ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • การฌาปกิจสงเคราะห์- วันผู้สูงอายุ (กิจกรรมประจำปี )- เครือข่ายแกนนำสุขภาพผู้สูงอายุ
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ออกกำลังกาย- ทำบุญร่วมกันในวันสำคัญ- รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ- ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิต
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของกลุ่มสมาชิก สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ จัดกองทุนสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ชีวิตและสุขภาพ
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • การออกกำลังกาย ไม้พลอง- การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน- การระดมทุนเพื่อพัฒนางานต่าง ๆ - กิจกรรมน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ- ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์- ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • สนับสนุนการออกกำลังกาย- สนับสนุนอาชีพในกลุ่มผู้สูงอายุ- จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ร่วมกิจกรรมในวันพระ- ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ- ร่วมกลุ่มจักสาน- กลุ่มฌาปนกิจ
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • พิธีทางศาสนา ในวันสงกรานต์- ออกกกำลังกาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ช่วยเหลืองานศพ- นัดพบปะพูดคุย 4 เดือน / ครั้ง- ออกกำลังกายร่วมกัน- พูดคุยเรื่องการดำเนินงานของชมรม
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • มีนโยบายจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุ- มีฐานข้อมมูลภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ- มีแผนการเยี่ยมผู้สูงอายุ- กิจกรรมสร้างสุขภาพ ออกกำลังกาย
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • โครงการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพจากโรคที่เป็นภัย เช่น เบาหวาน ความดันสูงเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์
    เด็ก เยาวชน
    คนชรา ผู้ยากไร้
    พัฒนาชุมชนและชนบท
    ชีวิตและสุขภาพ
    ส่งเสริมวิชาชีพ
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ- จัดบริการตรวจสุขภาพประจำปี- บำเพ็ญประโยชน์ ตามวัฒนธรรม
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • การเยี่ยมไข้สมาชิก- การปฏิบัติธรรม- การเลี้ยงอาหารกันเอง
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • มอบของขวัญให้ผู้สูงอายุ- รดน้ำในงานประเพณีสงกรานต์- จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • คนชรา ผู้ยากไร้
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • กิจกรรมออกกำลังกาย- กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธฯ
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ตรวจสุภาพ ปีละ 1 ครั้ง- พบปะสังสรรค์ในวันพระ- ประชุมกรรมการทุก 3 เดือน สมาชิกประชุมแลกเปลี่ยน 1 ครั้ง/เดือน
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • จัดกิจกรรมตามวันสำคัญทางศาสนา- อนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน- ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม- ตรวจสุขภาพ ออกกำลังกาย
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • เข้าวัดฟังธรรม ทำบุญตักบาตร- ทำกิจกรรมในวันเข้าพรรษา ออกพรรษา- ด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • รักษาสภาวัฒนธรรม- เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ