ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • กิจกรรมวันผู้สูงอายุ- กิจกรรมแสดงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละเทศกาลต่าง ๆ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • จัดอบรมให้ความรู้ ปีละ1 ครั้ง- จัดวันผู้สูงอายุ รดน้ำดำหัวทุกปี- เยี่ยมสมาชิกที่เจ็บป่วย- ซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนส่วนราชการใน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • - แนะนำผู้สูงอายุให้ออกกำลังกาย- แนะนำให้ทานอาหารครบ 5 หมู่- ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา- ให้รู้จักรักษาสุขภาพ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ตรวจสุขภาพร่างกาย- ส่งเสริมสุขภาพให้กับสมาชิกในกลุ่ม- ให้การช่วยเหลือในกรณีเสียชีวิต- จัดประชุมทุก 2 เดือน- จนท.สาธาฯ อำเภอตรวจเยี่ยมเป็นระยะ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กิจกรรมพบปะสังสรราค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สูงอายุ- กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา- กิจกรรมออกกำลังกาย
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รวมกลุ่มออกกำลังกายทุกวัน- ทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม- ทำกิจกรรมด้านขนบธรรมเนียม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • - การร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ- ตรวจสุขภาพจาก จนท.สาธารณสุข- ร่วมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ- ต้นแบบการออกกำลังกาชุมชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ร่วมทำบุญตักบาตรทุกวันสำคัญทางศานา- ให้ความรู้ในเรื่องจักสานแก่ราษฎร- ร่วมกันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส- ให้ความรู้ คำแนะนำกับกรรมการหมู่บ้าน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม- ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา- ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย- จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ให้การสนับสนุนสวัสดิการแกคนชรา สนับสนุนทางด้านสุขภาพแก่คนชรา (การออกกำลังกาย) ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมทางด้านการปฏิบัติธรรมแก่ผู้สูงอายุในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ออกกำลังกายร่วมกัน- รับประทานอาหารร่วมกัน- ร่วมเข้าประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน- ร่วมคิดร่วมทำตามภูมิปัญญา
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ- จัดกิจกรรมออกกำลังกาย- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ให้การสนับสนุนสวัสดิการแก่คนชรา สนับสนุนทางด้านสุขภาพแก่คนชรา (การออกกำลังกาย) ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมทางด้านการปฏิบัติธรรมแก่
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ให้การสนับสนุนสวัสดิการแก่คนชรา สนับสนุนทางด้านสุขภาพแก่คนชรา (การออกกำลังกาย)
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ- จัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุ- จัดกิจกรรมออกกำลังกาย- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • จัดให้สมาชิกร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพุทธศาสนา- ตรวจสุขภาพ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม- บำเพ็ญประโยชน์แก่ที่สาธารณะ- ดูแลใส่ใจสมาชิกในชมรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น- ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เสียชีวิต- ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ- ส่งเสริมการออกกำลังกาย
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การจัดกิจกรรมนันทนาการ- การบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน- เยี่ยมเยียนให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ