ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • กิจกรรมการออกกำลังกายจะแบ่งตามตารางใน 1 สัปดาห์ จะมีการออกกำลังกายครบทุกรูแบบ คือ รำมวย เต้าเรอ๋อ ซิ้นซี เต้นราชี่กง ไทเก็ก และแอโรบิค
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รวมกลุ่มทำกิจกรรมและสอนศิลปวัฒนธรรมอีสาน เรียนรู้กลุ่มอาชีพ เพื่อพัฒนาฝีมือ ให้คำปรึกษาแก่เด็ก เยาวชน วัยรุ่น
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 1. กิจกรรมต้อนรับสมาชิกใหม่ทูบีนัมเบอร์วัน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนักเรียนเข้าใหม่ให้มีความรักในสถาบัน มี ความสามัคคีในหมู่คณะ 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันสิ่งเสพติด ปัญหาทางเพศ ต่อผู้ปกครองและชุมชน 3. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันด้านต่างๆกับหน่วยงานและชุมชน
  เด็ก เยาวชน
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กิจกรรมพัฒนาส่งเสิรมคุณภาพชีวิต
  เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ส่งเสริมทางด้านสวัสดิการแก่นักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาแก่นักเรียน
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี- กิจกรรมทางศาสนา- ออกกำลังกา รำไม้พลอง- ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ- จัดกิจกรรมออกกำลังกาย- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ- จัดกิจกรรมออกกำลังกาย- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • จัดงานวันผู้สูงอายุ ทุกปี- ช่วยเหลือลักษณะณาปนกิจสงเคราะห์
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กิจกรรมวันผู้สูงอายุ- กิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ- จัดกิจกรรมออกกำลังกาย- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ- จัดกิจกรรมออกกำลังกาย- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ- จัดกิจกรรมออกกำลังกาย- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ตรวจสุขภาพ ออกกำลังกาย- พิธีสำคัญทางพุทธศานา- ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม- ประชุมปรึกษา แลกเปลี่ยนความรู้
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การออกกำลังกายทุกวันเสาร์ - อาทิตย์- หัตถกรรมจักสานผู้สูงอายุ- สืบสานวัฒธรรม เข้าวัดฟังธรรมทุกวันพระ 8 - 15 เป็นอย่างน้อย
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • จัดงานวันปีใหม่- ลานกีฬาและออกกำลังกาย- รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รดน้ำในงานประเพณีสงกรานต์- มอบของชำร่วยให้ผู้สูงอายุ- ร่วมกิจกรรมฟังธรรมในงานพิธีทางศาสนา
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เสียชีวิต 6 ราย- เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ 12 ราย- จัดกิจกรรส่งเสริมสุขภาพ 12 ครั้ง- ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ 12 ครั้ง
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ติดต่อกับทางการหาผ้าห่มให้ทุกคน- เจ้าหน้าที่แนะนำการออกกำลังกาย- จัดการฌาปนกิจในหมู่สมาชิก
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กิจกรรมวันผู้สูงอายุ- กิจกรรมแสดงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละเทศกาลต่าง ๆ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ