ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • 1.ดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 2. ให้ความรู้/ทักษะแก่คนพิการ กายภาพบำบัด ส่งเสริมให้คนพิการมาจดทะเบียน ให้คำแนะนำถึงสิทธิประโยชน์ในขั้ขพื้นฐานแก่คนพิการ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ฝึกให้เด็กมีความเสียสละและการช่วยเหลือกันในกลุ่ม จัดทุนการศึกษา แจกของเล่นให้กับเด็ก ฝึกให้เด็กเขียนจดหมายถึงผู้อุปการะในการรับเป็นบุตรบุญธรรม
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การบริการสังคมทั่วไปด้านอาชีพ/รายได้ การให้คำปรึกษา/การจัดฝึกอาชีพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เป็นศูนย์กลางประสานงานของกลุ่มสตรีในชุมชน
  สตรี สิทธิสตรี
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สมาชิกร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่กลุ่มจัด- กิจกรรมปฏิบัติธรรม- ผลิตไม้กวาดดอกหญ้า เพื่อหารายได้- กิจกรรมสรงน้ำในวันสงกรานต์
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • บริจาคเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ช่วยเหลือทางโรงเรียนโดยการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษา ให้การสนับสนุนผู้มาปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนา สนับสนุนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับสาธารณูปโภค
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • จัดตั้งกองทุนในชุมชนให้แก่สมาชิกในเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย ส่งเสริมอาชีพและการศึกษาในชุมชน ส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • จัดตั้งกองทุนในชุมชนให้แก่สมาชิกในเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย ส่งเสริมอาชีพและการศึกษาในชุมชน ส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • จัดตั้งกองทุนในชุมชนให้แก่สมาชิกในเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย ส่งเสริมอาชีพและการศึกษาในชุมชน ส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • จัดตั้งกองทุนในชุมชนให้แก่สมาชิกในเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย ส่งเสริมอาชีพและการศึกษาในชุมชน ส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ช่วยเหลือสมาชิกเรื่องเกิดแก่เจ็บตาย พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา พัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นางพรรณี จันทรศรี
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 1. ทำความสะอาดอย่างยั่งยืน 2. การร่วมกิจกรรมสำคัญในท้องถิ่น 3. ชมรมทูบีนัมเบอวัน 4. การแยกขยะเปียก - ขยะแห้ง
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา- จัดให้มีบริการด้านต่าง ๆ แก่สมาชิก- เผยแพร่ความรู้ เช่น การบายศรี- จัดกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา- จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ- เผยแพร่ความรู้ เช่น การทำบายศรี- จัดให้มีบริการด้านต่าง ๆ แก่สมาชิก
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ช่วยเหลือข้าราชการเกษียนราชการ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ