ภาคกลาง

 • ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ เอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุต่างๆ รวมทั้งการเก็บรักษาศพไร้ญาติกรณีเกิดอุบัติเหตุ การบริจาคในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยไม่คิดค่าบริการ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ภาคกลาง
 • รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคกลาง
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ภาคกลาง
 • รับบริจาคกระดาษที่ใช้แล้วทั้ง 2 หน้า เพื่อนำไปให้นักเรียนตาบอดใช้กับการเรียนการสอนที่เป็นภาษาเบลล์
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ภาคกลาง
 • บริจาคเงินเพื่อร่วมกันผลักดันการช่วยเหลือสัตว์ป่า
  ช่วยเหลือสัตว์
  ภาคกลาง
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา/โครงการอาหารกลางวันตามพระราชดำริ/ส่งเสริมดนตรีไทยในโรงเรียนชั้นประถม
  เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  ภาคกลาง
 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • ให้ทุนการศึกษา และอุปการะเด็กแบบชั่วคราว-ถาวร บริจาคสิ่งของขาดแคลน อาหาร ของใช้ประจำวัน หนังสือ เครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา ช่วยงานแปล ล่าม ประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครแปลเอกสารให้ผู้อุปการะเด็กชาวต่างชาติ เลี้ยงอาหารเด็ก หรือบริจาคเงินเป็นค่าอาหาร
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ภาคกลาง
 • เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคกลาง
 • ช่วยเหลือนักเรียน จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ภาคกลาง
 • บริจาคเงินมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนอยากจนนักเรียนดี - บริจาคเป็นสิ่งของ โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนยากจนมอบอุปกรณ์การเรียน เครื่อนุ่งหุมเสื้อผ้าแก่นักเรียนยากจน
  ศิลปวัฒนธรรม
  ภาคกลาง
 • เด็ก เยาวชน
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคกลาง
 • สงเคราะห์และจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคคลเร่ร่อนจรจัด
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • จัดงานวันเกิดร่วมกับเด็กกำพร้าและถูกทอดทิ้ง หรือจัดงานวันเกิดของตัวเองหรือร่วมเป็นเจ้าภาพงานวันเกิดของเด็ก ที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น บริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับเด็กเล็กและเด็กโต
  เด็ก เยาวชน
  ภาคกลาง
 • ช่วยเหลือสัตว์
  ภาคกลาง
 • กู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ภาคกลาง