 • จัดทำโครงการพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนระดับประถม มัธยมของจังหวัดสุพรรณบุรี
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคกลาง
 • สมทบกองทุนมูลนิธิ มอบทุนการศึกษานักเรียนสกลวิสุทธ ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคกลาง
 • ซื้อส.ค.ส. ของจุกจิก ก็ช่วยโลกได้ อาสาสมัคร จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ ค่ายกระต่ายตื่นตัว ครั้งที่ 3-4
  สิ่งแวดล้อม
  ภาคกลาง
 • ร่วมรณรงค์ ป้องกันการกระจายของสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม และหยุดการปนเปื้อนจีเอ็มโอสู่สิ่งแวดล้อมและอาหาร ปกป้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม เปิดโปงและหยุดยั้งอาชญากรรมต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเร่งรัดการพัฒนาที่สะอาดด้วยวิธีเปิดเผย สร้างสรรค์ บนพื้นฐานของสันติวิธี
  สิ่งแวดล้อม
  ภาคกลาง
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคกลาง
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคกลาง
 • บริจาคเงิน หรือช่วยซื้อสินค้าเพื่อช่วยพัฒนาการศึกษา หนังสือสำหรับเด็กนักเรียนและชาวบ้านเพื่อช่วยพัฒนาการศึกษา โครงการทุนการศึกษาพร้อมจักรยาน โครงการโรงเรียนเกษตรแลกเปลี่ยนเพื่ออาหารกลางวันระหว่างโรงเรียน โครงการเทคโนโลยีสู่โรงเรียนในชนบทห่างไกล
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคกลาง
 • ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ช่วยเหลือผู้ยากจน หรือผู้ที่ได้รับทุกขเวทนา
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ภาคกลาง
 • ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ประสบภัยบนท้องถนนและอื่นๆร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ภาคกลาง
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคกลาง
 • อาสาสมัครอนุรักษ์ป่าไม้ ธรรมชาติและสัตว์ป่าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครปลูกป่ากับมูลนิธิฯดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์คุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืช
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  ภาคกลาง
 • โครงงาน คือ ติดตามช่วยเหลือเด็กโดยเร่งด่วน งานบ้านคุ้มครองเด็กชาย งานบ้านคุ้มครองเด็กเล็ก งานบ้านคุ้มครองเด็กหญิงศูนย์กิจกรรมเพื่อเด็ก และการป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • จัดหาทุนการศึกษา จัดหาอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนในชนบท จัดหาเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ประสบภัย
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • ให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน ที่ศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับพยาบาลที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ สนับสนุนเครื่องมือแพทย์แก่สถานพยาบาลบริจาคเงินทุนการศึกษา บริจาคเครื่องมือแพทย์
  เด็ก เยาวชน
  ภาคกลาง
 • ทุนการศึกษาเด็กนักเรียน บำรุงพุทธศาสนา
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคกลาง