ภาคเหนือ

 • 1.มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต่อเนื่อง 3 ปี จำนวน 50 ทุนๆละ 3,000 บาท 2.จัดสร้างและมอบอาคารเรียนขนาด 6 ห้องเรียนให้โรงเรียนที่ขาดแคลน 3.จัดสร้างและมอบสนามบาสเกตบอลขนาดมาตรฐาน 4.ให้ทุนการศึกษากับนักเรียน/นักศึกษา ระดับ ปวส. ในโครงการทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 5.มอบสิ่งของ/เงิน สนับสนุน กิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียน ต่างๆ
  เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ภาคเหนือ
 • ประสานมูลนิธิ ฉือจี้ (ไต้หวัน) ผ่าต้อกระจกในเชียงราย สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ มอบของช่วยเหลือเด็กพิการ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  ภาคเหนือ
 • 1.โครงการหนังสือมือสองเพื่อเด็กผู้ด้อยโอกาส 2.โครงการวัสดุอลูมิเนียมเพื่อมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราฯ 3.โครงการขับขี่ปลอดภัยร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงราย 4.กิจกรรมร่วมกับสภากาชาดไทย และสำนักงานประกันสังคมร่วมบริจาคโลหิต 5.กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่สวนป่าดอยช้าง วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าร่วมกับโครงการหลวงดอยตุงทุกปี
  เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคเหนือ
 • บริจาคเงินเพื่อซื้อสามล้อโยกให้แก่คนพิการ และบริจาคสิ่งของแก่ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ภาคเหนือ
 • ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ แก้ไขช่วยเหลือ และป้องกันปัญหาเด็กที่ถูกล่วงละเมิด ต่อต้านการค้ามนุษย์
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคเหนือ
 • ช่วยเหลือเด็กยากจนให้ความสำคัญกับ ศึกษาส่งเสริมศักยภาพของเด็กโดย 1.ให้อบรมความรู้ด้านต่าง ๆ สิทธิเด็ก 2.ส่งเสริมความสามารถเด็กและเยาวชนในการประกอบอาชีพ
  เด็ก เยาวชน
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคเหนือ
 • 1.ให้การศึกษาแก่เด็กที่ด้อยโอกาส 2.ให้ที่พักพิงและเลี้ยงดูแก่เด็กกำพร้าและเด็กพิการ 3.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและชุมชนในชุมชนที่ห่างไกลความเจริญ
  เด็ก เยาวชน
  ภาคเหนือ
 • ให้บริการเด็ก สตรี และครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ตลอดถึงดำเนิน งานป้องกันปัญหาในระดับชุมชน รวมถึงเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  ภาคเหนือ
 • 1.เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดเลิกยาเสพติดต่าง ๆอย่างเด็ดขาด 2.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ติดยาเสพติดให้กลับเป็นคนปกติ 3.เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคเหนือ
 • ช่วยเหลือสัตว์ โดยการให้ที่อยู่อาศัย ให้อาหาร และรักษาพยาบาล แก่สุนัขจรจัดในจังหวัดพะเยา
  ช่วยเหลือสัตว์
  ภาคเหนือ
 • 1.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์สิทธิเด็ก 2.เพื่อช่วยเหลือ เด็กที่ถูกทอดทิ้ง และด้อยโอกาสให้เติบโตอย่างสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม 3.เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา ให้เด็กได้รับการศึกษาตามศักยภาพของตนเองอย่างน้อยปริญญาตรี 4.เพื่อประสานงานและร่วมมือกับบุคคล องค์กร และหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เด็กสามารถมีชีวิต ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 5.ไม่แสวงหาผลกำไร
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคเหนือ
 • สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานตามความจำเป็น แก่ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคเหนือ
 • พัฒนาสังคมสู่ความยังยืน
  สตรี สิทธิสตรี
  สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคเหนือ
 • เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมศักยภาพ ของเด็กเพื่อให้ความรู้และส่งเสริมทักษะอาชีพแก่เยาวชน อาสาเป็นผู้จัดกิจกรรมสันทนาการและอาสาเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ บริจาคเงินสนับสนุน
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคเหนือ
 • พัฒนาคุณภาพเด็กและครอบครัวเพื่อป้องกันเด็กเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายสหวิชาชีพและเฝ้าระวัง สนับสนุนทุนการศึกษา
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคเหนือ
 • 1.ส่งเสริมอุดมคติหนุ่มสาวให้เป็นคนมีจิตใจอาสาสมัครในการรับใช้สังคม 2.ทางการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสังคม 3.ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีการรวมกลุ่มในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง ได้อย่างเข้มแข็ง 4.ส่งเสริมสังคม ชุมชนมีสุขภาวะที่ดี 5.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาสังคม 6.ส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและชุมชน 7.ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 8.สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9.ส่งเสริมและสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 10.ดำเนินการเรื่องสาธารณะประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ 11.ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
  เด็ก เยาวชน
  ภาคเหนือ
 • จัดสวัสดิการสังคม สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคเหนือ
 • 1. ให้ความรู้ในเรื่องพระธรรมคำสอนของพระเจ้า 2. ทำพิธีปลดทุกข์ผู้ไม่มีที่พึ่ง 3. บริจาคสิ่งของผู้ด้อยโอกาส 4. ดูแลเลี้ยงดู ผู้ด้อยโอกาสยากไร้ ไม่มีทีพึ่ง
  เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคเหนือ
 • เสริมศักยภาพผู้นำและ องค์กรชุมชน และพัฒนาศักยภาพชีวิตแก่เยาวชนชนเผ่า
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  ภาคเหนือ
 • เป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ อาทิ 1.เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 2.ช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุให้ดูแลตนเองได้ 3.ช่วยเหลือสาธารณกุศล ด้านการสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา 4.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บริจาคเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุที่ถูกวาตะภัย มอบเงินให้ ร.พ.ทำอาหารว่างให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมชมรมทุกวันอังคารที่ 2 ของทุกเดือน เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน อบรมนวดแผนไทย อบรมด้านการฝึกอาชีพ อบรมเกี่ยวกับกฏหมายมรดก
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคเหนือ