ภาคเหนือ

 • จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆให้กับเด็ก อาสาเป็นผู้จัดกิจกรรมสันทนาการ และอาสาเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ บริจาคเงินสนับสนุน
  เด็ก เยาวชน
  ภาคเหนือ
 • เด็ก เยาวชน
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคเหนือ
 • 1.สงเคราะห์สนับสนุนการบำบัดรักษา 2.ค้นคว้าและป้องกันการติดยาเสพติดและโรคเอดส์ 3.สังคมสงเคราะห์ทั่วไปแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์คนพิการและโรคอื่น ๆ รวมทั้งครอบครัวผู้ยากไร้ 4.สนับสนุนการจำหน่ายแพทย์และทันตแพทย์ให้บริการแก่ผู้ยากไร้ในที่ห่างไกลโดยไม่คิดมูลค่า 5.ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในการขาดแคลนอาหารที่อยู่ชนบทห่างไกล 6.ส่งเสริมด้านสุขาภิบาลและสาธารณสุขในหมู่บ้านชาวเขา 7.สนับสนุนเด็กชาวเขาให้ได้รับการศึกษา
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ภาคเหนือ
 • 1.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและที่พักพิงแก่เด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น เด็กในวัยเรียน เด็กกำพร้ารวมตลอดถึงผู้ที่ถูกทอดทิ้ง 2.ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพครอบครัวและพัฒนาชุมชนด้านอาชีพ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสติปัญญา และด้านจิตวิญญาณ 3.ส่งเสริมรณรงค์ในด้านสุขอนามัยและให้มีการป้องกันจากเชื้อ HIV และยาเสพติด 4.ร่วมสื่อสารวัฒนธรรมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาชนเผ่า 5.ดำเนินการสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ 6. ไม่ดำเนินงานเกี่ยวกับการเมืองประการใด
  เด็ก เยาวชน
  ภาคเหนือ
 • การบรรเทาสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ การอนุรักษ์ไว้ซึ่งจารีตประเพณีวัฒนธรรม การสนับสนุนทุนการศึกษา
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคเหนือ
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ภาคเหนือ
 • 1.พ่อแม่อุปถัมภ์ 2. หมู่บ้านเราเข้าใจเอดส์ 3.โครงการโรงเรียนชุมชน 4.ปลูกจิตสำนึกของเยาวชนในด้านเอดส์และยาเสพติด 5.อาสาสมัครพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม 6.วางแผนครอบครัวชุมชนบนพื้นที่สูง 7.ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรชีวภาพบนพื้นที่สูง
  เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคเหนือ
 • ช่วยเหลือเงินทุนการศึกษาให้กับบุตรผู้ติดเชื้อเอดส์
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ภาคเหนือ
 • 1.เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดทุกประเภทในการบำบัดรักษาและฟื้นฟู 2.เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เลิกจากการเสพสิ่งเสพติด 3.เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและเผยแพร่ความรู้เรื่องยาเสพติด 4.เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ 5.เพื่อเป็นศูนย์สุขอนามัยเบื้องต้นในการรักษาเมื่อชาวบ้านเจ็บป่วย
  เด็ก เยาวชน
  ภาคเหนือ
 • เป็นองค์กรที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว ต่อต้านป้องกันปัญหายาเสพติดช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ - ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน - เป็นแม่ข่าย และขยายเครือข่าย ตามประเด็นไปยัง พื้นที่ในจังหวัดทุกอำเภอ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคเหนือ
 • 1.บริการช่วยเหลือผุ้มีเชื้อ เอชไอวี และครอบครัวให้คำปรึกษา ดูแลรักษา 2.ให้การศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเอดส์กับประชาชนกลุ่มต่างๆ 3.การจัดอบรมผุ้ปฎิบัติงานด้านเอดส์ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน 4.ผลักดันเชิงนยาบยด้านสังคมที่มีผลต่อการแก้ปัญหาเอดส์ 5.การจัดกิจกรรมระดมทุน/อบรมระดับภูมิภาค
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคเหนือ
 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคเหนือ
 • 1.ให้การช่วยเหลือ สงเคราะห์อบรมจริยธรรมแก่เด้กเยาวชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่พัฒนาในทุกด้าน 2.ให้การช่วยเหลือ ป้องกันฟื้นฟูบำบัดเกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติดและผู้ติดเชื้อ HIV ทั้งทางร่างกายจิตใจ 3.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองประการใด 4.พัฒนาและส่งเสริมชุมชน ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคมวัฒนธรรม ศาสนา การศึกษา จริยธรรม 5.พัฒนาสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคม 6.ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
  เด็ก เยาวชน
  ภาคเหนือ
 • จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาส่งเสริม และพิทักษ์ผู้สูงอายุในชุมชน จัดกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา บริจาคเงินอาสาสมัครในการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและผู้สูง-อายุ
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคเหนือ
 • เพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในเชิงพานิชย์ป้องกันสื่อลามกเด็ก
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคเหนือ
 • 1.เพื่อกระตุ้นเตือนส่งเสริม รักษา และช่วยเหลือให้บุคคลสำนึกในความเสียสละเพื่อสังคมใฝ่หาความรู้มีอุดมคติ มีความกล้าหาญและมีความเป็นผู้นำในทางที่ถูกต้อง 2.เพื่อให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งโรงเรียนชุมชน หรือกิจการเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึง หรือเหมือนกับกิจการโรงเรียนชุมชน 3.เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือกับคณะบุคคล หรือบุคคล หรือกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นของส่วนบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับการศึกษา 4.เพื่อให้ความช่วยเหลือในทุกทางแก่บุคคลหรือสถานศึกษา โดยการให้ทุนการศึกษาอุปกรณ์ ทรัพย์สินใด ๆ หรือด้วยประการใดอันจะก่อประโยชน์แก่บุคคลหรือสถานศึกษานั้น 5.เพื่อส่งเสริมศิลปวิทยาการ วัฒนธรรมและการส่งเสริมสงเคราะห์ 6.เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการบริโภคสื่อสารมวลชนและเพื่อใช้วิทยุโทรทัศน์ ในการเผยแพร่ กิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
  เด็ก เยาวชน
  ภาคเหนือ
 • 1.เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศถูกหลอกลวงมาค้าประเวณี ถูกทำร้ายร่างกายเพื่อให้หญิงเหล่านี้รับการเยียวยาทั้ง ทางกายและจิตใจ และให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  เด็ก เยาวชน
  ภาคเหนือ
 • สงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสให้โอกาสทางการศึกษา
  เด็ก เยาวชน
  ภาคเหนือ
 • 1. สร้างความรู้ความเข้าใจในเชิงป้องกันเรื่องเอดส์แก่เด็กและเยาวชน 2. ทำกิจกรรมสันทนาการอบรมให้ความรู้แก่เด็กในเรื่องสิทธิต่าง ๆ 3. พัฒนาเสริมทักษะทางวิชาชีพ
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคเหนือ
 • กิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในสถาน ศึกษาเพื่อให้ประกอบอาชีพ/ หารายได้ในชุมชนของตน บริจาคเงินบริจาคสิ่งของ/อุปกรณ์การเรียน/เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม
  เด็ก เยาวชน
  ภาคเหนือ