ภาคเหนือ

 • ให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV และให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก
  เด็ก เยาวชน
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ภาคเหนือ
 • ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสังคม
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  ภาคเหนือ
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  ภาคเหนือ
 • ศิลปวัฒนธรรม
  ภาคเหนือ
 • ช่วยเหลือเด็กกำพร้าชาวเขาในรูปแบบการจัดที่พักอาศัยอาหาร และการดูแลสุขภาพ บริจาคเงินบริจาคสิ่งของที่จำเป็น เช่น เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม/เครื่องอุปโภค บริโภคต่าง ๆ
  เด็ก เยาวชน
  ภาคเหนือ
 • อนุรักษ์ดินและน้ำ
  สิ่งแวดล้อม
  ภาคเหนือ
 • 1. กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมในครัวเรือนให้น่าอยู่ มีการทำครัวเรือนปลูกฝังอย่างน้อย 5 ชนิด 2. กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล เช่น ยาเสพติด 3. ปี 49 ได้รับสถานีอนามัยดีเด่น
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคเหนือ
 • 1.- โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนจากล่างขึ้นบนเริ่มใช้กระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่ปี 2540 2.- โครงการจัดการหมู่บ้านสุขภาพพึ่งตนเอง 8 D
  เด็ก เยาวชน
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ภาคเหนือ
 • 1. ให้บริการสุขภาพในสถานบริการ 2. ให้บริการสุขภาพในชุมชน 3. พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน/ประชาชน 4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพในแต่ละชุมชน
  เด็ก เยาวชน
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคเหนือ
 • 1.- โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือ 2.- โครงการโรงเรียนพ่อแม่ 3.- โครงการและป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4.- โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน 5.- โครงการชุมชนต้นแบบ เบาหวาน และความดัน 6.- โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่าทางทันตกรรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ภาคเหนือ
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคเหนือ
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคเหนือ
 • เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น การสืบสานและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทุนทางสังคม
  ศิลปวัฒนธรรม
  ภาคเหนือ
 • มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แพทย์พื้นบ้านให้กับผู้สนใจ มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาของหมอเมืองในพื้นที่ มีการศึกษาดูงานต่างจังหวัด มีการประสานงานภาครัฐและเอกชน มีการสนับสนุนให้ปลูกสมุนไพร
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคเหนือ
 • เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน ในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม การเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพและการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน เป็นศูนย์ประสานงานด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัด เป็นแม่ข่าย และขยายเครือข่ายเด็กและเยาวชนไปทุกอำเภอ
  เด็ก เยาวชน
  ภาคเหนือ
 • 1.ค่ายฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงรายทั้ง 9 ด้าน 2.เป็นทีมวิทยากรจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายในระดับตำบลและระดับอำเภอ 3.จัดค่ายอบรมครอบครัว ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
  เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคเหนือ
 • 1.ฝึกอบรมนัดประดาน้ำ 2.จัดฝึกอบรมกู้ภัยาทงน้ำ 3.จัดให้มีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานกู้ภัยในต่างจังหวัด 4.จัดให้อบรมอาสาสมัครกู้ภัยให้มีความรู้ระดับ Basic 5.จัดให้เฝ้าระวังอุทกภัยน้ำท่วมดินโคลนถล่ม ในปี 2550
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคเหนือ
 • 1. อบรมด้าน ตระหนักให้สตรีในเรื่อง ค้าแรงงานเถื่อน,โสเภณี,ยาเสพติด 2. พัฒนาศักยภาพเรื่องทักษะอาชีพให้แก่สตรีผู้ว่างงานเสริมรายได้ให้กลุ่มต่างๆในท้องถิ่น
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  ภาคเหนือ
 • สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการสังคม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคเหนือ
 • กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันพายาเสพติดฯ เอดส์ส่งเสริมภูมิญญาเยาวชนส่งเสริมการผลิดแบบ การบริจาคเงินอาสาสมัครด้านการ ให้ความรู้ค่ายการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติแบบยั่งยืน
  สิ่งแวดล้อม
  ภาคเหนือ