ภาคเหนือ

 • บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนของคน ในสังคมจากสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันบรรเทาสาธารณภัยการบริจาคเงิน
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคเหนือ
 • 1.ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการและคนพิการจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 2.รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนที่ด้อยโอกาส 3.ส่งเสริมสนับสนุนเด็กวัยเรียนที่ด้อยโอกาสทั้งชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขาในด้านการศึกษา 4.จัดสถานที่พักสำหรับเด็กที่ด้อยโอกาสและเด็กวัยรุ่นที่อยู่ในความเสี่ยง 5.ส่งเสริมและฝึกอาชีพแก่เด็กวัยรุ่นที่อยู่ในความเสี่ยงเพื่อป้องกันการประกอบอาชีพที่ไม่สมควร 6.ให้คำปรึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์และสนับสนุนอาหารเสริมแก่เด็กทารก 7.ให้คำปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อ HIV พร้อมทั้งช่วยเหลือในด้านฝึกอาชีพและช่วยเหลือรักษาโรคตามความเหมาะสม 8.ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด
  เด็ก เยาวชน
  ภาคเหนือ
 • 1.เพื่อช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ให้แก่เด็กเยาวชนและด้อยโอกาสให้ได้รับสิ่งที่ดีอันเป็นสำคัญสำหรับอนาคต 2.ส่งเสริมสนับสนุนอบรมและสอนวิชาชีพเพื่อประกอบอาชีพได้ 3.ส่งเสริมสนับสนุนการอบรมด้านจริยธรรมอันดีงามเพื่อให้เป็นพลเมืองดีของชุมชนสังคมและประเทศชาติ 4.เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การอื่น ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ 5.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
  เด็ก เยาวชน
  ภาคเหนือ
 • สงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสช่วยเหลือสาธารณกุศล
  เด็ก เยาวชน
  ภาคเหนือ
 • เป็นหน่วยงานที่พัฒนา และช่วยเหลือสตรี ผู้ด้อยโอกาส เด็กเยาวชน สถาบันครอบครัว 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีและพัฒนาสังคมในทุกด้าน 2.เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 3.เป็นสื่อกลางประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว 4.เพื่อเป็นทุน
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคเหนือ
 • 1.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี 2.จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมทุกๆด้าน 3.เป็นสื่อกลางประสานงานเกี่ยวกับครอบครัว 4.จัดหาเงินทุนจากการรับบริจาค เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคเหนือ
 • 1. ให้ทุนการศึกษาแก่ภิกษุและสามเณร 2. ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ ใน จ.เชียงราย 3. โครงการพุทธทายาท (ให้ทุนการศึกษาเณรจนถึงระดับปริญญาเอก)
  เด็ก เยาวชน
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคเหนือ
 • สนับสนุน และช่วยเหลือเด็ก เยาวชน อาทิ 1.เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา 2.เพื่อร่วมมือกับองค์กรสาธารณประโยชน์อื่นๆ 3.เพื่อส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมศาสนา 1.อาสาจัดอบรมในการตอบปัญหาธรรม และมีการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ และโครงการเผยแพร่หลักธรรม 2.มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา 3.มอบอุปกรณ์กีฬา และหนังสือวันสำคัญทางศาสนา
  เด็ก เยาวชน
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคเหนือ
 • 1.รับบริจาคจากหน่วยงาน และผู้มีจิตศรัทธาเพื่อร่วมสมทบทุนในการจัดกิจกรรมของชมรม 2.รับบริจาคเงินจากหน่วยงาน และผู้มีจิตศรัทธาเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน 3.ส่งเสริมศิปวัฒนธรรม 4.ร่วมมือกับองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคเหนือ
 • ช่วยเหลือคนด้อยโอกาสทางสังคมทุกประเภททั้งเด็กเยาวชน สตรี, คนพิการ , ผู้สูงอายุ, คนไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคเหนือ
 • ด้านพัฒนาชนบท สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงรณรงค์การมีส่วนร่วมของชุมชน
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ภาคเหนือ
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคเหนือ
 • 1. ศึกษาของเยาวชนสตรีที่ยากจนและด้อยโอกาสโดย สนับสนุนทุนการศึกษา 2. ฝึกทักษะอาชีพให้แก่เยาวสตรีเพื่อเป็น พัฒนาศักยภาพทางด้านอาชีพและคุณภาพของเยาวสตรีในท้องถิ่น
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคเหนือ
 • มอบทุนการศึกษานักเรียน มอบเงินทุนเพื่อการกุศล ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาและโครงการตามที่โรงเรียนเสนอขอสนับสนุน
  เด็ก เยาวชน
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคเหนือ
 • 1.จัดสถานที่พัก,สถานที่ศึกษาสำหรับวัยรุ่นทีได้โอกาสและอยู่ในความเสี่ยง 2.สนับสนุนส่งเสริมเด็กวัยเรียนที่ด้อยโอกาสทั้งชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขาในด้านการศึกษาจนถึงขั้นไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ 3.รับคนชราที่ไม่มีผู้อุปการะและที่ไร้ที่อยู่อาศัย 4.รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนที่เป็นเด็กกำพร้า 5.ส่งเสริมและฝึกอาชีพแก่สตรีและเด็กวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงและด้อยโอกาสเพื่อป้องกันการประกอบอาชีพที่ไม่สมควร 6.ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การเพื่อการกุศลอื่น 7.ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด
  เด็ก เยาวชน
  ภาคเหนือ
 • สังคมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ความรู้เรื่องสุขภาพสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  ภาคเหนือ
 • ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสังคม
  เด็ก เยาวชน
  ภาคเหนือ
 • สนับสนุนการศึกษาในพื้นที่สูง ให้ทุนการศึกษา ส่งเสริมเรื่องการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคเหนือ
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคเหนือ
 • งานพัฒนาเด็กครอบครัวชุมชนในพื้นที่ อำเภอจังหวัดเชียงราย 1.อ.เมือง 2. อ.เวียงแก่น 3. อ.เชียงของ 4. อ.ขุนตาล 5.อ.เทิง 6.แม่สาย 7. แม่สรวย 8.แม่ฟ้าหลวง9 โครงการในจังหวัดเชียงรายตามพื้นที่
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคเหนือ