ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ประชุมตรวจสุขภาพทุกวันพฤหัสบดี- ออกกำลังการ่วมกัน- บำเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมคุณธรรม- รักษาสุขภาพ ปีละ 1 ครั้ง/คน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มอบของขวัญให้ผู้สูงอายุ- รดน้ำในงานประเพณีสงกรานต์- จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ- ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น- ดูแลซึ่งกันและกันให้กลังใจ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ตรวจสุขภาพ ออกกำลังกาย- ประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้- ร่วมแสดงความเข้มแข็ง- จัดพิธีทางศาสนาในวันสำคัญ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • จัดให้มีการรดน้ำดำหัวทุกปี วันสงกรานต์- จัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุทุกปี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มอบสวัสดิการให้แก่สมาชิก- มอบทุนการศึกษาบุตรหลานสมาชิก- จัดกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ - ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพจิต กาย
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • จัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสให้สวัสดิการแก่ผู้เจ็บป่วยสนับสนุนทางด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • โครงการอบรมการใช้พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ช่วยเหลือสัตว์
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอีสาน ส่งเสริมให้เด็กไทยรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอีสาน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และเศรษฐกิจพอเพียง
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • โครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงการจัดการกำจัดขยะ
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ประสานงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในบริบททางสังคม และช่วงเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เป็นศูนย์กลางประสานระหว่าง อสม. กับหน่วยงานของรัฐ ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การพัฒนาสังคม สาธารณสุข
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 1.เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างสมาชิกชมรมให้มีสัมพันธภาพที่ดี 2.เพื่อให้ดำเนินกิจกรรมร่วมกันและช่วยเหลือกัน 3.เพื่อสนับสนุนสวัสดิการโครงการต่างๆและสร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิก 4.เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่ อำเภอบรบือและอำเภอกุดรัง 5.เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 1. รณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 2. เปิดศูนย์บริการให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ 3. มุมเปิดใจกับครูและเพื่อนสนิท 4. นำสมาชิกทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 1. ดำเนินโครงการสอนคอมพิวเตอร์น้องต่อไป โดยสอนที่ โรงเรียนเดิมและเพิ่มโรงเรียนใหม่ 2. ดำเนินโครงการสำรวจป่าเชิงอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า ชุมชนกับกลุ่มเยาวชนกลุ่มเดิมเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง 3 จัดกิจกรรมอาสาพัฒนา 4. ทำโครงการหนังสือมือสองจากพี่สู่น้อง 5. นำสมาชิกให้ความรู้ด้านวิชาชีพเกษตรและวิชาชีพอื่น แก่ชุมชน
  สิ่งแวดล้อม
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 1. นำเพื่อนในโรงเรียนฟังเทศน์ที่วัดทุกสิ้นเดือน 2. จัดทำหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง และให้ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง และออกให้ความรู้กับชาวบ้าน 3. จัดอบรมคุณธรรมร่วมกับชุมชน 4. พัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ในหมู่บ้าน
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พัฒนาอาชีพเด็กและเยาวชน อาทิเช่น ป้ายโฆษณา สกรีนเสื้อ เย็บปักถักร้อย สนับสนุนส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้และประกอบอาชีพ
  เด็ก เยาวชน
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ให้การบริการประชาชนในการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน แก้ปัญหาความยากจน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ ทางอัคคีภัย สนับสนุนในการทำเกษตรแบบพอเพียง
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการดุแล รักษา ป้องกัน โรค ทางตา และสุข อนามัย สุขภาวะ ของผู้ มีปัญหา ทางสายตา และ โรค อื่นๆ
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ