ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • กิจกรรมการออกกำลังกายจะแบ่งตามตารางใน 1 สัปดาห์ จะมีการออกกำลังกายครบทุกรูแบบ คือ รำมวย เต้าเรอ๋อ ซิ้นซี เต้นราชี่กง ไทเก็ก และแอโรบิค
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กิจกรรมจิตอาสาพลังชาติไทย รับแจ้งความเดือดร้อนของประชาชน ความต้องการ สวัสดิ์การ แห่งอาชีพและสุขภาพ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รวมกลุ่มทำกิจกรรมและสอนศิลปวัฒนธรรมอีสาน เรียนรู้กลุ่มอาชีพ เพื่อพัฒนาฝีมือ ให้คำปรึกษาแก่เด็ก เยาวชน วัยรุ่น
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 1. กิจกรรมต้อนรับสมาชิกใหม่ทูบีนัมเบอร์วัน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนักเรียนเข้าใหม่ให้มีความรักในสถาบัน มี ความสามัคคีในหมู่คณะ 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันสิ่งเสพติด ปัญหาทางเพศ ต่อผู้ปกครองและชุมชน 3. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันด้านต่างๆกับหน่วยงานและชุมชน
  เด็ก เยาวชน
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กิจกรรมพัฒนาส่งเสิรมคุณภาพชีวิต
  เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ส่งเสริมทางด้านสวัสดิการแก่นักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาแก่นักเรียน
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี- กิจกรรมทางศาสนา- ออกกำลังกา รำไม้พลอง- ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ- จัดกิจกรรมออกกำลังกาย- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ- จัดกิจกรรมออกกำลังกาย- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • จัดงานวันผู้สูงอายุ ทุกปี- ช่วยเหลือลักษณะณาปนกิจสงเคราะห์
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กิจกรรมวันผู้สูงอายุ- กิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ- จัดกิจกรรมออกกำลังกาย- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ- จัดกิจกรรมออกกำลังกาย- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ- จัดกิจกรรมออกกำลังกาย- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ตรวจสุขภาพ ออกกำลังกาย- พิธีสำคัญทางพุทธศานา- ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม- ประชุมปรึกษา แลกเปลี่ยนความรู้
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การออกกำลังกายทุกวันเสาร์ - อาทิตย์- หัตถกรรมจักสานผู้สูงอายุ- สืบสานวัฒธรรม เข้าวัดฟังธรรมทุกวันพระ 8 - 15 เป็นอย่างน้อย
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • จัดงานวันปีใหม่- ลานกีฬาและออกกำลังกาย- รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รดน้ำในงานประเพณีสงกรานต์- มอบของชำร่วยให้ผู้สูงอายุ- ร่วมกิจกรรมฟังธรรมในงานพิธีทางศาสนา
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เสียชีวิต 6 ราย- เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ 12 ราย- จัดกิจกรรส่งเสริมสุขภาพ 12 ครั้ง- ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ 12 ครั้ง
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ติดต่อกับทางการหาผ้าห่มให้ทุกคน- เจ้าหน้าที่แนะนำการออกกำลังกาย- จัดการฌาปนกิจในหมู่สมาชิก
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ