ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • รักษาสภาวัฒนธรรม- เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ประชุมตรวจสุขภาพทุกวันพฤหัสบดี- ออกกำลังการ่วมกัน- บำเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมคุณธรรม- รักษาสุขภาพ ปีละ 1 ครั้ง/คน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มอบของขวัญให้ผู้สูงอายุ- รดน้ำในงานประเพณีสงกรานต์- จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ- ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น- ดูแลซึ่งกันและกันให้กลังใจ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ตรวจสุขภาพ ออกกำลังกาย- ประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้- ร่วมแสดงความเข้มแข็ง- จัดพิธีทางศาสนาในวันสำคัญ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • จัดให้มีการรดน้ำดำหัวทุกปี วันสงกรานต์- จัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุทุกปี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มอบสวัสดิการให้แก่สมาชิก- มอบทุนการศึกษาบุตรหลานสมาชิก- จัดกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ - ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพจิต กาย
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • จัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสให้สวัสดิการแก่ผู้เจ็บป่วยสนับสนุนทางด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • โครงการอบรมการใช้พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ช่วยเหลือสัตว์
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอีสาน ส่งเสริมให้เด็กไทยรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอีสาน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และเศรษฐกิจพอเพียง
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • โครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงการจัดการกำจัดขยะ
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ประสานงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในบริบททางสังคม และช่วงเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เป็นศูนย์กลางประสานระหว่าง อสม. กับหน่วยงานของรัฐ ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การพัฒนาสังคม สาธารณสุข
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 1.เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างสมาชิกชมรมให้มีสัมพันธภาพที่ดี 2.เพื่อให้ดำเนินกิจกรรมร่วมกันและช่วยเหลือกัน 3.เพื่อสนับสนุนสวัสดิการโครงการต่างๆและสร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิก 4.เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่ อำเภอบรบือและอำเภอกุดรัง 5.เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 1. รณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 2. เปิดศูนย์บริการให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ 3. มุมเปิดใจกับครูและเพื่อนสนิท 4. นำสมาชิกทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 1. ดำเนินโครงการสอนคอมพิวเตอร์น้องต่อไป โดยสอนที่ โรงเรียนเดิมและเพิ่มโรงเรียนใหม่ 2. ดำเนินโครงการสำรวจป่าเชิงอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า ชุมชนกับกลุ่มเยาวชนกลุ่มเดิมเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง 3 จัดกิจกรรมอาสาพัฒนา 4. ทำโครงการหนังสือมือสองจากพี่สู่น้อง 5. นำสมาชิกให้ความรู้ด้านวิชาชีพเกษตรและวิชาชีพอื่น แก่ชุมชน
  สิ่งแวดล้อม
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 1. นำเพื่อนในโรงเรียนฟังเทศน์ที่วัดทุกสิ้นเดือน 2. จัดทำหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง และให้ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง และออกให้ความรู้กับชาวบ้าน 3. จัดอบรมคุณธรรมร่วมกับชุมชน 4. พัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ในหมู่บ้าน
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พัฒนาอาชีพเด็กและเยาวชน อาทิเช่น ป้ายโฆษณา สกรีนเสื้อ เย็บปักถักร้อย สนับสนุนส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้และประกอบอาชีพ
  เด็ก เยาวชน
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ให้การบริการประชาชนในการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน แก้ปัญหาความยากจน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ ทางอัคคีภัย สนับสนุนในการทำเกษตรแบบพอเพียง
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ