ภาคเหนือ

 • สตรี สิทธิสตรี
  ภาคเหนือ
 • ให้ทุนการศึกษา และบริจาคสิ่งของแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนผู้เดือนร้อน
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคเหนือ
 • 1.- โครงการพัฒนาเยาวชน 2.- โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว สตรี ผู้สูงอายุ บุรุษ 3.- โครงการส่งเสริมอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง 4.- โครงการสามัคคีธรรมทุกสัปดาห์ 5.- การนมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคเหนือ
 • 1. เข้าร่วมสนับสนุนด้านการพัฒนาด้านจิตใจ 2. อบรมเยาวชน 3. สนับสนุนคริสตจักรท้องถิ่นระดับตำบล อำเภอร่วมกับพัฒนาชุมชนที่คริสตจักรตั้งอยู่ 4. อบรมและพัฒนากลุ่มสตรี 5. อบรมและพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุ 6. อบรมและพัฒนากลุ่มบุรุษ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ภาคเหนือ
 • สวัสดิการด้านสุขภาพ ส่งเสริม ดูแล รักษาสุขภาพและการป้องกันโรค
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคเหนือ
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคเหนือ
 • เป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างอำเภอท่าปลา 1.ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ 2.ส่งเสริมการออกกำลังกาย 3.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 4.มอบของที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคเหนือ
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ภาคเหนือ
 • 1.จัดอบรม รณรงค์ เพื่อให้รับรู้ถึงสิทธิ์โอกาส พ.ร.บ. 2534 2.ส่งเสริมให้คนพิการเข้าฝึกอาชีพ 3.จัดงานคนพิการสากลประจำปี เพื่อให้คนพิการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 4.รณรงค์ให้คนพิการ เข้ารับการศึกษา การฝึกอาชีพ 5.รับสมัครคนพิการที่มีความสามารถจะเข้าร่วมแข็งขันกีฬาคนพิการประเภทๆ ที่ตนถนัด
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคเหนือ
 • 1.มีการรวมกลุ่มร่วมกันวางแผนและทีมงานจับปลาบึกช่วงฤดูกาลจับเดือน พ.ค 2.บริจาคเงินที่ได้จากฝากขายบำรุงศาสนา 3.ทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิกชมรม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคเหนือ
 • 1.โครงการให้ความรู้และความเข้าใจของผู้บริโภค สิทธิของผู้บริโภค การค้มครองผู้บริโภค 2.เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริโภคและผู้ค้า 3.จัดหาเครือข่าย เพื่อที่จะขยายไปสู่ระดับอำเภอและตำบล
  คนชรา ผู้ยากไร้
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคเหนือ
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคเหนือ
 • ให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมของผู้สูงอายุ อาทิ1.เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในตำบลหาดล้า 2.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3.เป็นศูนย์กลางการบริการข่าวสารต่าง ๆ แก่สมาชิกในชมรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคเหนือ
 • ให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมของผู้สูงอายุ อาทิ1.ส่งเสริมการออกกำลังกาย2.เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้จักดูแลตนเอง3.เพื่อให้ความรู้ในเรื่องรับประทานอาหาร4.ส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้ ในการช่วยเหลือตนเอง5.เพื่อพบปะสังสรรค์ โดยมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคเหนือ
 • ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ- ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคเหนือ
 • ให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมของผู้สูงอายุ อาทิ1.ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือซึ่งกันและกัน2.ส่งเสริมอาชีพ งานอดิเรก เพื่อมีรายได้แบ่งเบาภาระบุตร หลาน3.ส่งเสริมดูแลสุขภาพตนเอง4.ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 1.อาสาอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมการฝึกอาชีพ การดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกาย2.มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้สูง อายุที่ถึงแก่กรรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคเหนือ
 • ให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมของผู้สูงอายุ อาทิ 1.ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 2.ส่งเสริมอาชีพ งานอดิเรก เพื่อมีรายได้แบ่งเบาภาระบุตร หลาน 3.ส่งเสริมดูแลสุขภาพตนเอง 4.ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคเหนือ
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคเหนือ
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคเหนือ
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคเหนือ