ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • โครงการจิตอาสาสร้างความดีช่วยสังคม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน การสอน
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การบริการสังคมทั่วไปพัฒนาอาชีพ /รายได้ให้แก่สตรี
  สตรี สิทธิสตรี
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • น.ส.อัจฉรียา พัฒนสระคูรอง อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, น.ส.สายทิพย์ จะโนภาษ อ.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน กิจกรรมวันผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน เฝ้าระวังปัญหาเสพติด
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ดูแลคนพิการในชุมชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ให้ความรู้แก่ประชาชนในชนบทและพัฒนาชนบทในถิ่นกันดารให้คำปรึกษา
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รักษาขนบประเพณี วัฒนธรรมของบรรพชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้มีรถกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ตลอด 24 ซ.ม สงเคราะห์จัดการศพอนาถา ให้ทุนการศึกษาส่งเสริมการกีฬา แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคบริจาคโลงศพ รวม 5 ปีจักกิจกรรมตามวาระต่างๆ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนให้การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กยากจน
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สนับสุนน ส่งเสริมกิจการของสภากาชาดไทยในด้านยุวกาชาด การบริจาคบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สินของสภากาชาด เป็นตัวแทนสภากาชาดในท้องถิ่น
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะและร่างกาย บรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ส่งเสริมให้ประชาชนรักษาสุขภาพ และทำที่อาศัยอย่างถูกสุขลักษณะ รับบริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อรักษาจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วย
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • โครงการบ้านพักผู้ป่วยมะเร็ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สร้างห้องสมุด รับบริจาคหนังสือ หนังสือนิทาน หนังสืออ่านสำหรับเด็กนักเรียน สื่อการเรียนรู้ต่างๆ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา
  เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ