ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • จัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส ให้สวัสดิการแก่ผู้เจ็บป่วย สนับสนุนทางด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ (การอออกกำลังกาย)
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การฌาปกิจสงเคราะห์- วันผู้สูงอายุ (กิจกรรมประจำปี )- เครือข่ายแกนนำสุขภาพผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ออกกำลังกาย- ทำบุญร่วมกันในวันสำคัญ- รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ- ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิต
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของกลุ่มสมาชิก สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ จัดกองทุนสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การออกกำลังกาย ไม้พลอง- การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน- การระดมทุนเพื่อพัฒนางานต่าง ๆ - กิจกรรมน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ- ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์- ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สนับสนุนการออกกำลังกาย- สนับสนุนอาชีพในกลุ่มผู้สูงอายุ- จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ร่วมกิจกรรมในวันพระ- ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ- ร่วมกลุ่มจักสาน- กลุ่มฌาปนกิจ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พิธีทางศาสนา ในวันสงกรานต์- ออกกกำลังกาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ช่วยเหลืองานศพ- นัดพบปะพูดคุย 4 เดือน / ครั้ง- ออกกำลังกายร่วมกัน- พูดคุยเรื่องการดำเนินงานของชมรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มีนโยบายจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุ- มีฐานข้อมมูลภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ- มีแผนการเยี่ยมผู้สูงอายุ- กิจกรรมสร้างสุขภาพ ออกกำลังกาย
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • โครงการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพจากโรคที่เป็นภัย เช่น เบาหวาน ความดันสูงเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ- จัดบริการตรวจสุขภาพประจำปี- บำเพ็ญประโยชน์ ตามวัฒนธรรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การเยี่ยมไข้สมาชิก- การปฏิบัติธรรม- การเลี้ยงอาหารกันเอง
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มอบของขวัญให้ผู้สูงอายุ- รดน้ำในงานประเพณีสงกรานต์- จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กิจกรรมออกกำลังกาย- กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธฯ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ตรวจสุภาพ ปีละ 1 ครั้ง- พบปะสังสรรค์ในวันพระ- ประชุมกรรมการทุก 3 เดือน สมาชิกประชุมแลกเปลี่ยน 1 ครั้ง/เดือน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • จัดกิจกรรมตามวันสำคัญทางศาสนา- อนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน- ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม- ตรวจสุขภาพ ออกกำลังกาย
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เข้าวัดฟังธรรม ทำบุญตักบาตร- ทำกิจกรรมในวันเข้าพรรษา ออกพรรษา- ด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ