ภาคเหนือ

 • บริจาคเครื่องนุ่มห่มและของใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคเหนือ
 • มอบเงินให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อ 1.ทุนการศึกษา 2.ผู้ประสบภัยพิบัติ 3.โรงเรียนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
  เด็ก เยาวชน
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ภาคเหนือ
 • มอบเงินให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อ 1.ทุนการศึกษา 2.ผู้ประสบภัยพิบัติ 3.โรงเรียนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
  เด็ก เยาวชน
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ภาคเหนือ
 • บริจาคผ้าห่ม และข้าวสารอาหารแห้ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคเหนือ
 • หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาและปกป้องเด็ก พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมคริสตจักรท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคเหนือ
 • 1. จัดให้เยาวชน ป.2-ป.6 มาทำกิจกรรมที่วัด ตามเทศกาลวันสำคัญชาติ ศาสนาฯลฯ 2. พาเยาวชนดูงานนอกสถานที่ สมุนไพร ภูมิปัญญา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3. จัดทุนการศึกษา แก่เด็กที่ยากจน นิสัยดี บำเพ็ญประโยชน์ 20 ทุน เป็นค่ารถ ค่าหนังสือ 4. จัดตั้งกลุ่มเด็กพัฒนาด้านดนตรี สะล้อซอซึง ฟ้อน รำ การพูด การวาดภาพ งานฝีมือ 5. ให้ความรู้พิเศษ ภาษาล้านนา ภาษาอังกฤษ ที่วัดทุกเสาร์ อาทิตย์ ฟรีทุกอย่าง 6. ฝึกการอนุรักษ์ โต้วาที ละครจำลอง เช่น ขยะพูดได้ ประชาสัมพันธ์ (วิทยุชมุชน)ฯลฯ
  เด็ก เยาวชน
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคเหนือ
 • 1. เข้าค่ายปฎิบัติธรรม และอบรมธรรมทุกระดับ 2. ให้มีความใกล้ชิดพระศาสนา 3. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4. สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคเหนือ
 • 1.กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 2.กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียน 3.กิจกรรมศูนย์ภาษาต่างประเทศ 4.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 5.กิจกรรมศูนย์การศึกษาและนันทนาการครอบครัว
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคเหนือ
 • กิจกรรมกลุ่ม ผลิตพวงกุญแจ ที่ห้อยมือถือ
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคเหนือ
 • ศูนย์ประสานงาน เพื่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมของทุกหน่วยงาน/องค์กร ทั้งภาครัฐ /เอกชน และภาคประชาชนเป็นศูนย์ประสานงานและขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคมของทุกเครือข่าย ในจังหวัด
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคเหนือ
 • สร้างกระบวนการเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น เฝ้าระวังปัญหาทางสังคม แก้ไขปัญหาหอพัก ปัญหายาเสพติดอนุรักษ์สืบสานทุนทางสังคมส่งเสริมชุมชนปลอดภัยจัดสวัสดิการชุมชน
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคเหนือ
 • กระบวนการเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง สร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้คนจน(บ้านมั่นคงในชนบท) สวัสดิการชุมชน สร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้คนจน ศูนย์การเรียนรู้ด้านชุมชนเข้มแข็ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  ภาคเหนือ
 • ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย จากกระบวนการค้ามนุษย์ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ภาคเหนือ
 • สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ภาคเหนือ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรเอกชนในจังหวัดพะเยา ให้มีบทบาทชี้นำใน การแก้ไขปัญหาสังคมและการพัฒนาสังคม ส่งเสริมและประสานการปฏิบัติงาน องค์กรเอกชน รวมไปถึงเป็นแหล่งข้อมูลการจัดสวัสดิการสังคม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ภาคเหนือ
 • - สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน- ส่งเสริมการฝึกอาชีพ สนับสนุนทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ- อบรมให้ความรู้ด้านทักษะวิชาชีพแก่กลุ่มสตรี อบรมสิทธิเด็ก- ให้ที่พักพิงชั่วคราว
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  ภาคเหนือ
 • คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานส่งเสริมเด็กและเยาวชนและกลุ่มกิจกรมในชุมชนให้ได้มีบทบาทในการทำงานพัฒนาสังคมและมีส่วนร่วม
  เด็ก เยาวชน
  ภาคเหนือ
 • ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านครอบครัวเข้มแข็ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคเหนือ
 • เป็นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ ประชาชนตำบลน้ำเกี๋ยน ในด้านการประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การรู้เท่าทันความเจริญและการเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
  สิ่งแวดล้อม
  ภาคเหนือ
 • สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนเครือข่าย รับบริจาคของให้ผู้ด้อยโอกาส
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคเหนือ